Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte

Wie kan mij helpen met een transcriptie van deze attestatie uit 1593 

betreft 2 broers Andries en Cornelis Dircs Joosten

ik heb bijgevoegd p1 van 2.  p2 volgt nog

 

groet

WillemJan

Reacties (3)

WillemJan van Vliet zei op zo, 11/07/2021 - 21:44

pagina 2

Geert Ouweneel zei op ma, 11/08/2021 - 08:37

Attestatie Fop Cornelisz tot Zoetermeer
Opten derthyenden Marty anno 1500 dry en tnegentich
sijn voor mij Wilhem van Oudevliet, notaris
publicq, bij den Hove van Hollant geadmitteert ende voor den naebe-
schreven getuygen gecomen, Cornelis Dirc Joostensz,
wonende in Segwaert, out ontrent 46 jaren, Adriaen
Dirc Joostensz tot Soetermeer, out ontrent 34
jaren, Lenert Lenaertsz Stijff in Segwaert, out ontrent
27 jaren, Claes Lenaertsz Stijff, zijn broeder, out
ontrent 24 jaren ende Lenaert Petersz Backer tot
Zoetermeer, out ontrent 23 jaren, ende hebben bij
heure mannen ware woorden in plaetze van ede ter
requisitie ende versoeck van Fop Cornelisz tot
Soetermeer, getuycht ende verclaert warachtich te wesen,
eerst Adriaen Dirck Joostensz, dat hij getuyge
in Januario of Februario anno 1500 tween tnegnetich, zonder
in den juysten dacht off maent behaelt te willen zijn, van
Adriaen Dirck Roelantsz, sijn oom, gesonden es om den
requirant tzijnen woonhuysse te haelen, ten eynde hij
den requirant vercoopen zoude die huysingen, erven ende
landen die Adriaen Dirc Roelatnsz bewoonde binnen Zoetermeer,
welcken requirant hij getuyge sekeren dach van twee ofte
drye daer nae betekende te comen ten huysse van voorsz. Adriaen Dirc
Roelantsz die ooc ten dyen fyne sekere van sijne
naeste vrunden meede ten dien dage en ure hadde doen
dachvaerden, seggen gelijckelicken dat als zij
getuygen alle metten requirant ten gepresiderden dage
ten huyse van voorsz. Adriaen Dirc Roelantsz vergadert
waren, dat diezelve Adriaen Dirc Roelantsz seyde
jegens den voorsz. Fop Cornelisz, ic heb dese huysinge
t'anderen tijden vercoft gehadt aen den schout van Soetermeer,
dan om advent willen heb ic die coop affgegaen
ende andermael dat ghij u beclaecht te cort gedaen te zijn /
aen u bestemoeders erff, soe wil ic u weeder een
paer hondert gulden aen dese coope doen genyeten,
mits dat ic altijts gaen ende comen zal gelijt als off ic
daer noch selffs jegenwoordich in woonde ende waer't
dat ic dair een bedt sondt, dat ghij't sult doen decken
ende houden leggen off ic dair selver woonde, soe dat
den requirant ende Adriaen Dric Roelantsz deur tusschen-
spreken van hem deposanten ende andere presenten coop...
ende dat den requirant den voorsz. Adriaen Dirc Roelantsz,
zijn oom, in coope voor zijne twee huyssen, bargen
ende schuyren ende landen daeraen leggende, belooffde een somme van
achtentwintich hondert carolus guldens boven d'opstallen
7½ stuyvers t'sjaers te betaelen 400 gulden Mey 1592 ende
voorts allen Meyendagen 200 gulden ter volre
betaelinge toe, seggen voorts dat die voorsz. Adriaen
Dirc Roelantsz een oom es van Fop Cornelisz requirants
huysvrou ende dat Adriaen Dirc Roelantsz es een volle
moeye van de voorn. requirant ende dat sij getuygen ...
tot die voorsz. coop gesproken hebben, ende dat hij dikwils
verhaelde, ic geeft hem allwillens minder twee
hondert gulden, ter oirsake voorsz.  ...
dat ic wil datter aen de vrinden blijven ende nyet verv...
zal, ende Lenert Pietersz Backer alleen, dat hij
getuyge getrout heeft de dochter van de voorsz. Adriaen Dirc
Roelantsz ende dat hij in den coope nyet en wilde doen vinden
expres consent van hem getuyge ten fyne hij hem noch ...
dochter niemaels nyet becalegen zouden van de voorsz. coope, noch verder
en tuychden zij nyet, presenterende alle tzelve des noot ende versocht
bij elcx heuren ede voor allen heeren ende rechteren t'affirmeren ende
consenterende den voorsz. requirant hyervan acte testimoniael gemaeckt
ende gelevert te werden. gedaen aldus binnen der stede van Leyden,
in de Vergulden Hoorn over t'raethuys, in presentie van den eersamen
Symon Arentsz. van Bruyningen, gesworen lantmerer s'lants
Rijnlant ende Willem Cornelisz inden Hoorn voorsz, burgeren der
selve stede als gelooffeliicke getuygen, hyertoe versocht ende gebeden.
Bij mij Cornelis Dyrckz
Mary, Leenderts Leendertsz huysvrou
Claes Lenaertsz Stijff
Adriaen Dirc Joosten
Symon Aertsz gesworen lantmeter in den Rijnlant
Bij mijn Lender Leendertsz
W. Cornelisz
In veritatis testimonia W. Oudevliet, notaris publicq 1593

Op het tweede blad staat in de marge:
al twelcke de requirant accordeerde,
seggende, comt oom Adriaen Dirk Roelantsz
gaet ende comt off
ghij daerselver woonde

Martigen Foppendochter huysvrouwe van

zijn suster ende broeder, kinderen van
voorsz. Adriaen Dirc Roelantsz ende
den requirant en gelijckelicken

 

WillemJan van Vliet zei op di, 11/09/2021 - 09:30

Wat een verhaal

Dank je wel voor deze snelle reactie

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.