Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transactie met de familie Bousschaerts. 1567 Breda

Nog mij onbekende woorden (schrijfwijze) maar ik doe een poging

Vestbrieven 1567, Schepenbank Breda 1499-1811, inventarisnummer 472, blad 203v – 204 r

1. Breeck Montens Quamen Adriane Anssem Bousschaerts

2. dochter met Anthonis Joris Benedictus zone hueren man ende

3. borght in deen parthye ende Gertruyde ende Kathelijn gezusters

4. wilen Peter Anssem Bousschaerts zoons dochteren heur nichts

5. met Niclaesen vanden Corput Mercelis zone houbender

6. borght ende in danders kenden ende lijde dat zij luydes

7. van ende aengaende alsulcken goeden als hen van wijlen

8. Cornelis Anssem Bousschaerts wedene der voorgen Adriane

9. moeder ende der twee dochteren wijlen Peeter Henrix Brueders

10. voors oudemoeder was toegenomen ende aenbestorven zijn

11. bij rechtveerdigs camlinge ende lotinge tusschen hen

12. onderling daer af gedaen zijnde zo zij zeyden ….lick

13. ende vriente.. van malcanderen gaf chyenden ende gedeelt

14. zijn in desen manieren te weten inden yersten is de…..

15. Adriane Anssem Bousschaerts dochter bij .venallen ende

16. gedeelt op zesse rijns gulden tstuck tot veertich grooten

17. vleems tjaers ter quitinge de penning zesthien die

18. Peter Willem Jans zone wart zekeren onderpande geheyten

19. ‘den Reep’ onder de Hage gelegen jaerlinx ontrent noch

20. op twee rijns gulden stuckx ter quitinge o…. den penningen

21. zesthen ...Anthonne die hoeymaecker v…. zijn huys

22. met erve tot Breda opten Hoeghdijcke opten zelve ort

23. gestaen ende gelegen jaerlincx omtrent noch op twee

24. viertele rogs erfsenspachte ons heer Cornelis Snoeys

25. priester vicaris der kercke van Rijsbergen van zijnne

26. benefice oft vicarye wegen die stede ende erffenisse

27. daer op dezelve heer Cornelis nu ter tijt woont

28. tot Rijsbergen omtrent den Dorpe gestaen ende gelegen

29. nu ter tijt jaerlinx omtrent noch op twee

30. viertelen rogs erffenispachte die Jacop Jan Gielis

31. Lippens zone vut zijn stede ende erffenisse daer op hij

32. nu ter tijt woont oirts tot Rijsbergen omtrent den

33. dorpe gestaen ende gelegen jaerlincx uutregs Ende

34. hier tegens zijn de twee dochteren wijlen Peter Anssem

35. Bousschaerts zone voors tesamen ende enegelen is

36. bij canele venallen ende gedeelt zesse rijns gulden tsiaers

37. ter quitinge den penning zesthien die Jan van Diest

38. hon...vut zijn huysinge bogaert hovinge ende erffenisse

39. inde Haeghstrate gestaen ende gelegen nu ter tijt jaerlincx

40. vutr... Noch op dertich stuvers tsiaers ter quitinge

41. oirts den penning zesthien Frans Wouter Joos zoon

42. oeislager vut zulcken onderpande oicstaende inde Haeghstrate

43. gelegen vut ter tijt jaerlinx omtrent. Noch op zeventich

44. stuvers ende twee ende een half ort stuvers tsiaers

45. ter quitinge oirts den penning zesthien die Cornelis

46. Willem Lonssens zone …….vut zijn huyse ende

47. erve tot Breda opten Haeghdijck jaerlincx ontrent

48. Ende noch twee viertelen ende drie loopingen

49. rogs erffenispachte ende noch op twee viertelen

Reacties (4)

Guido Snoeys zei op wo, 02/08/2023 - 18:40

vervolg

50. rogs tsiaers ende jaerlicx eenen dach dienste met wagen en

51. peerden ter quitingen tesamen met eenentwintich rijns

52. gulden eens die de voorgen Jacop Jan Gielis Lippens zone

53. vut voorgenoemde onderpande oick al jaeren vutr...

