Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Tielt 1420

Voelt er zich iemand geroepen om volgende tekst aan te vullen en te verbeteren!
 

TIELT
Den Muijl, 1441-1447. Weesboek 11 folio 80v.

Michiel Lansucht voocht ans svader zijde Willem de Broucke en Lauwer
vander Straete voocht vander moeder zijde hebben over brocht
de groete vande goede dat Betkin, Lijsken (doot) Hansken Feiskin
verstorven es van Katelijne s'Brouckere de moeder derte te
wetene de helfschede van eener stede groot vijf bunder
ende een half lants metten hielt van alle huusen ende
catheijlen daer up staen ende toebehoeren cateile ende ...
mersch ligghende in Thielt. Item over alle ......
de somme van xvi ponden parisis clevende over den vader....
actum den vi sten dach in hoymaent. 

TIELT
Sente Simoen, 1450-1452. Weesboek 15 folio 84v.

Maerten Lantsocht - Jan van Zeebrouck (doorstreept  overleden!)voocht van svaders zijde  Gilles vanden Meulene vande moeders zijde
hebben over brocht de grooette vanden goed dat Goeskin; Trijsken ende Maijken van Zeebrouc
filii Joes verstorven es vander moeder te wetene de heilt vande herbergh inde roede te Thielt
metten heilt vande  huuze ende catteijlen daer up staen ende toebehooren ... ende naghelast.
Item de heilt van eender schuere staend inde prochie. Item t'vierendeel vanden wuenhuuze
Item vijf hondert (roeden) lants ende een alf lettel min of meer ligghende inde prochie van Thielt ende
in Pitthem. Item in  ervelicken renten drie pont vi schel. grooten  daer of dat wattelick ... 
zijn clevende onder de vader.

Sente Simoen, 1450-1452. Weesboek 15 folio 84v.
Int jaer vijve en vichtich (1455), zo es eene nieuwe del! ghemaect tusschen Joes
Van Zeebrouc vader danof voorseijde kinder te wesene Ghoeskin ende Maijken
deze weezene verstorven, zo hebben de voorseijde weese de hielt vande herberghe
"in de Crone" met eene wuenhuusse ende  ... stal. Item noch
de ... lants ghehouden van Pieter van Middelghem groot twee
ghemeten danof de voorseijde weese toebehoort een ghemet ande zuutzijde
Item de bilc bosch .... groot zijnde twee hondert
xlv .... ghehouden van min .... danof groot huusse. Item noch de
heilt vande hofstede tot Sander van Zeebrouc was met de ....
ende inde ..... inden groten bilcx groot twee hondert xxv roeden. Item
noch een half brauhalaem. Item van dese so staet ... een ghedreghe
van eene sterfhuuse .....  van Adaem Lievens aldus
ghe... bij processe .... overbringhen ghe....

TIELT 
Sente Simoen, 1450-1452. Weesboek  15 folio 226
Rutger Goemaere - Davijt Hellebuuc voocht van svaders zijde ende Maertin Lansocht filius Jans
vander moeder zijde hebben overbrocht de groette vanden goede dat  Hanneken
Pieterkin ende Maijken (beide doorstreept - doot) hellebuuc fili Heinrick verstorven es vander moeder date te
wetene eerst onder halwijc Heere vanden Gruuthuuze de hielt van viere
bundren ende ii gemeten lants lettel min of meer. Item onder Pieter Bladelin de hielt van
hondert vichtich roeden lants lettel min of meer. Item voort over Wijte vander
Zijppe, Heere van Denterghem en hielt van hondert roeden lants luttel
min of meer ligghende in Denterghem. Item over vier ... van  ....
de hielt van iiiiC vichtich roeden lants lettel min of meer. Item de hielt van
een wuenhuuse ende een schuere toebehoorende de voorseijde weesen. Item de hielt
vanden up gaenden catteijlen. Item boven desen zo bedraghen de weezen
catteijle boven commeren ende lasten de some van  xliiii ponden xlii schellijnghen xi grooten ;...
over den vader borghe Willem Ghoemaere filis Jans.

Zijkant:
den xxiii sten dach van meije anno lxi (1461)  zo quamen hanneken ende .... vuut de weesepenninck ende
hielt hem content van zijne goede ende .....
Den xxiiisten dach van meije anno lxi (1461) zo quam Melcioor Goverts de  
man van Maijken ende hilt hem content van zijne wijfe goede ende stelt quite den voochden ende allen ander ten zelve
daghe was ..... ghemaect.
den xvi, item dach van .... lxvi was Haneken bij ....

Reacties (4)

Michel G. zei op ma, 04/03/2023 - 20:22

Dag Hans,

Ik lees grotendeels het zelfde als jou. Hier en daar blijven er toch nog wat onduidelijkheden.
De tekst die hoort bij "Sente Simoen, 1450-1452. Weesboek 15 folio 84v" vind ik echter niet terug in de afbeelding die je had bijgevoegd.

TIELT
Den Muijl, 1441-1447. Weesboek 11 folio 80v.

Michiel Lansucht voocht om svaders zijde Willem de Broucke ende Lauwers
vander Straete
vocht vander moeder zijde hebben over brocht
de groete vande goede dat Betkin, Lijsken ^doot^ sHanen filii Feinsens(?)
verstorven es van Katelinen s'Brouckers de moeder dats te
wetene de heiltschede van eenre stede groot vijf bundere
ende een half lants metten heilt van alder huusen ende
cateillen daer op staen ende toebehoeren ertvast ende naghel-
vast ligghende in Thielt. Item over alle dinhaveghe cateillen
de somme van xvi ponden parisis clevende onder den vadere borghen

actum den vi sten dach in hoymaent. 

