Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament of Michilina van Almeras

1584.

Bron: notarieel register

Soort registratie: Index Notarieel Archief

(Akte)datum: 12-07-1584

Soort akte: Testament

Bijzonderheden:
Notaris: Wurt, Salomon Lenaertsz van der
Inventarisnummer 12 van archiefnummer 506 in Archieven

Geregistreerde 

Michilina van Almeras   I am hoping someone here is able to help me translate this-even in Dutch for me. It would be much appreciated..

Reacties (12)

Geert Ouweneel zei op di, 09/01/2020 - 16:33

Deze tekst is niet volledig. Indien nodig geef ik nog een vertaling in het Engels.
This text is not complete. If necessary I'll make a translation in Engelis for you.

Compareerde voor mij notario publyck
ende voor den ondergescreven getuygen
joffrouwe Michelina van Almeras, wesende
gesont van lichame, gaende ende staende ende
alst uytwendelicken bleeck haer redenen,
memorie ende verstant wel machtich ende
gebruyckende, verclaerende nyet zeeckerder
te hebben dan die doot ende dat daer-
jegens die tijt ende uyre vandien d'alder
onzeeckerste is, etc., willende daeromme
die onseeckere uyre des doots prevenieren
ofte voorcomen mit dipsositie testamentair
van haere tijtelijcke gueden ende substantie,
haer van God almachtich verleent, doende
t'zeve zoe zij opelicken zeyde mit guede
voorsien, wel bedacht ende beraiden wesende,
zonder nochtans bij yemant daertoe misleyt of
sinisterlicken gepersuadeert te wesen,
verclaerde daeromme haer testament
ende uyterste wille te weesen t'geene
hier volcht. eerst heeft zij testatrice
gewilt ende wilt mits desen, in zoeverre
zij quame te sterven zonder kint ofte kinderen
achter te laten, dat in dat geval Adriaen
Jansz du Mey, haer halve broeder,
zal volgen eygendomme van alsulcke
gueden als haer van haer s'moeders zijnde
aengecomen zijn, die zij deselve haer
broeder mits desen is legaterende, willende dat
hij daermede zal affstaen, zonder yet
meer van haer achtergelaten gueden te mogen
porfiteren, maect voorts joffrouwe
Francisca van Assendelft, haer moeye,
een somme van twee hondert gulden van 40
grooten stuck, die haer naebescreven
erfgfenaemen op renten zullen mogen houden jegen

Annemieke Howardson zei op di, 09/01/2020 - 17:31

Geert Ouweneel

ontzettend bedankt. dat was snel. Ik zou het erg op prijs stellen als je voor mij naar het Engels zou kunnen vertalen, aangezien google translate niet zo goed werkt.

Geert Ouweneel zei op di, 09/01/2020 - 18:23

Dit is de rest van de akte. Morgen zal ik een vertaling sturen.

