Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte Derck Ariaens

Wie is genegen om een transcriptie uit te voeren van bijgevoegde akte? Bijvoorbaat dank. Fred

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 01/20/2022 - 09:14

Vestbrieff tot behouff van
Aerdt Zelelen en Peter Soeyen

Wij Ed. Luden Hoeffs, scholtus, Engel
Vermaeten ende Jacob van Cuyck, schepenen
der vrijheerlijkheyd Well en Bergen en Aye,
doen condt, tuygen ende verklaaren hiermede
dat voor ons persoonlijck gecompareert sijn
Derck Ariens ende Harmske Peters, eheluyden,
ende hebben allsoo erschijnnende met
handt, halm en monde gecedeert ende
verkofft tot behoeff van Aerdt Zeelen
ende Peter Soeyen een jaer rente van    
achthien guldens permissiegelt, waer-
van de eerste rente sall vervallen op Ste.
Laurents 1718 ende soo voorts alle jaers
te betalen uyt ongeveler negen mergen
bouwlandt, gelegen op het heyvelt,
enerzijdts Jan Soeyen, anderzijdts Peter    
Nabbens erffgenamen, noch uyt eenen pas
beneffens Jan van Olders erff en met
het ander eindt op den gemeine
weg schietende, welcke erven voor capi-
tael als intresse hiermede specialijck
worden verhypotiseert, sijnde vrij van
alle lasten, uytgenomen de contributie
gemeints ende naeburelijcke lasten, soo de
comparanten verklaarden, renuntieerende de
comparanten naer de bestendigste maniere
reghtens op de voorsz. jaer rente, onder
voegen dat bij foute van betalinge dese
rente alle jaers aen het onderpandt
sullen moegen doen uytpanden met regten /
sonder dat hunne hiertegens te staede
sullen moegen kommen eenige exceptie,
statuten, placcaten en indulten, waerop
sij vrijwilligh hebben gerenuntieert,
alleene dat hunne sall vrijstaen dit capi-
tael alle jaers te moegen restitueren
met een somme van 450 guldens, munte
als voorsz., waermede dese rente is
aengekofft, mits doende een vierdel jaers
te bevoorens daervan de behoorlijcke
opkondinge en dat alle achterstedige
renten eerst sijn affbetaelt, alles sonder
argh offte list, in orikonde der waerheydt
heb ik scholtus ende wij schepenen dit
geteekent ende door onsen secretaris
laeten confirmeeren. Actum Well etc.
20ste Marty 1717. Was geteekent
Quod attestor Arnold Peelen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.