54. Ende inden manieren ……..bedamten hen

55. de partijen voorgen goeden camelings scheydinge ende

56. deylinge van alle goeden voors vierthiende dieser

57. op des anders gedeelte zoo dat behoirt. Wel verstaen

58. dat dezelves partijen aenstonts gemeyn ende ongedeylt

59. behouden. Thuis ende erve metten hof daer achter aen

60. liggend tot Breda inde Eyndpoortstrate gestaen ende

61. gelegen. Daer jaerlincx ontgaen zesse rijnsgulden erflic

62. ter quitinge den penning zesthien den erfgenamen

63. wil jouffrou Anne Andries van Lyer wedewe was

64. noch achtentwintich stuvers ende twee ende een half

65. ort stuvers erfchijns den capellen van Breda. Welverstaen

66. oick dat den partijen voorgen tesamen eertijds van wijlen

67. Andriesen de Decker tot Antwerpen wonend oft van

68. van zijn kynderen toegecomen ende aen bestorven zijn achthien

69. rijns gulden tsiaers die in twee parthyen binnen Antwerpen

70. gehouen worden . Daer af de voorgen Adriane Anssem

71. Bousschaerts dochter heur helft daer in competerende voor

72. deser tijt vercost heeft inner de voorgen Gertruyde ende

73. Kathelijn Peter Bousschaerts dochteren heur mechtich

74. zijn hen helft daer af blyven behoudende ende als noch

75. heffende. Dies behoudende partyen voorgen noch

76. thommen gemeyn last half ende half alsulcken vijf rijns

77. gulden tsiaers erfrenten Anthonis Anthonis dochter

78. de moeye vanden voorgen wijlen Anthonis de Decker heuren

79. neve te weten wijlen zijns moeders zuster tot Antwerpen

80. wonende thennen eynd jaerlincx heffende is welcken

81. vijf rijns gulden tsiaers erfrenten voors byde partyen

82. voorgen vut hen huys ende erve dwelck ende als noch

83. gemeyn behouden voors gelyckerhanst jaerlincx vut

84. gereyckt zullen worden al zo zij verclaerden. ………….

85. ……………………………………………………………

Geert Ouweneel zei op do, 02/09/2023 - 08:42

Ik heb de hele tekst doorgenomen en de nodige correcties aangebracht:

 

