Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie Akte

Is iemand bereidt om van de derde van een 5-tal akten een transcriptie te maken?

Dit zou me enorm helpen bij mijn genealogisch onderzoek.

Bijvoorbaat dank.

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op za, 10/16/2021 - 08:12

Wij Theodoris Josephus Roeffs, scholtis, Engel Vermaeten en Jacob
van Kuyck, beide schepenen der vrije heerligheyt Well,
Bergen en Ayen, doen condt, tuyghen, certificerende
hiermede, dat voor ons in persoon gecompareeert ende
erschenen is den eerwaerde heere van Holsaet, capelaen
tot Bergen ende heeft onder stipulatie in ons handen
gedaen, bekent ende verclaert opreght ende deughtelijck
aen contante penningeh opgenomen te hebben
van Liniertie Coppens eene somme van 300 gulden
permisse gelt, waervan den heer comparant
belooft jaerlijcx ende een ieder jaer in besonder
te betaelen vier dergelijcke guldens vant hondert,
erstmael aenvangh nemende over een jaer met St.
Andries 1734 ende soo voorts tot de effective aff-
lossinghe toe, soo den heer comparant vrijstaen
sal, mits opte condighen 3 maendt voor den verval-
daeghe, gelijck landts constuymen ende rechtens is,
tot versekeringhe van sulcke capitaele somme
soo stelt den heer comparant tot onderpaendt een weyde,
genomt Fijte Pasen, groot omtrent dry mergen ten
een eynde op Hermen Basten weyde, ter andere zijde
de Bonghen erven aenschietende, belast sijnde jaere-
lijcx aen de kerke tot Bergen te versten, honieren
met derthien stuvyers, sonsten vrij alodiael erff we-
sende, gelijck den heer comparant ons heeft ver-
claert, buyten gemeyne loopende lasten, soo
blijven tot laste van den grondt om in cass van
misbetaelinghe den rentheffer Lindertie Coppens
voorn. soowel van de capitaele somme als oock te
verloopende intersten sijn verhael te mogen ver-
haelen, renunitierende dienaengaende meergemelte
heer comparant op alle exceptien, privilegien, plavanten
ende insultien, signanter op den regel rechtens dicteren-
de dat generale renunciatie van geender waerde

 

Fred zei op za, 10/16/2021 - 14:02

Dag Geert,

Geweldig dat je dit doet. Dank.

Helaas ben ik bij dit verzoek wat onzorgvuldig geweest.

Het ging hier om de linker bladzijde als onderdeel van een ander document, dat ik separaat had ingediend.

Is het veel gevraagd om dat nog te doen. Bijvoorbaat dank. Fred 

Geert Ouweneel zei op za, 10/16/2021 - 14:43

ende Catharina Maeghts erven het holtgewass op desen
mergen weylandt sal met sijnen swaegher Peter Hebben
onverdeelt blijven, alle vrij alodiael erven wesende,
buyten gemeyne alsten.
Derde loot Peter Hebben ende Agatha Aelders, eheluyden, twee
merghen ende een half verdel bouwlandt opt groot stuck
geleghen boven aen den gemeynen wegh ende onderaen
Anthoon Gudden erff, ter eenre, neffens sijnen swaeger
Jan Aelders ende Catharina Maeghts, ter andere zijde,
neffens Peter Schniders, noch die halver
weyde schietende boven aen den gemeynen wegh
en onder aen Anthoon Gudden weyde, ter eenre,
neffens den Leydgraeff, ter andere zijde, neffens t'velt,
allnoch 1¼ merghen bouwlandt op den Sprenghen-
berg, neffens Peter Schniders erff, ter andere zijnde,
neffens d'erffgenamen van Bosschmans, boven ende onder
aen den gemeynen wegh aenschietende, item eenen
merghen weylandt in de Sinningh ligende, neffens
Peter Schniders, ter andere zijde, neffens Gerrit Lenssen
boven aen den gemeynen wegh, onder aen het velt
aenschietende, het holt op dese weyde staende sal
blijven met sijnen swaegher Peter Schniders on-
verdeelt, dese parceelen sijn vrij besonder gemeyne
schattinghe.
Aldus is dese scheiding ende deilinghe geschiedt in pre-
sentie van dese onderheschrevene samentlijcke
erffgenaemen ende aenwesende getuyghen, Well
den 25e July 1733, waeren onderteeckent Jan
Aelders, Catharina Maeghts, Peter Schniders,
handtmaeck van X Catharina Aelders, Peter
Hebben, Agatha Aelders, Gerrit Coppes, M. Remmen
als getuyghen, onder stondt, mij present
Joannus Josepehus Herle substituut secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.