Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie Akten

Is iemand bereidt om van eerste van een 5-tal akten een transcriptie te maken?

Dit zou me enorm helpen bij mijn genealogisch onderzoek.

Bijvoorbaat dank.

 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 10/16/2021 - 07:55

Aan de rechterzijde van de eersta pagina vallen woorden weg.

Wij Engel Vermaetten, president in dese transporte
als gesurrogeerde scholtes Jacob Hesch en Pieter
Rooken, schepenen der vrij heerlicheydt Well, Bergen
en Heen, doen condt , tuyghen en certificeren
mits desen, dat voor ons persoonelijk gecompareert
ende erschenen zijn Maria Bager, weduwe van den
schepen Huybert Claes, geassesteert bij haere meerde-
jaerige kinderen, namens Jan Claes, Willem Claes ...
Doris Tilders en Janneken Claes, sijne huysvrouwe, Derck
Peters en Liesbeth Claes, sijne huysvrouwe en voor
haeren minderjaerige kinderen Willem Wagemans en
Dirck Wilbers als gerichtelicke momboirs, dewelcke
bekennen naer voorgaende gerichtelijcke vercoopinghe ...
stedinge de dato den 10 February 1730 volgens ...
op de bestendighste forme en maniere rechtelijck
gecedeert, getransporteer en opgedraegen te hebben
met handt, halm en monde, sulcx doende hiermede
aen en ten behoeve van den heere scholtis Theo-
dorus Josephus Roeffs en joffrouwe Agnees Beatrix
Charles, eheluyden ofte de rechte tonder deses van
twee stucken bouwlandt, gelegen onder Bergen ...
neffens de heere baron van Baukon anders ...
neffens de erfgenamen Guert ten Dijck, mit den eenen
eynde op Peter Janssen, groot ongevehr, dog nog
deese stuck bouwlandt moet gerechticht worden onder
Peter Janssen en de heere baron van Maechen,
soo de compranten aen ons gerechtspersoonen ver-
klaert hebben en het eene stuck gelegen op
den voorn. heere baron van Maechen in ...
de erffgenamen Gerrit ten Dijck met den eene eynde
schietende op de kercke erff, groet ongevehr
eene halve morgen, d'een stuck bouwlandt
moet geweeght worden over het korte landt
en over erf van de erffgenamen Guert ten Dijck, soo de com-
pranten aen ons gerichtspersoonen verclaert hebben,
betaelt aen den huysse well beyde deese stucken bouw- /
landt met vijf vaet gerste en vijff vaet haver en
een caprijn met eene hellansse plaeck ofte soo
en gelick de legerbouken sijn medebrengende,
verders vrij erff soo de compranten verclaeren, uyt-
genomen de contributie en gemeints lasten en sulkx
aengekoght voor de somma van hondert neegen en
sestigh gulden, provisie inbegreepen, de hoogte penningh
hebbende derhalve de voorn. compranten trans-
portanten gerenuntieert om op de voorsz. twee
stucken bouwlandt om daeraen geene reght noch
gerechtigheydt meer te behouden, soo ist dat ick
Engel Vermaeten als president schepen ende gesur-
rogeerde scholtis ten overstaen van de voorn.
gerichtspersoonen daervan hebben onterft, ontgoet
ende ontreghtight de voorn. comprante, ende daer-
aen geërft, gegoet en gerechtight den heere scholtis
Josephus Roeffs en juffrouwe A.B. Charles, sijne lieffte
en hunne erven offte den rechter thonder
deesen bryeff nu en ten euwigen dagen als naer
landtrechten gebruickelijck is, alst sonder
arigh offte list, hebben ick Engel Vermaeten
als president schepen in plaetse van den scholtis
dese geteeckent en wij schepenen met onse
gemeene schepen ambt zegel hierop ge-
druckt ende beneffens door den jonste schepen in
absentie van den heere secretaris doen onderteekenen ende
mede opt protocollem van beswaer doen register-
en. Gedaen binnen Well op den 9 November 1731

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.