Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament van Maria Geesteranus - pagina 4

Zie tekst bij Maria Geesteranus - pagina 1

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 06/15/2020 - 09:27

den 22en Fevruary anno 1664, des avonts de clock
half zeven uiren, compareerde voor mij Cornelis
van Berendregt, notaris publycq, bij den Hove van
Hollandt geadmitteert, binnen de stadt Leyden reside-
rende, ende de getuygen onder genomineert, d'eerbare
Maria Geesteranus, alsnogh ongehouwde persoon, woonende
binnen dese stadt, mij notaris wel bekent, cloeck
ende gesont van lichame, gaende ende staende, hare
redenen, memorie ende verstant wel magtigh ende ten
vollen gebruykende, naer allen uytwendigen schijn, mij ex-
hiberende desen jegenwoordge, aldus toegevouwen, daerinne
sij comparante verclaerde met haer eygen handt
geschreven ende uytgedruct te sijn haer testament, laeste
ende uyterste wille, met haer comparantes onderteekenin-
ge bevestigt, versoekende ende begerende oversulx, dat ick
notaris ende de naergenoemde getuygen daervan kennisse
dragen ende dese jegenwoordige met d'ondertekeninge
van mijn ende deselve getuygen nader bevestigen wilde,
alles ten eynde t'geene daerbinnen is gestelt ende
uytgedruct naer haer overlijden stadtgrijpen, voortgangh
hebben ende volcome effect sorteren sal, t'zij als
solemneel testament, codicille, gifte uyt sake

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.