TIELT
Sente Simoen, 1450-1452. Weesboek 15 folio 84v.

Jan van Zeebrouck ^Maertin Lantsocht ^ voocht van svaders zijde ende Willem ^Gilles^ vanden Muelene vander moeders zijde
hebben overbrocht de grooette vanden goed dat Goeskin; Trijskin ende Maijkin van Zeebrouc
filii Joes verstorven es vander moedre te wetene de heilt vander herberghe Inde Croene te Thielt
metter heilt vanden  huuzen ende catteijllen daer up staen ende toebehoeren ertvast ende naghelvast.
Item de heilt van eender schuere staende inde prochie. Item t'vierendeel vanden wuenhuuze
Item vijf hondert lants ende een alf lettel myn of meer ligghende inde prochie van Thielt ende
in Puthem. Item in  ervelicker renten drie pont vi schellynghen parisis tsjaers  daer of dat wettelicke tsjaerters
zijn clevende onder de vadre.

TIELT 
Sente Simoen, 1450-1452. Weesboek  15 folio 226

Davyt Hellebuuc ^Rugg(?) Gommare^ voocht van svaders zijde ende Maertin Lansoch filius Jans
vander moeder zijde hebben overbrocht de groette vanden goede dat  Hannekin
Pieterkin ende Maijkin ^doot^ Hellebuucx filii Heinricx verstorven es vander moedre dats te
wetene eerst onder Lodewijc Heere vanden Gruuthuuze de heilt van viere
bundere ende iiᶜ lants lettel min of meer. Item onder Pieter Bladelin de heilt van
hondert vichtich roeden lants lettel min of meer. Item voort onder Wijte vander
Zijppe, Heere van Denterghem de heilt van hondert roeden lants lettel
min of meer ligghende in Denterghem. Item onder mer Ghylem van Halewin
de heilt van iiiiᶜ vichtich roeden lants lettel min of meer. Item de heilt van
een wuenhuuse ende een scuere toebehoerende de voorscreven weesen. Item de heilt
vanden up gaenden catteijllen. Item boven desen zo bedraghen der weesen
cattijllen boven commere ende laste de somme van  xlii ponden x schellijnghen parisis clevende
onder den vadre borghe Willem Ghoemaere filius Jans.

Zijkant:
den xxiii sten dach van meije anno lxi zo quamen Hanneken ende .... uut de weeseheeren ende
hielt hem content van zijns goede ende scalt daer of quite den voochden ende allen anderen.

Den xxiiisten dach van meije anno lxi (1461) zo quam Melcioor Goverts als
man van Maijken ende hilt hem content van zijns wijfs goede ende scalt quite den voochden ende allen anderen. Ten zelven
daghe was Pieterkin doot ghemaect.
Den xvisten dach van wijnmaent(?) anno lxvi was Hannekin bij [...?] ende scepenen te ziner goede [...?]

HANS VAN LANDSCHOOT zei op do, 04/06/2023 - 09:35

Michel

van harte bedankt voor de rechtzetting.

Hier de tekst waarvan de afbeelding ontbrak.

Sente Simoen, 1450-1452. Weesboek 15 folio 84v.
Int jaer vijve en vichtich (1455), zo es eene nieuwe del! ghemaect tusschen Joes
Van Zeebrouc vader danof voorseijde kinder te wesene Ghoeskin ende Maijken
deze weezene verstorven, zo hebben de voorseijde weese de hielt vande herberghe
"in de Crone" met eene wuenhuusse ende  ... stal. Item noch
de ... lants ghehouden van Pieter van Middelghem groot twee
ghemeten danof de voorseijde weese toebehoort een ghemet ande zuutzijde
Item de bilc bosch .... groot zijnde twee hondert
xlv .... ghehouden van min .... danof groot huusse. Item noch de
heilt vande hofstede tot Sander van Zeebrouc was met de ....
ende inde ..... inden groten bilcx groot twee hondert xxv roeden. Item
noch een half brauhalaem. Item van dese so staet ... een ghedreghe
van eene sterfhuuse .....  van Adaem Lievens aldus
ghe... bij processe .... overbringhen ghe....

Michel G. zei op vr, 04/07/2023 - 20:54Op enkele woorden na:

Sente Simoen, 1450-1452. Weesboek 15 folio 84v.
Int jaer vijve ende vichtich, zo es eennen nieuwen deel ghemaect tusschen Joes
Van Zeebrouc vader vanden vors kindren te wetene Ghoeskin ende Maijkin
dats tewetene eerst zo hebben de vors weesen de heilt vanden herberghe
"in de Crone" met eennen wuenhuusse ende  eenne stal. Item noch
een stuc lants ghehouden van Pieters van Midd[aaghe?] groot twee
ghemete danof de vors weesen toebehoert een ghemet ande zuutzijde
Item een veilt Bachten Hendericx sBecx stede groot zijnde twee hondert
xlv roeden ghehouden van min heere Vanden Groothuusse. Item noch der
heilt vander hofstede te Sanders Van Zeebrouc was met eennen beilcx lants
ende een [st...e?] inden groten beilcx groot twee hondert xxv roeden. Item
noch een half brauhalaem. Item boven desen so staet uuter een ghedinghe
van eennen sterfhuusse annopen den sterffhuusse van Adaem Lievens aldus
gheconsentert bij prosste ende scepenen ende midts dien [erst dierste?] overbringhe
[ghe...?]

HANS VAN LANDSCHOOT zei op vr, 04/07/2023 - 21:07

Michel,

bedankt voor de aanpassingen en vele correcties die je doet. Van harte bedankt.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.