Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriberen

Zou iemand deze tekst voor mij willen transcriberen?

Deel 2 in de reactie.

Bij voorbaat dank.

Reacties (3)

martijn zei op do, 04/13/2023 - 11:46

Deel 2

Geert Ouweneel zei op do, 04/13/2023 - 15:36

Op huyden den 18en Maart 1690
compareerde voor mij Cornelis Hayman, openbaar notaris,
bij den Hove van Hollant geadmitteert, binnen Zierickzee
residerende, in presentie van de naargenoemde getuygen, de
heeren en meesters Hubertus Stoutenburg, schepen der stad Zierickzee,
en mr. Job de Jonge, als in huwelijk hebbende Theodora Stou-
tenburg, kinderen van Daniel Stoutenburg, die een soon
was van Hubertus Stoutenburg, en Helena van Borssele, die
een dogter was van Jacob van Borsselen, en Cornelia Brasser,
suster van Dirck Dircksen Brasser, tot Dantsich overleden,
nog mr. Hubertus Mogge, oud burgemeester derselver stede,
Cornelis Mogge en Pieter Cras, als in huwelijk hebbende
Johanna Mogge, mitsgaders haar sterkmakende en pro
rato caverende voor Johannis van Pantegem, als in huwelijk
hebbende Dana Mogge, nog voor Cornelia en Susanna
Mogge, hare susters respective, alle kinderen van Pieter
Mogge en Johanna Stoutenburg, dogter van Hubertus Stou-
tenburgh en Helena van Borssele, hiervoor gemelt, nogh
Lourens de Witte van Elckerzee, soo voor hemselve als
sigh sterkmakende voor sijn susters Maria, Cornelia, Helena
en Dulcia de Witte van Elckerzee, kinderen van Cornelis
de Witte, heer van Elckerzee en balju van Zierickzee, en Cornelia de Hubert,
dogter van Maria Stoutenburgh, die een dogter was van
Hubertus Stoutenburgh en Helena van Borssele voorsz.,
nogh mr. Johan van Stavenisse, mr. Cornelis van Stave-
nisse en mr. Johan Mogge, oud burgemeester der voorsz.
stede als vader en voogt over sijn minderjarige kinderen
Rutehart en Cornelis Mogge, geprocreert bij Maria
Stavenisse, kinderen van Cornelis Stavenisse en Maria
Stoutenburgh, die een dogter was van Hubertus Stouten-
burgh en Helena van Borssele voorsz., dewelcke ver-
klaarden te constitueren en volmagtig te maken de heer
en mr. Adriaan van der Goes, heer van Nateris, raat en
oud schepen der stad Delft, mitsgaders gecommitteerde
raat ter admiraliteyt van de Maas, en de heer en mr.
Johan van der Haar, advocaat voor den Hove van Hollant, omme
uyt de namen en vanwegen haar comparanten als fidei commissiare
erffgenamen van wijlen de heer Govert Willemsz Brasser,
in sijn leven burgemeester der stede Delft en Dirck Dircksz
Brasser, in sijn leven coopman tot Dantsich, in alle voorval-
lende gelegentheyt waar te nemen en te vervolgen haar /
comparanten intresten en geregtigheden op de nagelate boedels
van wijlen vrouwe Adriana Brasser, weduwe wijlen de heer Johan
van Vlooswijck, in sijn leven heer van Mare, en van de heer
Hendrick Brasser, in den voorleden jare 1689 den [open plek]
Maart in Engelant overleden, ten dien eynde alle compa-
ritien en bijeenkomste waar te nemen, die tusschen haar
comparanten en desselfs mede erffgenamen en alle andere
soo regtelijck als daarbuyten soude mogen vallen, de voorsz.
erffenisse eenigsints concernerende, met een ygelijck die
het aangaan magh te liquideren en rekenen, deselve op te
nemen, sluyten en debatteren, de goederen, soo roerende
als onroerende, tot de voorsz. fidei commissen specterende,
ist noot, int openbaar ofte onder de hant te verkoopen,
de penningen te ontfangen, wettigh en behoorlijck transport
daarvan te doen, daar en soo het behoort, schiftinge,
scheydinge en verdelinge te maken, de effecten haar comparanten
aangewesen werdende over te nemen en te ontfangen,
quijtscheldinge te passeren en voor alle namaninge des
noots te caveren in cas van eenige questie, differente,
ofte geschillen, bekent off onbekent, hoedanig die oock
mogten wesen, t'sij deselve tusschen de erffgenamen selfs
ofte andere persoonen uyt de voorsz. hoofden mogte comen
te resulteren, daarover te mogen accorderen en transi-
geren, selfs die onder willige condemnatie van den Ed.
Hove ofte Hoogen Rade in Hollant compromitteren off
anders in regten sustineren en defenderen tegen alle en een
ygelijck die hetselve soude willen contradiceren, soowel in
eysschen als verweeren, alle dagen, termijnen en solem-
niteyten van regten te observeren, sententien te soliciteren
en ten executie te leggen na behooren, en in cas van be-
swaarnis daarvan te mogen appelleren, reformeren, soo haar
geconstitueerdens goeden raat gedragen sal, een off meer
persoonen ad lites te mogen substitueren en generalijck
alles te doen en verrigten hetgeen sij comparanten selfs
present ontrent het bevorderen van haar comparanten gereg-
tigheyt en pretentie in de voorsz. fidei commissen vermogen
ofte connen doen, al waar het dat daartoe eenige nader
en specyaalder last mogte vereyscht worden dan hiervoren
is uytgedrukt, belovende wijders sij comparanten tot het /
dragen der oncosten hieromme te doen haar quota
volgens den ommeslagh van de heeren geconstitueerden
in advance promptelijck op het eerste aanschrijvens te
fourneren, sullende voor goet, vast en van waarde houden
en doen houden alle hetgene bij de voorsz. geconstitueer-
dens en derselver gesubstitueerdens in de voorsz. sake
gedaan en verrigt sal werden, onder verbant van alle
regten en regteren en speciaal den Ed. Hove van Hollant,
mits dat de geconstitueerdens ofte derselver gesubsti-
tueerdens gehouden sullen sijn van haar ontfangh en
uytgifte behoorlijke bewijs, rekeninge en reliqua te
doen. Aldus gedaan, verleden en gepasseert binnen Zie-
rickzee voornt. ter presentie van d'heer Iman van Heetenburg
en monsr. Adriaen van Caten, als getuygen hierover gestaan.
Johan Mogge
H. Stoutenburgh, 1690
Johan Stavenisse
L. de Witte van Elkerzee
Cor. Stavenisse
Job de Jonge
Hubertus Mogghe
Corn. Mogghe
Pieter Kras
I. van Heetenburg
A. van Caten
Corn. Hayman, notaris publicq

Martijn zei op do, 04/13/2023 - 16:48

Hartelijk dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.