1. Breeck Montens. Quamen Adriane Anssem Bousschaerts
2. dochter met Anthonis Joris Benedictus zone, hueren man ende
3. voight in deen parthye ende Gertruyde ende Kathelijn, gezusters
4. wijlen Peter Anssem Bousschaerts zoons dochteren heur nichten
5. met Niclaesen vanden Corput, Mercelis zone, hon beyder
6. voight ende in d'andere, kenden ende lijden dat zij luyde
7. van ende aengaende alsulcken goeden als hen van wijlen
8. Cornelis Anssem Bousschaerts wedue der voorgenoemde Adriane
9. moeder ende der twee dochteren wijlen Peters heurs bruders
10. voorsz.  oudemoeder was toegecomen ende aenbestorven zijn
11. bij rechtveerdige cavelinge ende lotinge tusschen hen
12. onderling daer af gedaen zijnde, zo zij zeyden, minlick
13. ende vruntelick van malcanderen geschyeden ende gedeelt
14. zijn in deser manieren, te weten inden yersten is de voorgenoemde
15. Adriane Anssem Bousschaerts dochter bij cavele bevallen ende
16. gedeelt op zess rijns gulden tstuck tot veertich grooten
17. vleems tjaers ter quitinge de penning zesthien die
18. Peter Willem Jans zone vant zekere onderpande geheyten
19. ‘den Reep’ onder de Hage gelegen, jaerlicx uytreyct, noch
20. op twee rijns gulden stuckx ter quitinge oick den penning
21. zesthen ende Anthonis die hoeymaecker uut zijn huys
22. ende erve tot Breda opten Haeghdijcke opten zellen ort
23. gestaen ende gelegen jaerlicx uutreyct, noch op twee
24. veertelen rogs erffelick pachts ons heer Cornelis Snoeys,
25. priester vicaris der kercke van Rijsbergen van zijnne
26. benefice oft vicarye wegen ute stede ende erffenisse
27. daer op dezelve heer Cornelis Snoeys nu ter tijt woont
28. tot Rijsbergen omtrent den dorpe gestaen ende gelegen,
29. nu ter tijt jaerlicx uutreyct, ende noch op twee
30. veertelen rogs erffelick pachts die Jacop Jan Gielis
31. Lippens zone uut zijn stede ende erffenissen daerop hij
32. nu ter tijt woont oick tot Rijsbergen omtrent den
33. dorpe gestaen ende gelegen jaerlicx uutreyct, ende
34. hiertegens zijn de twee dochteren wijlen Peter Anssem
35. Bousschaerts zoons voorsz. tesamen ende enegelijck
36. bij cavele bevallen ende gedeelt zesse rijns gulden tsiaers
37. ter quitinge den penning zesthien die Jan van Dyest
38. hovener uut zijn huysinge bogaert hovinge ende erffenisse
39. inde Haeghstrate gestaen ende gelegen nu ter tijt jaerlicx
40. uutreyct, noch op dertich stuvers tsiaers ter quitinge
41. oick den penning zesthien die Frans Wouter Joos zone
42. olislager uut zekere onderpande oick in de Haeghstrate
43. gelegen nu ter tijt jaerlicx uuytreyct, noch op zeventhien
44. stuvers ende twee ende een half ort stuvers tsiaers
45. ter quitinge oick den penning zesthien die Cornelis
46. Willem Lonssis zone nistelmaecker uut zijn huys ende
47. erve tot Breda opten Haeghdijck jaerlicx uutreyct,
48. Ende noch twee veertelen ende drie loopengen
49. rogs erffelick pachts ende noch op twee veertelen
50. rogs tsiaers ende jaerlicx eenen dach dienste met wagen ende
51. peerden ter quitinge tesamen met eenentwintich rijns
52. gulden eens die de voorgenoemde Jacop Jan Gielis Lippens zone
53. ute voorgeruerde onderpande oick al jaerlicx uutreyct,
54. Ende in der manieren bovengescreven bedancten hen
55. de parthijen voorgenoemde goeder cavelinge, scheydinge ende
56. deylinge van alle de goeden voorsz. vierthijende d'een
57. op des anders gedeelte zoo dat behoirt. Wel verstaende
58. dat dezelve partijen alnu vorts gemeyn ende ongedeelt
59. behouden t'huys ende erve metten hof daer achter aen,
60. liggende tot Breda in de Eyndtpoortstrate gestaen ende
61. gelegen. Daer jaerlincx uutgaen zess rijnsgulden erflick
62. ter quijtinge den penning zesthien, den erfgenamen
63. wijlen jouffrou Anne Andries van Lyer, wedewe was
64. noch achtentwintich stuvers ende twee ende een half
65. ort stuvers erfchijns den capellen van Breda, welverstaende
66. oick dat den partijen voorgenoemd tesamen eertijds van wijlen
67. Andriesen de Decker tot Antwerpen, horen neve, oft van
68. van zijn kynderen toegecomen ende aenbestorven zijn achthien
69. rijns gulden tsiaers die in twee parthijen bynnen Antwerpen
70. geheven worden, daeraf de voorgenoemde Adriane Anssem
71. Bousschaerts dochter heur helft heur daerin competerende voor
72. dese tijt vercoft heeft, mer de voorgenoemde Gertruyde ende
73. Kathelijn, Peter Bousschaerts dochteren, heur nichten
74. zijn hon helft daeraf blijven behoudende, ende alnu noch
75. heffende, dies behouden de partijen voorgenoemd noch
76. t'honnen gemeynen last half ende half alsulcke vijf rijns
77. gulden tsiaers lijfrenten Anthone Anthonis dochter,
78. de moeye van den voorgenoemde wijlen Andries de Decker honnen
79. neve, te weten wijlen zijns moeders zuster tot Antwerpen
80. wonende, t'hennen lijve jaerlicx heffende is, welcke
81. vijf rijns gulden tsiaers erfrenten voors bij de parthijen
82. voorgenoemd uut hon huys ende erve d'welck zij alnu noch
83. gemeyn behouden voorsz. gelyckerhandt jaerlicx uut-
84. gereyct zullen worden alzoo zij verclaerden. Actum
85. anno XVC tzevenenzestic vyerentwintich dage in
Novembris.

Guido Snoeys zei op do, 02/09/2023 - 10:47

Bedankt Geert, hopelijk geraak ik ook eens zo ver , en dit was nog een duidelijk handschrift tov de notarisakten in die periode...

Enkele rare woorden:

- cavelinge (in betekenis van verdeling, vercavelen ? lot ?)

- hon (is hun ?)

- minlick ende vruntelick ?

- penning zesthien (is dit een vorm van tiende penning)

- enegelijck ? 

- nistelmaecker  ? beroep

- uutreyct ? uitreiken ?

Groeten

 

Guido

Geert Ouweneel zei op do, 02/09/2023 - 11:36

cavelinge: een kavel land dat verdeeld wordt
hon: hun
Minlick: in der minne
penning 16: 6¼%
enegelijk: een iegelijk, dus: ieder
nistyelmaker: Vervaardiger van nestels.
Een nestel is een koord, veter, riem of rijgsnoer waarvan het einde gesloten wordt door een malie, een klein kapje, o.a. van koper, teneinde het gemakkelijk door  een opening gehaald kon worden. Er waren zeer eenvoudige nestels maar ook gecompliceerde, bijv. op uniformen en livreien. "Ieder officier droeg een hoed met gouden galon, op de rechter schouder een gouden nestel, die niet langer dan tot den elleboog mocht afhangen
Ook waren er waar men schoenen mee vastmaakte.
uutreyct: uitreikt

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.