Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte van transport 1825

Zou iemand deze akte van transport voor mij willen transcriberen?

Bij voorbaat dank.

Reacties (3)

Martijn zei op wo, 04/13/2022 - 07:23

2

Martijn zei op wo, 04/13/2022 - 07:23

3

Geert Ouweneel zei op wo, 04/13/2022 - 12:34

Transport van onroerende goederen
voor ƒ 5300,-
Den derde Mai
achttien honderd vijfentwintig compareerden voor mij Pieter van
Veen, openbaar notaris, residerende aan de Oudewetering binnen
Alkemade, en voor de na te noemen getuigen:
Aaltje Buurman, weduwe van Martinus de Graaf, zonder beroep,
wonende aan de Rijpwetering, mede binnen Alkemade, ter eener,
en Jacob van Tol, bouwman, mede aldaar woonagtig, ter andere zijde,
en bekenden de comparante ter eener verkogt te hebben en mitsdien
wel en wettig te cedeeren en in vollen eigendom over te geven, en den
comparante ter ander zijde te hebben gekogt, te aengestaen en in
eigendom aan te nemen, de navolgende onroerende goederen, als:
een huis met de daerin zijnde koeistalling, item twee bergen,
een koornschuur, verder getimmerte en erve, staande en gele-
gen aan de Rijpwetering binnen Alkemade, zijnde de huizin-
ge voor de verponding gekoteerd No. 331 en verongeldende het
erf in 't ambagt voor vier roeden, item een erf daarbij gelegen,
zijnde bevorens geweest drie afzonderlijke erven, verongeldende
in het ambagt voor zeventien en vijftien twintigste roeden,
belenden te zamen ten oosten de ringsloot, zuiden Jacob en
Huibert van Egmond en Jan Poeltuin, westen de Rijpwete-
ringerdijk en Jacob en Huibert van Egmond, en ten noorden
Jan van der Stap en Kornelis van Tol, belast met een
jaarlijksche erfpagt van drie guldens twee en dertig en
een halve cents, aankomende de kerk van Rhijnsaterwoude
en den armen aan de Rijpwetering.
Item diverse perceelen, zoo wei- als bouwland, gelegen in de
bedijkte en drooggemaakte Veenderpolder binnen Alkemande        
in dat gedeelte waaraan bevorens prolongatie tot natveenen
is verleend geweest, zijnde ten eersten een perceel dijkgrond
op de kaart der bedijking geteekend No. 9, groot negentien
roeden en zestien ellen, met het perceel land ten oosten daaraan
gelegen, op voorschreven kaart in t'8e en 9e weer geteekend B, groot
vijf en tachtig roenden achttien en vijftiende ellen, belend aan de eene
zijde de erven van de weduwe Mourits van Tol en aan de andere zijde
Eimbert Schoneveld.
Ten tweede een perceel dijkgrond, op de kaart der bedijking getee-
kende No. 11, groot negentien roeden en circa zestien ellen, met het per-
ceel land ten oosten daraan gelegen, op voorzeide kaart in het 11e weer
geteekend A, groot achtenzeventig en zeven tiende roeden, belend aan de
eene zijde Eimbert Schoneveld en aan de andere zijde Jacobus Los.
Ten derden een perceel land op de kaart der bedijking in het
13e weer geteekend B, groot een bunder, acht en zeventig en zeven tiende /
roeden, mitsgaders een parthij dijkgrond, op de kaart geteekend
No. 16, groot zestien roeden, zes en veertig ellen, met drie perceelen land
ten oosten daaraan gelegen, op voormelde kaart in het 14e weer
geteekend A, B en C, tezamen groot twee bunders zes en zeventig
roeden, belend aan de eene zijde Jacobus Los en zelfs, en aan de andere
zijde Jacobus Los, Pieter en Jacobus van Veen en de erven van de
weduwe Mourits van Tol.
Ten vierden een perceel dijkgrond op meergemelde kaart getee-
kend No. 19, groot negentien roeden en zestien ellen, met het per-
ceel land ten oosten daaraan gelegen, op meergemelde kaart in het
19e weer geteekend A, groot een bunder en circa vijf en dertig roeden,
belend aan de een zijde Pieter en Jacob van Veen en aan de andere
zijde Jacobus Los.
Zijnde alle de voorzeide landen op de kaart voor de verponding
geteekend No. 30, 31, 54, 56, 57, 60, 69, 72, 90 en 91, tezamen
groot en verongeldende voor de directe belastingen acht bun-
ders en acht roeden, in het ambacht voor zeven bunder drie en vijftig
