Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte

Zou iemand deze akte kunnen vertalen?
Bij voorbaat dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 12/20/2021 - 13:54

Op heeden den 27e April anno 1743
compareerde voor mijn Pieter Hubertus
Pla, notairs publyk, bij den Edele Hove van
Holland geadmitteert, binnen de stad Leyden
resideerende, ende voor de naargenoemde getuygen,
Jacob van Boselen, weduenaar van Lijsje
Aalberts Swanenburg, wonende tot Leyderdorp,
dog altans sijnde alhier ter steede, mijn notaris
bekent, dewelke verclaarde soo uyt sijn eyge
hooffde, alsmeede in kragte van de magt aen
hem bij testamente door sijne voornoemde
overledene huysvrouw, benevens hem in dato
den 22 Maert 1738 voor mijn notaris en getuygen
gepasseert en verleeden, tot voogden over sijne
minderjarige kind, kinderen en erffgenamen
te versoeken, stellen en committeeren Jan
Swanenburg en Willem van Heusden, gevende
deselve sodanige last, magt en authoriteyt als
alle voogden na regten, reeden ende billijkheid
toecomt, kan ende mag gegeven werden, specialijke
meede omme bij vaceeren van een voogdsplaats
wederom een andere bequaem persoon in de vacante
plaetse te mogen surrogeern en daermede soo
lange te continueeren als de voogdije nodig sijn
sal, ook omme vaste en andere goederen
sonder consent van den regter te moogen
vercoopen ende dat alles met seclusie en
uytsluytinge voor nu en altoos van alle
heeren magistraten, weesmeesters, weesca-
mers en geregte ende specialijke die van
de plaetse daer sijn sterffhuys soude mogen
komen te vallen. Aldus gedaen ende gepasseert
binnen Leyden, ter presentie van Johannes
Thijssen ende Cornelis van Oudendorp Corneliszoon,
als getuygen.
Jacob van Bosselen
Johannes Thijssen
Cornelis van Oudendorp Cornsz.
Twele ik affirmeere
Pieter Hubertus Pla notaris publicq

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.