Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie

Graag hulp bij de transcriptie van deze schepenbrief van 1623 uit het Oud Gemeentearchief van Merksem.

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 01/11/2023 - 01:20

Een paar lastige stukjes tussen <haken>, maar hierbij. De stukken uit de linkermarge zijn ingevoegd bij de invoegtekens in de lopende tekst.

Jan Verhoeven, achtergelaeten weduwaer van wijlen Barbara Gijsels ter
eenre zijde. Ende Hendrick Gijsels met Jans Janssen als momboirs
over d' achtergelaeten weesen van wijlen Jacob V[er]beke, daer moed[er] aff was
Magdalena Geertss[en], Marinus Hamerlinck als momboir over Hansken
V[er]beke Willemssonse, wijlen daer moeder aff was Mayken Hamerlincx,
[doorgehaalde tekst]
Huybrecht Janss v[er]vang[ende] P[iete]r V[er]beke, als momboirs over d' achtergelaeten weese van
wijlen <Jacop> V[er]beke, daer moeder aff was Tanneken V[er]beke, met
naeme Cathlijne V[er]beke, ende Mayken V[er]beke, dochter va[n] v[oor]sz[eyde]
Barbara Gijsels, geassist[eer]t met Huybrecht Janssen, haeren man en[de] momboir ter andere zijde. Dewelcke overslagen hebben[de]
den staet en[de] gelegentheyt van [den] sterffhuyse des v[oor]sz[eyde] Barbara
Gijsels, mitsgaeders de schulden en[de] wederschulden dess[elf]s
sterffhuys, en[de] op alles wel en[de] rijpel[ijck] geleth, om allen twist en[de]
tweedarcht te schouwen, sijn de v[oor]sz[eyde] partijen overcomen en[de] v[er]accord[eer]t
in der vuegen, formen en[de] manieren naevolgen[de], te wetene dat de v[oor]sz[eyde]
Jan V[er]hoeven sal blijven in volle besit en[de] gebruyck van alle de
meubele goederen om daermede te doen sijne geliefte op den
last dat hij sal betaelen alle de passive schulden en[de] lasten van [den]
v[oor]sz[eyd]e sterfhuysse, mitsg[aeders] d' uuytvaert sonder cost of schaede van [den] v[oor]sz[eyde] weesen en[de] compa[ran]ten
van [den] 2e sijde ende dat hij sal betaelen aen boevengenoemde comparanten
den 2e sijde representeren[de] vierstaecli[cx] de somme van tweehond[er]t
gul[den] eens, naementl[ijck] elcken staeck vijftich gul[den] eens, de-
welcke, <...>inbegrepen Mayken V[er]beke Willemsdochter daer moeder aff was Mayken Fijens, soe sij bekenden alreede van [den] 1en comparant ontfangen te hebben.
Is noch geconditioneert dat de v[oor]sz[eyde] Jan V[er]hoeven sal trecken
de v[er]loopen renten en[de] v[er]schenen pachten, v[er]schenen
Kersmisse 1622 lestleden. Geloven[de] beyde de comp[ara]nten hyertegens in 't geheel nymmermeer
te comen te doen etc[etera] onder v[er]bant nae behoren, alles sonder
argelist.
Actum den 10 meerte 1623.

Gerrit Verhoeven zei op wo, 01/11/2023 - 05:45

Beste René, hartelijk dank voor je hulp!

Ter info:

Uit een andere akte kan ik opmaken dat de naam 'Jacob' in het gedeelte 'wijlen <Jacop> V[er]beke' waarschijnlijk als 'Jaspar' moet gelezen worden.

Zie hiervoor het fragment uit deze akte:

"... momboir over Cathlijne Verbeke Jasparsdochtere, daer moeder  aff was Tanneken Verbeke".

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.