en zestiende roeden, in de droogmaekerijlasten voor acht bunders
negen roeden, in de polderlasten buiten de verdijking voor twee en vijf-
tig roeden en drie en twintig ellen, verwaarborgd wegens zeven bun-
ders achtien en negentiende roeden tegen vierhonderd guldens
het Rijnlands morgen, belast met onderhoud van Rijpweteringer-
dijk in 't 1e 100 No. 12 lang eene roe, twee ellen en acht streep, No. 89 lang
eene roe een el, negen palm, zes duim negen streep, No. 90B lang eenr roe
een el, drie palm, twee streep en in 't 2e 100 No. 16, lang eene roe, twee ellen
en acht streep. item met het onderhoud van de helft in het hoofding-
enplank bij de woning van de erven van de weduwe Mourtis van
Tol, en van de helft der dammering van het hoofding bij het huis
van de erven van Willem Colijn, voorts belast met onderhoud
van Veenderpolderkade in 't 9e 50 No. 30, het tweede gedeelte B lang
twee roeden, negen palm, een duim, acht streep, No. 46 het
derde gedeelte A, lang drie ellen, acht palm, vier duim, zes streep,
No. 50, lang drie roe, vijf ellen, een palm, zes duim, twee streep,
in 't 10e 50 No. 2, het tweede gedeelte, lang drie roe, twee ellen, negen
palm, zes duim, vier streep, en No. 37, lang drie roe, negen ellen
vijf palm, vijf duim, zeven streep.
Voorts een preceel buiten- of hooiland, gelegen aan de Kever,
mede binnen Alkemade, op de kaart voor de verponding
geteekend No. 4, groot twee bunders, acht en twintig en
achttiende roeden, doch maar verongeldende in 't ambacht
voor twee bunders, twaalf en negentiende roeden, belend ten
oosten de erven Roekat, zuiden de waterboot, westen de erven
Jacob van Egmond en ten noorden de Kever.
eindelijk diverse perceelen wei- en houwland, gelegen in de
bedijkte en droogemaakte Hertogs en Akkersloot
polder binnen Alkemade, zijnde eerstelijk een perceel dijkgrond /
gelegen in de Hertogspolder, op de kaart geteekend No. 69, groot
en verongeldende zoo in de directe als droogmakerijlasten voor
twee en twintig roeden, zes en vijftig ellen, vijf en zestig palm, met
een stuk bouwland, gelegen als voren, ten westen aan het voorgaande,
op de kaart geteekend No. 68, groot en verongeldende als vooren,
voor een bunder, twintig en dertien twintigse roeden, belend tezamen
ten oosten Jan Poeltuin, zuiden de Middelweg, westen de erven Jaco-
bus de Graaf en de weduwe Jacobus Hogerwerf cum suis, en ten noor-
den de laatstgenoemden.
Ten tweeden en laatstelijk een perceel dijkgrond en een stuk
bouwland, ten oosten daaraan gelegen in de Akkerslootpolder,
op de kaart geteekend No. 102 en 103, en een perceel dijkgrond in
een stuk bouwland ten noorden aan dezelve gelegen, op de kaart
geteekend No. 120 en 119, tezamen groot en verongeldende in de
directe en droogmakerijlasten voor vijf bunders, twee en twintig
en veertiende roeden, belendende de twee eerste perceelen ten oosten
Teunis en Kornelis de Graaf, zuiden Adrianus Melman,w esten
Arie van der Meer en de Oud Adi en ten noorden Pieter van Veen cum
suis, en de twee laatste perceelen ten oosten Teunis en Kornelis de
Graaf, zuiden de Akkersloot , westen de Oud Adi en ten noorden
Adrianus Melman en Jan Melman, verongeldende de voorzeide
perceelen tezamen in 't ambacht voor zes bunders, vierenzeventig
en zeventiende roeden, verwaarborgd voor zes bunders, vijfenzeventig
en dertien twintigste roeden, jegens vierhonderd guldens het Rij-
lands morgen, belast met onderhoud van Rijpweteringerdijk in 't 1e 100
No. 18, het vijfde gedeelte, lang zes ellen, twee palm, zeven duim, negen
streep, No. 60 het tweede en derde gedeelte lang negen ellen, zes palm
en twee streep, en NO. 73 het eerste gedeelt A, lang een el, zeven
palm, twee duim en zeven streep.
Zijnde alle de voorschreven goederen aan de overleden man van de
comparante ter eenre in eigendom aangekomen en met wien zij
dezelve in gemeenschap bezeten heeft, als het huis en erve cum
annexis, bij transport op den eersten Mai zeventien honderd drie en
negentig voor schout en schepenen van Alkemade gepasseerd, en de landen
