Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriptie

graag omgezet in normaal leesbare taal. Er staat voor mij te veel tussen wat niet duidelijk is. Alvast hartelijk bedankt.

Bovenstaand is het begin van een document. Ik stuur het vervolg hier meteen na. Het is het eerste stuk van een document van 12 pagina's. Graag heb ik hier het eerste deel, de eerste 2 scans, van. Het vervolg komt in een nieuwe vraag.

Groeten,

Jacques van der Linden

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 05/06/2022 - 09:10

Compareerde voor heeren drossard en
schepen der vrije grondheerlijkheid van Heeze,
Leende en Ses Gehugten ondergenoemd, Leendert
Geenen, woonende te Stratum, Joost Leyten als
man en momboir van Maria Geenen, woonende
in de Ses Gehugten, Hendrik Wijnders als man
en momboir van Petronella Geenen, wonende te Leende en Peeter
Geenen, woonende in de Laage Swaluwe, nagelaa-
ten kinderen van wijlen Adriaan Geenen, in echt /
verwekt bij meede wijlen Hendrina Peeter van
Gastel.
En verklaarden de comparanten onderling in der
minne aangegaan en gemaakt te hebben een erfschey-
ding en deyling van de vaste onroerende goederen
door overlijden van voorn. Adriaan Geenen, den eersten
en laatsten comparanten Leendert en Peeter Geenen,
mitsgaders de voornoemde Maria en Petronella
Geenen, respective in eygendom aangekomen en
verstorven, zooals dezelve goederen bij transport
van Jan Jansen van Gestel, gepasseert voor den
geregte deezer voorsz. vrije grondheerlijkheid den
4e July 1757, den meervoornoemde Adriaan Geenen
ter togte en zijn vier kinderen, de meervoornoem-
de Leendert, Maria, Petronella en Peeter Geen,
ten erfregte waaren getransporteert en opgedragen,
alle geleegen in de Zes Gehugten, in maniere
navolgende: /
Eerstelijk een huyzinge, bestaande in woonhuys,
stal, schuur en verder aanhooren, hof en aangelag,
staande ten quohiere der verponding en beiden
in vijff deelen en genaamd dat half aangelag
en half looyakkerken van Jan Hendrik Thielens,
groot hondert vijf en een halve roeden, int aan-
gelag van Dreys Hendrikx groot drie en veertig
roeden, dat gedeelt int aangelag van Bartel
Cornelis Janse, groot sestien en een halve
roeden, int aangelag groot hondert ses en
een halve roeden, en dat gedeelte int gelag
onbegreepen der maate, alles aan malkanderen
geleegen in de Ses Gehugten onder Riel, aan
erve met de een zijde en van vooren de gemeente
d'ander zijde Jacobus van Alphen, van agteren
de weduwe Nicolaas van Lith. /
De voorsz. respective goederen werden toe-
en aanbedeele niet bij maat, maar bij den
hoop, zoo groot en kleyn als geleegen zijn, en
voor allodiaal, los en vrij, uitgezondert s'lands
en gemeentens lasten en met alle zoo voor als
nadeelige regten, servituten en usantien, kom-
meren en ongelden als van ouds. En specialijk
met den last om uit de goederen onder het
tweede lot te blijven vergelden de renten,
pagten en chijnsen daarop begroot, welke
den condivident van het tweede loth gehouden
blijft en op zig neemt buyten eenige last of
beswaar van de condividenten der overige drie
looten, te betaalen of schoon in tijd en wijlen
mogt bevonden worden dat die renten, pagten
en chijnsen of eenige vandien uyt andere
onderpanden onder de drie vorige looten
gegolden wierden als de condividenten van
dezelve looten daarvoor indemneerende /
en schadeloos houdende bij deezen.
Aan te vaarden de groeze te halff Maart,
de huyzinge, hof en aangelag te Paaschen
en de peullanden te oogst aan de stoppelen,
alles in den aanstaande jaare 1788, met de
s'lands en gemeentens lasten, kommeren en
ongelden van de groese huyzinge, hof en
aangelag van denzelve jaare en van den
peullanden van den jaare 1789 en de renten,
pagten en chijnsen voorsz. na derselver respec-
tieve eerste verschijndagen.
Belovende de comparanten condividenten
deeze hunne scheyding en deyling in maniere
voorsz. altoos te zullen houden voor goed, bondig
en van waarden, doende ten dien eynde
d'een van des anders toebedeelde goederen
renuntiatie en vertigting bij deezen, zonder
daarop eenig regt meer te behouden of
te reserveeren, met consent dat dezelve
op ieders naam werden overgeboekt na
behooren, alles onder verband van hunne
persoonen en goederen, present en toekoo-
mende. /
Wijders beloven zij comparanten condividenten
bijaldien buyten vermoeden nog onbekende
schulden of lasten op de verdeelde goederen
mogten opkoomen, dezelve malkanderen,
ieder wegens zijn lot, voor een geregt vierde
part te helpen dragen, meede onder verband
als voor.
Actum ter secretary der voorsz. heerlijkheid
den vierden October 1700 seeven en tagtig, ten
overstaan van Johan van der Hoeven, dros-
sard en Hendrik Bock, scheepen.
Lendert Geenen
Dit X merk heeft gesteld Joost Leyten, verklaard niet te konnen schrijven.
Hendrik Wijnders
Peeter Geenen
J. v.d. Hoeven
H. Bock
H. Jansen secretaris

Jacques van der Linden zei op vr, 05/06/2022 - 09:43

Heel hartelijk bedankt voor de reactie. We kunnen weer verder in onze zoektocht.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.