Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transcriberen akte

Goede avond,

 

Wie kan onderstaande akte transcriberen betreffende Dirck van der Maat en Maria Verhuijt.

 

Het moet gaan over een woning.

 

Alvast bedankt.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 05/16/2020 - 09:03

Als ik het goed heb gaat om dit gedeelte:

 

13.5.1719 3/4  Is bij Adriana Verbunt, weduwe ende mede erffgename van Pieter Maerse, met wien sij onder gemeenschap van
goederen is getrout geweest, vercoft aen IJsnout van Nes, vrij om een custingbrief van 6000 gulden, te betaelen met
200 guldens sjaers den 1 Mey 1719, d'eerste paey, ende dat telckens mette intrest van t'onbetaelde jegens 4 ten hondert.
Op den 11 April anno 1727 is alhier overgelevert extract uyt de testamentaire dispositie van sr. IJssenout van
Nes ende juffr. Cornelia Maerse, geëchte luyden, gepasseert voor den notaris Simon van Douderen
en getuygen binnen Leyden in dato den 31 January 1715, waerbij blijckt dat de eerststervende
de langstlevende tot erffgenaem is instituerende, 't welck is geweest de voorn. Cornelia Maerse.
Ten voorsz. dage is meede alhier overgelevert extract uyt de testamentaire dispositie van de eersame
Dirck van der Maet ende de eerbare Cornelia Maersche, geëchte luyden, gepasseert voor de
notaris Pietert van Dieningen en getuygen in dato den 22 September 1720, waermede sij tot haer erffgenaem
is instituerende haer man Dirck van Maet ende haer voordogter Catarina van Nes,
die sij gewonnen heeft bij de voorn. IJsnout van Nes, hooft voor hooft en yder voor
een kintsgedeelte.
Ten dage voorsz. is alhier overgelevert extract acte van repudiatie, gepasseert voor de notairs Pieter van
Dieningen en getuygen in dato den 18 November anno 1722 tusschen d'heer en mr. Theodorus Diert,
woonende in s Gravenhage, in qualiteyt als voocht met ende benevens Dirck van der Maet doen de
voorgemelte Catarina van Nes, welcke voorsz. Dirck van der Maet in gemeenschap van goederen is getrouwt
geweest met Cornelia Maertsche, waerbij blijckt dat den 1e comparant geëxamineert en naergesien
hebbende den naergelaeten boedel van voorn. Cornelia Maertsche, naer zijn overlijden van saecken
heeft raetsaem gevonden van de erffenisse van het voorgemelte, in de nalatenschap van desselffs
moeder sigh als erffgenaem te gedragen, ende ten reguarde van het voorkint Catarina van [Nes]
in de nalatenschap van de voorn. haer moeder te repudieren, laetende den voorn. boedel
aen hem Dirck van der Maet met den boedel van sijn overleeden  huysvrouw int geheel omme
daer meede te doen naer sijn [believen], dienvolgende dit huys alleen op Dirck van der Maet.

10-5-1727    Dit huys met een huys daeraen opt Lerendael is bij Dirck van der Maet ende Marijtie Verhuyt ten desen
bij ende met haer voorn. man, geadsiteert ende hiertoe geauthoriseert, specialijck belast met 1000 gulden, spruytende uyt
saeke van geleende penningen daervan jaerlijcx intrest betaelt sal werden jegens 4:10 om Catarina van de Heuvel,
weduwe Martinus Immerseel.

Cees van der Maat zei op za, 05/16/2020 - 10:06

Hartelijk dank Geert voor de vertaling.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.