Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament van Maria Geesteranus - pagina 1

In februari 1664 stelde Maria Geesteranus, de zus van mijn voorvader Nanning Geesteranus, haar testament op. Het bestaat uit 6 pagina’s. Een aantal woorden kan ik ontcijferen, maar het grote verband blijft voor mij onduidelijk.

 Kan iemand me vertellen wat er vermeld wordt?

Alvast dank!

Anneloes Maas Geesteranus

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 06/15/2020 - 08:48

Copie Copie
In den name des Heeren Amewn.
Alsoo in dit leven niet seekerder is dan de doot
en niet onsekerder als de uire vandien, soo ist
dat ick Maria Geesteranus, hier ondergeschreven, willende
van mijne naertelatene goederen disponeren, terwijle
Godt almagtigh mij daertoe tijdt ende gelegentheyt
is gevende, hebbe derhalve met mijn vrije wille,
zonder iemants inductie, gemaeckt ende geordineert
mijn testament ende uyterste wille, in naer-
volgende manieren: Eerst bevelende mijn
siele in de grondeloose genade Godts ende mijn
lichaem een eerlijcke begraeffenisse, soo sal voor
eerst gelegateert werden, gelijck ick, als ick
bij desen legaterde Fransie Gerrits van Egmont,
met een somme van vijftigh guldens, tot een
rouw, ende dan nogh tien guldens s'jaers
soo lange sij leeft, mijn neeff Petrus Geesteranus,
de soon van mijn broeder Petrus Geesteranus, tot
danckbaerheyt van alle het goet dat ick in sijn vaders
huys genooten hebbe, sal voor alle delinge uyt mijn
goet trecken een legaet van duysent guldens, te

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.