bij respective acten van cessie, transport en scheiding, zoo voor
schout en schepenen als voor twee leden uit de municipaliteit
en het committe van civile justitie binnen Alkemade, mitsga-
ders voor mij notaris en zekere getuigen gepasseerd, respective-
lijk in datis dertig April zeventien honderd twee en zeventig,
vijftien February zeventien honderd zeven en negentig, elfden
September zeventien honderd negen en negentig, negende
September achttien honderd een, tweeden en negen en twintig-
sten Mai achttien honder zes, derde Mai achttien hon-
derd acht, een een en dertigsten Augustus achttien honderd
achttien, waarvan de laatsten op den achttienden September
daaraanvolgende te Woubrugge behoorlijk is geregistreerd
en de overigen naar vereisch zijn gezegeld.
De belastingen van het verkogte uitgaande en de voordeelen /
daarvan genoten wordende, zullen van den eersten Mai laatstleden
af voor rekening en ten baten van den cessionaris ingaan,
gevende de cedante het verkogte alzo aan den cessionaris over,
met alle deszelfs regten en servituiten, lusten en lasten, daartoe en
aanbehorende, renuncierende overzulks van all het verder regt, actie en
eigendom welke haar tot dato dezes daarop heeft gecompeteerd.
Deze verkoop en koop is geschied voor eene somme van vijduizend en
drie honderd guldens, waarvan de cedante bekende volkomen voldaan
en betaald te zijn, eerstelijk met eene somm van drie duizende en drie
honder guldens, gereed bij het passeeren dezes en voorts met de ontlast-
ing van zeker hypotheek op den achttienden January acchttien honderd
twee en twintig voor mij notaris en zekere getuigen ten behoeve van den
heer Gerrit Klaverweiden gepasseerd den twee en twintigsten derzelver
maand te Woubrugge geregistreerd, gevestigd op de nu vorengetrans-
porteerde landen in de bedijkte Akkerslootpolder op de kaart geteekend
No. 102, 103, 120 en 119, welk de hypotheek de cessionairs verklaarde voor zijne
reekening te nemen en de cedante daarvan te ontlasten.
Eindelijk verklaarde de cedante het verkogte jegens een iegelijk te zullen
vrijwaren, met indemniteit volgens de wet, en dus ook mede speciaal
voor alle namaningen van legale hypotheken, zoo van administratien
voor minderjarigen, als uit welken anderen hoofde zulks ook zoude mogen wezen.
Compareerden meede voor ons notaris en getuigen Leendert de Graaf, winke-
lier, wonenden onder Oudshoorn, Gerritje de Graaf, weduwe van Arie
van Tol, zonder beroep, wonende aan de Rijpwetering binnen Alkemade,
en Hermannus van Bostelen, bouwman, wonende aan de oude wetering
onder Leymuiden, als in huwelijk hebbende Maartje de Graaf,
en dezelve Maartje de Graaf, met haren evengemelde man gead-
siteerde, gezamentlijke kinderen van de comparante ter eenre,
dewelke verklaarden de voorzeide handeling hunner moeder
goed te keuren en dezelve mitsdien, voor zoo veel des noods, volko-
men te approberen.
Kiezende de gezamenlijke comparanten ter executie dezes
domicilie op hunne tegenwoordige hiervoren uitgedrukte
woonplaatszen, toestaande dat alle geregtelijcke acten en exploicten
aldaar kragtens deze geinsinueerd van waarde zullen zijn, waar
ter plaatze zij ook in der tijd woonagtig zouden mogen wezen.
Aldus gepasseerd ten huize van de comparante ter eenre, aan de Rijpwe-
tering, ter presentie van Pieter van Gerven, dienaar der politie, en Jan
Schuin, aschophaalder, beiden van de Rijpwetering woonagtig als
getuigen die deze na gedane voorlezing nevens de comparanten en
mij notaris geteekend hebben, uitgenomen de comparante ter eener,
welke verklaarde niet te kunnen schrijven.
Jacob van Tol
Leendert de Graaf
Gerchie de Graaf
Hermanus van Bostelen, maarten de Graaf
Pieter Gerven
Jan Schuyn
P. van Veen notaris 1825

Geregistreerd te Woubrugge den vierde Mei 1825 D6 folio 31 recto
C5 ... ontvangen twee honderd een en zeventig guldens zes
en zestig centen, de verhooginge daaronder begrepen, zonder
renvoyen.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.