Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte 109

Zou iemand voor mij akte 109 kunnen transcriberen?

Deel 2 in reactie.


Bij voorbaat dank!

Reacties (3)

Martijn zei op ma, 02/06/2023 - 15:02

Deel 2

Geert Ouweneel zei op ma, 02/06/2023 - 16:19

Op huyden den 30en April
1717 compareerde
voor mij Pieter Kerkhooven, nota-
ris publycq, bij den Ed. Hove van
Holland geadmitteert, binnen de
stad Leyden residerende, ende voor de
naarbeschreven getuygen, de eerbare Trijn-
tje Claas van Bostelen, laatst weduwe
van zaliger Jacob Arisz van der Mark, wo-
nende tot Valkenburgh, dogh althans
sijnde binnen dese stad, mij notaris bekend,
ende bekende sij comparante bij desen wel
ende deugdelijk schuldig te weesen aan
ende ten behoeve van Cornelis Verhagen,
schipper, mede wonende tot Valkenburgh,
ofte sijn regt en actie ten desen verkrij-
gende, de somma van een honderd caroli
guldens te veertich grooten t'stuck, spruytende ter sake van deugde-
lijcke geleende ende voor de onderteke-
ningen deses aangetelde penningen, renunti-
erende vervolgens sij comparante van de
exeptie van onaangetelden gelde, beloo-
vende sij comparante haerselve daermede
niet te sullen behelpen, maar de voorsz.
somma van een honderd gulden capitaal
met den interesse vandien jegens vier
gulden van het honderd int jaar, sullende /
ingaan met den eersten Mey 1717, getrouwe-
lijk aan den houder deser obligatie, naar
behoorlijcke wederzijdse waarschou-
winge van drie maanden, wederom te
sullen voldoen, opleggen ende betalen in
contanten ende gereede gelden, sullende
den voorsz. intrest van de voorsz. somme
van een honderd guldens capitaal jaarlijks
moeten betaald werden op den verschijn-
dag, ende sal geduyren tot de effectuele
voldoeninge ende afflossinge van de voorsz.
hooftsomme toe.
Tot naarkominge van t'geene voorsz. staat,
soo verbind sij comparante haar persoon
ende goederen, soo roerende als onroerende,
egeene vandien uytgesonderd, stellende de-
selve ten bedwang ende executie van allen
's heeren regten ende regtreren, ende specia-
lijk van den Ed. Hove van Holland, met
verhaal van kosten.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Leyden,
ter presentie van Klaas Hamel ende
Adriaan Kerkhooven Pz. als getuygen
hiertoe versocht.
X Dit merk is gesteld bij Trijntje Claas van Bostelen
Klaas Hamell
Adriaan Kerkhooven Pz., 1717
Twelck ik affirmeere
P. Kerkvooven, notaris publicq

Martijn zei op di, 02/07/2023 - 15:23

Bedankt voor de transcriptie

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.