den penning zestien, besprect noch Adriane
Symonsdochter, de dochter van joffrrouwe
Alijt van Almeras, alsulcke renten als
zij opte kinderen van joncheer Lantsloot ende van
Brederoede spreeckende heeft, weillende oick
dat joncheer Franchoys van Alemeras,
haer oome van haer
naebescreven erfgenaemen zal werden
versien mit een propijn tot haere discretie,
ende in de reste ende t'overschot van alle
haer testaricis andere gueden, zoe roerende
als onroerende, gelt, gout, zilver, gemunt
ende ongemunt, actien ende crediten egeeen uytgesondert
die zij mitter doot ontruymen ende achterlaten
zal, heeft zij testatrice in zoe verde
zij alsvooren compt t'overlijden, tot haer universele
erfgenaem geinstitueert ende institueert
mitsdesen de voorsz. joffrouwe Alijt van
Almeras, haer moeye, ofte bij haer aflijvicheyt
haere twee kinderen, naemlick Franchoys
ende Adriane, ende dat om zeeckere redenen
ende oorzaekcen haer testatrice daertoe
porrende, begerende dat t'geene voorsz.
is (als wesende haer uyterste wille)
volcomen voortgang hebben ende erffect sorteren
zal, t'zij in crachte van testamente, codicille,
donatie uyt zaecke des doots ofte eenige
andere uyterste wille, zoe t'selve na den
rechte, costume ofte gewoonte
van den lande best substitueren zal mogen,
nyet jegenstaende dat alle solempnyteyten
van rechten in desen gerequireert daerinne
nyet geobserveert en waren, versouckende
zij trestatrcie aen mij notario voorn. (t'zelve
wettelick stipulerende) dat ick haer hiervan
wilde leveren ende maecken een ofte meer
openbare instrument ofte instrumenten /
in gewoonlicke forme. Aldus gedaen binnen
der stede van Leyden ten huyse van Adriaen
Mourinsz, rentmeester van de abdie van
Leuwenhorst, staende aldaer omtrent de
Vismarct opten 12en July anno 1584 omtrent die uyren nae
middach, reguerende Rodolpho die tweede
van dien name, keyser van Roomen, int
achtste jaer zijnder verkiesinge, ter
presentie van voorsz. Adriaen Mourinsz ende
Jacop Pietersz de Haes, poorteren der
voorsz. stede van Leyden als getuygen waerdich
van gelove, mit mij
notario voorn. hiertoe gerequireert
ende zonderlinge gebeden zijnde.
S(alomon) Leaertsz van der Wuert notaris
Mechlyna van Almaras
A. Mourissen
Jacob de Haes Pietersz

Annemieke Howardson zei op di, 09/01/2020 - 18:37

thank you so much

René van Weeren zei op di, 09/01/2020 - 23:45

Hi Annemieke,

Family Van Almeras is a very interesting family, originating from Antwerp. The name struck me, as they are ancestors of a very good friend of mine, who happens to be called Annemiek :). There is still an alsmhouse present in Antwerpen, founded by them.

Geert Ouweneel zei op wo, 09/02/2020 - 09:32

Summary
The persons mentioned in this document are:
- Michelina van Almeras: it’s her testament
- Adriaen Jansz du Mey: her half-brother
- Francisca van Assendelft: her aunt
- Adriane Symonsdochter: daughter of Alijt van Almeras
- Franchoys van Almeras: her uncle
- Franchoys and Adrian: children of Alijt van Almeras
Michelina makes her testament. She is in good health. She realizes that death is certain but not the moment of it. Now God still gives her the opportunity to dispose of all her pessesions.
If she dies without children, then her half-brother Adriaen Jansz du Mey will inherit all the things she herself inherited from her mother. She donates to her aunt Francisca van Assendelt a sum of two hundred guilders. Also Adriane Symonsdochter, daughter of Alijt van Almeras gets her part in the form of securities.
She appoints her aunt Alijt van Almeras as het universal heiress.
The rest of the document is the standard ending with the namens of the witnesses and the signatures.

Annemieke Howardson zei op wo, 09/02/2020 - 18:40

Hello Rene Thank you for the information.  Do you know which Almeras your friend Annemiek is descended from?  I am trying to confirm who Michelina parents are.  Some trees say Francois but the document translated for me indicated that he is her uncle. Say hello from Canada to my cousin

Annemieke Howardson zei op wo, 09/02/2020 - 18:42

Geert Ouweneel Thank you so very much for doing this for me    Much appreciated :)

René van Weeren zei op wo, 09/02/2020 - 21:04

Hi Annemieke,

Will send your regards to your (almost) namesake and niece. She is a descendant from Mechelina d'Almaras. However, it is probably not the one who had her will notarized here. The will refers to Alijt d'Almaras, who was a half-sister of Mechelina, so the Mechelina she descends from must have been from one generation earlier. I am not sure yet who were the parents, will look into this once more.

Annemieke Howardson zei op ma, 09/13/2021 - 17:48

hello Heidi, interesting family. Thanks for the info

Ron Luijten zei op di, 02/07/2023 - 03:00

Info gevonden bij collectie Groesbeek betreft Almaras , Almeras , Assendelft , o.a de erven van Barthoud van Assendelft

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.