Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Tielt 1420

Voelt er zich iemand geroepen om volgende tekst aan te vullen en te verbeteren!
 

TIELT
Den Muijl, 1441-1447. Weesboek 11 folio 80v.

Michiel Lansucht voocht ans svader zijde Willem de Broucke en Lauwer
vander Straete voocht vander moeder zijde hebben over brocht
de groete vande goede dat Betkin, Lijsken (doot) Hansken Feiskin
verstorven es van Katelijne s'Brouckere de moeder derte te
wetene de helfschede van eener stede groot vijf bunder
ende een half lants metten hielt van alle huusen ende
catheijlen daer up staen ende toebehoeren cateile ende ...
mersch ligghende in Thielt. Item over alle ......
de somme van xvi ponden parisis clevende over den vader....
actum den vi sten dach in hoymaent. 

TIELT
Sente Simoen, 1450-1452. Weesboek 15 folio 84v.

Maerten Lantsocht - Jan van Zeebrouck (doorstreept  overleden!)voocht van svaders zijde  Gilles vanden Meulene vande moeders zijde
hebben over brocht de grooette vanden goed dat Goeskin; Trijsken ende Maijken van Zeebrouc
filii Joes verstorven es vander moeder te wetene de heilt vande herbergh inde roede te Thielt
metten heilt vande  huuze ende catteijlen daer up staen ende toebehooren ... ende naghelast.
Item de heilt van eender schuere staend inde prochie. Item t'vierendeel vanden wuenhuuze
Item vijf hondert (roeden) lants ende een alf lettel min of meer ligghende inde prochie van Thielt ende
in Pitthem. Item in  ervelicken renten drie pont vi schel. grooten  daer of dat wattelick ... 
zijn clevende onder de vader.

Sente Simoen, 1450-1452. Weesboek 15 folio 84v.
Int jaer vijve en vichtich (1455), zo es eene nieuwe del! ghemaect tusschen Joes
Van Zeebrouc vader danof voorseijde kinder te wesene Ghoeskin ende Maijken
deze weezene verstorven, zo hebben de voorseijde weese de hielt vande herberghe
"in de Crone" met eene wuenhuusse ende  ... stal. Item noch
de ... lants ghehouden van Pieter van Middelghem groot twee
ghemeten danof de voorseijde weese toebehoort een ghemet ande zuutzijde
Item de bilc bosch .... groot zijnde twee hondert
xlv .... ghehouden van min .... danof groot huusse. Item noch de
heilt vande hofstede tot Sander van Zeebrouc was met de ....
ende inde ..... inden groten bilcx groot twee hondert xxv roeden. Item
noch een half brauhalaem. Item van dese so staet ... een ghedreghe
van eene sterfhuuse .....  van Adaem Lievens aldus
ghe... bij processe .... overbringhen ghe....

TIELT 
Sente Simoen, 1450-1452. Weesboek  15 folio 226
Rutger Goemaere - Davijt Hellebuuc voocht van svaders zijde ende Maertin Lansocht filius Jans
vander moeder zijde hebben overbrocht de groette vanden goede dat  Hanneken
Pieterkin ende Maijken (beide doorstreept - doot) hellebuuc fili Heinrick verstorven es vander moeder date te
wetene eerst onder halwijc Heere vanden Gruuthuuze de hielt van viere
bundren ende ii gemeten lants lettel min of meer. Item onder Pieter Bladelin de hielt van
hondert vichtich roeden lants lettel min of meer. Item voort over Wijte vander
Zijppe, Heere van Denterghem en hielt van hondert roeden lants luttel
min of meer ligghende in Denterghem. Item over vier ... van  ....
de hielt van iiiiC vichtich roeden lants lettel min of meer. Item de hielt van
een wuenhuuse ende een schuere toebehoorende de voorseijde weesen. Item de hielt
vanden up gaenden catteijlen. Item boven desen zo bedraghen de weezen
catteijle boven commeren ende lasten de some van  xliiii ponden xlii schellijnghen xi grooten ;...
over den vader borghe Willem Ghoemaere filis Jans.

Zijkant:
den xxiii sten dach van meije anno lxi (1461)  zo quamen hanneken ende .... vuut de weesepenninck ende
hielt hem content van zijne goede ende .....
Den xxiiisten dach van meije anno lxi (1461) zo quam Melcioor Goverts de  
man van Maijken ende hilt hem content van zijne wijfe goede ende stelt quite den voochden ende allen ander ten zelve
daghe was ..... ghemaect.
den xvi, item dach van .... lxvi was Haneken bij ....

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.