Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament Utrecht 1643

Dit is het testament van Jannichgen de Cruijff en haar man Johannes Praum, hetzelfde echtpaar waar ik eergisteren aanvullingen over vroeg voor wat betreft onduidelijke doopinschrijvingen. Hun testament (uit 1643) geeft ook moeilijkheden voor mij om te lezen. De notaris is niet de gebruikelijke Houtman die de familie steeds gebruikte, maar Zwaerdecroon, die een zwieriger (maar even goed) lastig handschrift heeft. E.e.a. wordt bemoeilijkt door de slechte kwaliteit van de scan uit het Utrechste archief. Wie kan me helpen om het verhaal uit te werken?

Het begint met:

"Op huijden den XIIe Julij des Jaren

XVI drie ende veertich com-

pareerden voor mij...

 

NB: info van het Utrechts archief:

Aktenummer: 71

Datum: 12-07-1643

Soort akte: Testament

Samenvatting: lyftocht langstlevende

Notaris: F. ZWAERDECROON

Testateur: Johannes Praum

Woonplaats: Utrecht, Steenwegh

Naam partner: Jannechen Aert de Cruyffsdr

Bijzonderheden: met benoeming van zwager Anthonis Dirxss van Emmenes en Henrik Janss Naethoff tot voogden

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U028a009

Reacties (10)

René van Weeren zei op vr, 07/17/2020 - 10:26

Op huyden dnb XIIen jullii des jaers
XVIc drie ende veertich com-
pareerden voor mij, onders[chreven] not[ari]o
's Hooffs van Utrecht ende de ge-
tuygen nabe[noe]mpt Johannes Plaum,
borger t'Utrecht ende Jannechen,
Aert de Cruyffs d[ochter], echtel[ieden],
mij not[ari]o bekent, {gaen[de], staen[de]}
haer v[er]stant, me[morie], uiterl[ijck] en dier
innerl[ijcken] sinnen naer behoren{de}
gebruijckende, ende v[er]claerden in
crachte van octroy 's Hooffs voorsz[eyt]
van date den XXVIIen junii 1636,
d'eene den anderen reciprocie
gemaeckt te hebben, als sijl[ieden] elcan-
deren maeckten bij des[en] den usufruct*
ende lijftocht van alle de goederen,
roeren[de], onroeren[de], clederen,
cleinodien, renten, actien, ende cre-
diten, egeene uytgesondert, die
sij comp[aran]ten respectivel[ijck] metter
doodt ontruymen ende nalaten
sullen, omme bij de langstleevende
van hun beyden ten lijftochten
rechte genoten te worden, soo
lange deselve leven sall, begeren[de]
dat deselv langstleevende testest
van desen genyeten sall# ende dat des[en]

 

#all waren
alle de nodige
solemniteyten
naer rechten
nyet geobserveert

 

nyet en sall worden gevordert
dan gesamender handt, verclaerden
_____
voorts nyet te willen dat de ed[ele]
heeren van [den] vroetschappe ofte gerechte
der stadt Utrecht, hare ed[ele] resp[ecti]ve
geco[mm]itteerden off iemant anders
als de naben[oem]bde mombers van der
comp[aran]ten kinderen, kintskinderen,
off andere erffgen[aeme]n t[en] tijde van
hun overlijden onmundich sijnde,
scih ten eeguarde van [den] selven
haerl[ieden] boedell eenichsints
sullen bemoeyen, deselve well
expressell[ijck] secluderende bij des[en]
versoecken[de], stellende tot mombers
over de v[er]sz[eyde] onmundigen Anthoni
Dirxssz van Emmenes, Haerl[em-]
se borger ende Henr[ick] Janssz Craethoff,
borger t'Utrecht, geven[de] deselve
mede macht omme bij afflijvicheyt
van een van beyden een ander in
plaetse van [den] overledene te surro-
gueren ende assumeren, v[er]soeckende
hiervan acte. Aldus gedaen t 'Utrecht
ten huyse van [den] comp[aran]ten, staen[de] aen [den]
Steenwech, ter p[rese]ntie van [den] eerw[aarde]
Johan Adam Hoenderfenger, bedienaer
des Goddel[ijcken] Woorts in [den] gemeente toe-
gedaen d'Augsburgsche Confessie alhier,
en[de] Johan Claessz van Coekenborn, borger
t'Utrecht, als getuygen hiertoe v[er]socht.

 

{Getekend:
Johannes Praum
| get[ekent] bij Jannechen Aert de Cruyffsd[ochte]r
Johannes Adamus Hünerfanger pastor
Jan Janssen van Coegenborn
Fred: Zwaerdecroon not[ari]s
1643}

 

* usufruct = vruchtgebruik

René van Weeren zei op vr, 07/17/2020 - 10:27

dnb is natuurlijk typo > den

Geert Ouweneel zei op vr, 07/17/2020 - 11:02

René was me net voor. Ik was er ook al mee bezig. Toch stuur ik mijn oplossing maar in, ter vergelijking. Zijn er verschillen dan heeft ongetwijfeld René gelijk.

