Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament van Maria Geesteranus - pagina 5

Zie tekst bij Maria Geesteranus - pagina 1

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 06/15/2020 - 09:38

des doots, ofte soo als 't selve anders best sal
connen plaetsgrijpen ende bestaen, nietjegenstaende
hierinne eenige gebreeken ofte versuymenissen zouden
mogen werden bevonden, ende sonder eenigh belet
vandien, verclarende oock verders zij comparante
haer uyterste wille en ernstige meyninge te wesen
dat bijaldien sij naer desen eenige verdere, ofte
andere legaten quame te maken ofte de hierin
gestelde mogte veranderen, vermeerderen ofte ver-
minderen, t'sij bij acte onder haer hant, schriftelijck,
ofte voor twee getuygen mondelinge, dat alle
t'selve sal moeten gehouden werden van soodanige cragt,
waerde ende effect alsoff alle hetselve
hierinne gestelt ende begrepen waren. Aldus gedaen
ende verleden ten comptoire mijn notary, present
Leonard van Asperen ende Hendrick van
Aerdenstoff als getuygen van geloove, hiertoe versogt
ende geroepen. Onder stont T'oirconde, was
onderteykent C. van Berendregt nots. publ.
Maria Geesteranus, L. van Asperen, H.
van Aerdenstoff.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.