Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte

Zou iemand akte 41 voor mij willen transcriberen?

Bij voorbaat dank.

Reacties (2)

Martijn zei op di, 05/03/2022 - 17:14

Deel 2

Geert Ouweneel zei op di, 05/03/2022 - 20:39

Transport van onroerend goed voor ƒ 200.-
den derden Mai
achttien honder vijf en twintig, compareerde
voor mij Pieter van Veen, openbaar notaris, residerende aan
de Oudewetering binnen Alkemade en voor de na te noemen
getuigen,
Aaltje Buurman, weduwe van Martinus de Graaf
wonende aan de Rijpwetering, mede binnen Alkemade, ter eener
en Teunis en Kornelis de Graaf, bouwlieden, mede aldaar woonachtig,
ter andere zijde.
En bekenden de comparanten ter eener verkogt te hebben en
mitsdien in vollen vrijen en onbelasten eigendom te
cedeeren en over te geven, en den comparant ter andere zijde
te hebben gekogt, te accepteren en in eigendom aan te nemen
een perceel bouwland, gelegen in de bedijkte en droogge-
maakte Hertogspolder binnen Alkemade, op de kaart
geteekende N. 59, groot en verongeldende zoo in de directe
als droogmakerijlasten voor negen en zeventig en vijftien
twintigste roeden, verwaarborgd wegens voorschreven grootte,
doch verongeldende in't ambacht voor acht en tachtig en
vier tiende roeden, belend ten oosten Dirk Straathof Barendszoon,
zuiden Kornelis van Tol en Dirk de Heus, westen de
togt en ten noorden Dirk de Heus met de noordelijkste
helft van dit perceel, als zijnde het getransporteerde
de zuid helft.
Zijnde het voorschreve perceel aan de man van de compa-
rante ter eener, met wien zij hetzelve in t'gemeen bezeten
heeft in eigendom aangekomen bij brieve van opdragt
op den tweeden Mai achttien honderd zes voor schout
en schepenen van Alkemade verleden, behoorlijk gezegeld,
de belastingen van het verkogte uitgaande en de
voordeelen daarvan genoten wordende, zullen van
heden af voor reekening en ten baten van de cessio-
naris ingaan.
Gevende de cedante het verkogte alzo aan de
cessionairssen over, met alle deszelfs regten en servi-
tuiten, lusten en lasten, daertoe en aanbehorend,
renuncierende overzulks van al het verder regt, /
actie en eigendom, t'welk haar tot dato dezes daarop
heeft gecompeteerd.
Deze verkoop en koop is geschied voor een somme van
twee honderd gulden, welke de cessionairs op heden
in kontante gelden aan de cedante heeft betaald, en die
zij verklaarden ontvangen en accoord bevonden te hebben
en daarvoor te kwiteren.
Eindelijk beloofde de cedante het verkogte jegens een
iegelijk te zullen vrijwaren met indemniteit vol-
gens de wet en dus ook mede speciaal voor alle
namaningen van legale hypotheken, zoo van admin-
nistratien voor minderjarige, als uit welken andere
hoofde zulks ook zoude mogen wezen.
Compareerden mede voor ons notaris en getuigen Leendert
de Graaf, winkelier, wonende onder Oudshoorn,
Gerritje de Graaf, weduwe van Arie van Tol, zonder
beroep, wonende aan de Rijpwetering binnen Alkemade
en Hermanus van Bostelen, bouwman, wonende
aan de Oudewetering onder Leymuiden, als in huwe-
lijk hebben Maartje de Graaf, en dezelve Maartje
de Graaf met haren evengemelden man geadsisteerd,
gezamentlijke kinderen van de comparante ter eener,
dewelke verklaarde de voorzeide handeling hun-
ner moeder goed te keuren en dezelve mitsdien, voor
zoo veel des noods te approberen.
Kiezende de gezamentlijke comperanten ter executie
dezes domicilie op hunne tegenwoordige hier-
voren uitgedrukte woonplaatzen, toestaande
dat alle geregtelijke acten en exploicten aldaar
kragtens deze geinsinueerd van waarde zullen
zijn, waar ter plaatze zij ook in der tijd woonagtig
zouden mogen wezen.
Aldus gepasseerd ten huzie van de comparante ter eener
aan de Rijpwetering, ter presentie van Pieter van Gerven, dienaar der politie, en Jan Schuin, aschophaalder, beiden
mede aan de Rijpwetering woonagtig, als getuigen die
deze na gedaen voorlezing nevens de comparanten en mij /
notaris geteekend hebben, uitgenomen de comparante
ter eener, welke verklaarden niet te kunnen schrijven.
Teunis de Graaf
Cornelis de Graaf
Leendert de Graaf
Gerchie de Graaf
Hermans van Bostelene
Maartje de Graaf
P. v. Gerven\Jan Schuyn
P. van Veen, notaris 1825

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.