 

Op huyden den 12en July des jaers
1643 com-
pareerden voor mij onderscreven notario,
s'Hoofs van Utrecht ende de
getuygen nabenoempt, Johannes Plaum,
borger t'Utrecht ende Jannechen
Aert de Cruyffs dochter, echteluyden,
mij notario bekent,
haer verstant, memorie, ujyterlijcke ende
innerlijcke sinnen naer behoren
gebruyckende, ende verclaerden in
crachte van octroy s'Hooffs voorsz.
van date den 27en Juny 1636,
d'eene den anderen reciproce
gemaeckt te hebben als sijluyden elcan-
deren maeckten bij desen, den usufruct
ende lijftocht van alle de goederen,
roerende, onroerende, clederen,
cleinodien, renten, actien ende cre-
diten, egeene uytgesondert, die
sij comparanten respectivelijck metter
doodt ontruymen ende nalaten
sullen, omme bij de langstlevende
van hun beyden ten lijftochten
rechte genoten te worden, soo
lange deselve leven sall. behoudens
dat deselve langstlevende testateur
van deselve genyeten sall, all waren alle
solemniteyten naer rechten niet geobserveert, ende
dat deselve nyet en sall worden gevoceert,
ende gesamender handt, verclaerden /
voorts nyet te willen dat de Ed.
heeren van den vroetschappe ofte gerechte
der stadt Utrecht, hare Ed. respective
gecommitteerdens off iemant anders
als de nabenoemde mombers van der
comparanten kinderen, kintskinderen
off andere erffgenamen tijde van
hun overlijden onmundich sijnde,
sich ten reguarde van deselve
haerluyder boedell eenichsints
sullen bemoeyen, deselve well
expresslijck secluderende bij desen,
stellende tot mombers
over de voorsz. onmondigen Anthonis
Dricxz van Emmenens, haerluyder
swager ende Henrick Jansz Naethoff
borger t 'Utrecht, gevende deselve
mede macht omme bij afflijvicheyt
van een van beyden een ander in
plaetse van de overledene te surro-
gueren ende assumeren, versoeckende
hiervan acte. Aldus gedaen t'Utrecht,
ten huyse van de comparanten staende aen de
Steenwech, ter presentie van de eerwaerde
Johan Adam Hoenderfenger, bedienaer
des Goddelijcken Woorts in de gemeente  toe-
gedaen d'Augsburgsche confessie alhier,
ende Johan Claessz van Coelenborn, borger
t'Utrecht als getuygen hiertoe versocht.
Joahannes Praum
Jannechen Aert de Cruyffsdochter
Joahnnes Adamus Hunerfanger
Johan Claessen van Coelen Born
F. Zwaerdecroon nots.

Louis van Veenendaal zei op vr, 07/17/2020 - 11:04

Hartelijk dank René voor deze transcriptie, waarin driftig gestrooid is met afkortingen !

NB: beide echtelieden zijn kort na elkaar overleden in 1662/63. Bij de uitvaart van de laatste gebeurde de begrafenis zonder boedelaanvaarding door de twee zonen in Utrecht, er was ook nog een zuster in Groningen. De tekst van die acte ziet er makkelijker uit; en het lukt me misschien wel die zelf te transcriberen.

Louis van Veenendaal zei op vr, 07/17/2020 - 11:15

Geert, eveneens bedankt !

Nog een extra vraagje, ik ben nu bezig om de zus van Jannichen de Cruijfff (uit bovengenoemde acte) te onderzoeken; haar naam was Elisabeth. Ik kon een paar woorden bij haar eerste huwelijk in 1616 niet lezen. Misschien lukt het u of René wel?

Het betreft het 1-na-laatste huwelijk op de rechterpagina.

Ik heb gevonden:

Berent Gerritsen Blom, j.m. van [Brasfort?] [en] Elisabeth Aerts de Cruijff, j.d. van Utrecht, woonende [] Steenwech. Getrout in den Buerkerck den 28 julij …St..  

...eijt

Geert Ouweneel zei op vr, 07/17/2020 - 11:27

Breefoirt en Steenwech

De laatste weet ik niet

René van Weeren zei op vr, 07/17/2020 - 11:49

De twee laatste:

Speenhoven - dit is de predikant die het huwelijk sloot in Utrecht (Johannes Speenhoven). Meer over hem vind je op http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/blnp/#source=3&page=344&vi…

 

Het laatste woord is 'bescheyt' - vermoedelijk duidt dit op een bewijs dat de afkondigingen in de herkomstplaats der bruidegom (Breefoort = Bredevoort, Achterhoek) onverhinderd waren verlopen. Een andere, minder waarschijnlijke optie is dat zij een bewijs van hun huwelijk meekregen.

Louis van Veenendaal zei op vr, 07/17/2020 - 12:38

René en Geert, hartelijk dank voor de aanvullingen.

Die lijst met predikanten heb ik bewaard als "favorite," dat kan nog van pas komen. Gisteren nog zat ik even te puzzelen op de naam van zo'n predikant in Groningen, en ik ontdekte dat het Abraham Trommius was, en deze staat ook in de lijst.

 

PS: er resteert nog 1 puntje, en wel voor wat betreft het adres van de bruid. er staat nl. iets tussen "woonende" en "Steenwech." Het moet iets zijn als "in de" of "aen de," maar ik kan het niet lezen.

René van Weeren zei op vr, 07/17/2020 - 12:55

Louis, dat is 'aen de'

Louis van Veenendaal zei op vr, 07/17/2020 - 13:06

OK, merci !

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.