Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament van Maria Geesteranus - pagina 2

Zie tekst bij Maria Geesteranus - pagina 1

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 06/15/2020 - 09:03

40 grooten t'stuck, met mijn thuyn, off soo veel
gelts als er van deselve sal mogen gemaeckt worden,
vorders nominere ende instituere ick tot mijn universele
erfgenamen mijn broeder Petrus Geesteranus, ofte
sijn soon in sijne plaets, ende Nannius Geesteranus,
soon van mijn zaliger broeder Johan Geesteranus, op
conditie dat mijn goet sal gedeelt werden op naervolgende
manieren, mijn broeder Petrus, off sijn soon, na sijn
vaders overlijden in sijns vaders plaets, mijn lant, den
Windigenhouck genaemt, waertegens Nannius
Geesteranus sal hebben een somme van sesendertigh
hondert guldens tot 40 grooten t'stuck. Nogh sal
mijn broeder Petrus, ofte sijn soon, alle mijn
linden ende wolle, niet uytgesondert, oock mijn gout en
silver, mitsgaders al mijn proceleyn hebben, oock mijn
groot juweel-koffertie, met al dat daer in is,
waertegens Nannius Geesteranus sal genieten een
somme van zeven hondert gulden t'40 grooten en
t'overige sal aen twee deelen geleyt worden, het
eene deel voor mijn boreder Petrus, ofte sijnen
soon, ende het andere deel voor Nannius Geesteranus,
mis conditie dat alle hetgeene Nannius van

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.