Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte

Kan ieman mij helpen met het deel van deze akte, alvast mijn hartelijke dank

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op vr, 11/05/2021 - 17:59

Ik maak er dit van:

 

Benne Ausma up Engersum tho Uuthuisen ende Uthuister meden joncker unde hovelynck als ock selvest redger aldaer ende doe kunich unde /
betuge voor ider menichlijcken vormits desen tegenwoordigen openen vorsegelden coep ende quitantiebrieff woe dort in eegener persoen voor mij gecomparieert /
unde eerschenen is den erbaren Johan Luicke tho Uuthuisen wonachtich, die rato caverende voor Anneke sijn ehelijcke lieve huysvrouwe, beleyede unde /
becannende vrey opentlijcken voor hoer ende allen hoeren beyden rechten arffgenamen ende naecomelingen, woe dat met goeden vreyen wolvorbedachten raede will /
unde eemoet hadden vercoft, opgedragen ende overgegeven, vorcoften als noch droegen op en gaven over voor hoer ende hoeren arffgenamen ende nacomelingen in eenyge /
steden vasten bestendigen onwederropelijcken in eewigen arfcoep an handen den erbaren Johannes Edema inde Cornelicien sijn ehelijcke lieve huysvrouwe ende /
hoeren arffgenamen sekere drie graefen landes gelegen iunder den clockenslach van Uuthuisen alles soe cleyn ende groot die selvige voorsz. drie graefen in een venne /
van ses graefen daervan die karcke tho Uuthuisen die ander drie graefen is competerende unvorscheyden gelegen is met ock die vruchten boem ende boemwortels /
om ende in die voorsz. venne staende, alles met sijn annecxen eegendomen, vreyheyden en thoebehoeren, so ende in alle gestalte gemelte Johan Luickes ende Anneke voorsz. die /
selvige voorsz. drie greafen landes van Abell Menckes an hoer gecoft unde Abell Menckes bevorens van zaliger Eevert Eppes arffgenaem in eegendoem an hem becoemen /
heeft int cleyn ofte groet daervan niet utbesondert, ingelijcken hebben ock Johan Luickes inde Anneke eheleuiden voorsz. an Johannes Edema inde Cornelicien voorsz. ? hoeren /

 

Guus van der Zalm zei op vr, 11/05/2021 - 21:29

Geweldig Geert heel vriendelijk bedankt, het gaat over mijn voorouders die een boerderij hadden in Uithuizen.

De akte gaat nog verder want het plaatje was groter dan 10 MB, misschien kun je mij daar ook mee verder helpen

Geert Ouweneel zei op za, 11/06/2021 - 08:49

arffgenamen, met consent ende toelatinge die sijn Ed. Bonno Ausma unde pastoer unde kerckvoegden getransporteert ende overgedragen, die overdrachte vann /
die ander drie graefen landes, so in die voorsz. drie vorcofte graefen unverscheyden gelegen sijnnen unde die kercke tho Uuthuisen in eegendoem is competerende ende onder /
kerckere behuisinge so Johan Luckes als vorcoper van die gemelte ses graefen landes aff gesloten heeft, is beclemmet gewest also dat dieselvige voorsz. drie graefen kercke- /
lant niet sall gerekent worden als huis vrey lant dan sall onder behuisinge beclemmet wesen ende blijven, dit vorbeschreven alles voor een somma van penningen ... /
nieten ende nomblijcken sekere een dusent ende ... gulden ende twintig ender gulden unde een pistolet van vijff daler, soo Johan Luckes huisvrouwe Anneke den gulden tot drie /
en twintigstehalff die stuver, den stuver tot vier ortjens ganckbare lants munte geëstimeert, oder payment daer goet voer sijnde, diewelcke voorsz. penningen Johan Luickes unde /
Anneke voorsz. beraemeden hoer voll alle dagen unde wall den laesten penninck met den eersten van gemelten Johannes Edema und Cornelcien voorsz. tho dancke ende waer /    
benoegent waren volgedaen ende betaelt, bedanckende deswegen voor goeder opregte voldaet ende betaelinge, belovende ende annomen ock ghene meerder actie oder anspraecke /
op die voorsz. landen tho hebben oder tho beholden dan eeden door den cragt van desen gemelten Johannes Ehedema unde Cornelicien hoeren arffgenemaen ende nacomelingen absluitlijckenn /
quiteieren van alle anspraecke dien angaende, belovende ende annemende ock Johan Luickes ende Anneke voorsz. voor hoer unde hoeren arffgenamen die selvige voorsz. landen cum annexes vrey /
ende vranck tho leveren, hoeden, wachten unde waren unde ten eewigen dagen voor allen actien, lasten, renten, schulden ende swaricheyden, soe eenigsyns voor dato deses daer- /
op gepretendeert moegen worden, also dat gemelte Johannes Edema unde Cornelicien, eheluiden voorsz. ende hoeren arffgenamen daermede hoeren eegen vreyen wille moegenn /
doen, wederomme vorcopen, vorwisselen, vorhuiren, selvests gebruicken, voralionieren ofte sonst anders hoeren eegen vreyen wille daermede t'doen unde laeten geschyen /
gelijck een iegelijck met sijne vreye eegendoem te doen verorloft is, sonder eenige inspiringe, wederoepent oder tegenstant van den vorcoperen oder eemant hoerenthalvenn /
unde dit alles under verbant ende hipotieck alle den vercoperen replycke ende onreplycke landen behuisinge unde goederen, woe ofte waer die gelegen moegen sijn, ghene /
uutbesondert des alles sonder argelist, in orconde unde verstenisse der waerheyt van desen so hebbe ick Bonno Ausma joncker unde hovelynck opgemelt doren seckere /
bede ende begerte van comparant also bedeshalven mijnen angeboren adelijcke arffzegell wetlichen unde wall nevens mijnes handes onderschrijvinge an desen coep /
ende quitantie brieff gehangen, in de jaere uns Heeren dusent ses hondert dartig up den negen un twintichsten dach Aprilles.

 

Guus van der Zalm zei op za, 11/06/2021 - 11:45

Heel erg bedankt

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.