Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament Maria Jacobs, 1628

Het eerste deel van dit testament heb ik kunnen ontcijferen. Zie hieronder. Vanaf de blauwe pijl wordt het onduidelijk. Wie kan helpen? Alvast veel dank!

 

In den name des heeren; Amen, Inden

jaeren des zelfs onses heeren zestoehondert

achtentwintich den negentienden September

…….. indictione undecima

regeerden etc. Compareerde etc. d’Eersame

Maria Jacobs weduwe wijlen Jan Claesz

Hollesloot … poorter.. desen Stede/

mij Notario bekent cloeck ende gesont van

lichame ende haere verstant memorie ende

uytspraecke wel hebbende ende volcomentlijck

gebruyckende, die welcke willende

d'onvoirsienlijcke uyre des doots voorcomen

met haer testamentelijcke dispositie, mitsgaders 

wederroepende, casserende, dood ende te niet

doende mits desen allen makingen ende

dispositien van uyterste wille bij haer voor

 date deses gepasseert heeft met eygen voor-

bedachten raide haer testament ende uyterste

wille op nieus gedaen schrijven, ende verclaert

sulx te sijn als volcht. …...

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 09/05/2020 - 18:56

In den name des Heeren, Amen. In den
jaere deszelfs onses Heeren zestienhondert
achtentwintich, den negentienden September,
s'avonts de colcke acht uyren, indicitone undecima
regeerende etc., compareerde etc., d'eerbare
Maria Jacobs, weduwe wijlen Jan Claesz
Hollesloot, zaliger gedachten, poorterse deser stede, /
mij notario bekent, cloeck ende gesont van
lichame ende hare verstant, memorie ende
uytspraecke wel hebbende ende volcomentlijck
gebruyckende, diewelcke willende
d'onvoirsienlijcke uyre des doots voorkomen
met hare testamentelijcke dispositie, mitsgaders
wederroepende, casserende, dood ende te niet
doende mits desen alle makinghen ende
dispositien van uyterste wille bij haer voor
date deses gepasseert, heeft met rijpen voor-
bedachten raide haer testametn ende uyterste
willen opnieus gedaen schrijven ende verclaert
sulcx te sijn als volcht. In den eersten
bevelende hare siele God Almachtich ende
hare lichame der Christelijcke begravinge,
heeft zij testatrice tot hare universele
erffgenamen genomineert ende geinstitueert,
zoo zij nomineerde ende institueerde mits
desen Claes, Jacob, Lijsbet ende Jan Hollesloot,
hare vier kinderen, die zij geprocreert
heeft bij zaliger Jan Claesz Hollesloot voornt.,
met noch allen den anderen kinderen, indien
zij hiernae noch eenighe meer wittelijcke
geprocreert soude mogen comen na te laten,
in allen den goederen, roerende ende
onroerende, actien, crediten ende gerechticheden,
oock mede inde leengoederen, niets
uytgesondert, bij haer testatrice metter
dood deser werelt te ontruymen ende na te laten,
ende in so verre het mochte werden
verstaen dat yemand ofte eenige van de
voorsz. hare kinderen tot de leengoederen
ofte tot eenighe
vandien volgens de leenrechten voor
uyt te trecken waren gerechticht ende
deselve kinderen ofte hare voochden daertoe
oock insisteerden ende aenhielden, soo
wilde ende ordonneerde zij testatrice
wel expresselijck dat yder van hare
andere kinderen totte leengoederen
volgens de leenrechten niet gerechticht
sijnde, uyt hare testatrices vrije ende
allodiale goederen op de alderbeste
maniere, t'zij van prelegaet of anders,
soo veel sal treckten als yemant van de
andere uyt de leengoederen genieten
sal, in der voegen dat zij testatrice
wilt ende ordonnneert dat alle hare
voorsz. kinderen ende erffgenamen gelijckelijck
evenveel van hare testatrices na te la-
tene goederen, so wel leen- als allodiael,
ofte eygen sullen genieten, mitsgaders
dat bij vooroverlijden van yemant van /
hare kinderen desselfs wettich nasaet
bij representatie hare overleden vader
ofte moeder sullen succederen, ende
dat soo wel in de leen als vrije goederen,
ende yemant van de kindereren stervende
sonder vorder nasaet, sullen allen den goederen
bij t'selve gestorven kind van haer
testatrice geërft metten opleg indien daer
eenigh is sterven vant eene opt andere
tot het laeste toe, ende t'laetste
mede also overlijdende sonder datter
kindskinderen ofte descendenten van hare testatrices tsamen
int leven werden bevonden, sullen allen den
voorsz. goederen van haer testatrice gecomen
metten opleg als vooren gaen voor
d'eene helft aen hare zaliger vaders zijde ende
dat aen de naergenoemde zes staecken
als namentlijck aen Elbert Roelofsz, hare
oome ofte bij sijne overlijden aen desselfs
kinderen voor een staeck, item aen de
kinderen van Frederick Roelofsz, van Joost
Roelofsz, van Trijn Roelofs, van Marry
Roelofs ende van Evert Roelofsz, elck
voor een staeck, te samen de voorsz. zes
staecken uytbrengende, ende d'ander
helft van deselve goederen sal gaen ende
aen haere testatrices moeders
zijde ende van deselve zijde haer
testatrice alsdan volle susterlingen*
bestaende, ende dat elck volle
susterlingh hooft voor hooft zonder
dat haere susrtelingh hetzij van wat
zijde ofte derselver kinderen yets daer-
toe sal competeren als alle d'selve
mits desen uytsluytende,
zonder nochtans dat met dese
ordre van successie zij testatrice
op haer goederen anders niet en verstaet
te constitueren als simpel verbant
hier ter stede geobserveert, sulcx dat
hare kinderen ende erffgenamen van de
voorsz. goederen bij uyterste willen ofte
giften wel sullen vermogen te disponeren,
voorts wilde zij testatrice dat de goederen
bij hare kinderen uyt crachte deses te
erfven, niet sullen subject sijn d'ordonnatien
ofte regieringe van de weescaner deser
stede, maer dat dieselvige sullen werden
geregeert ende geadministreert bij alsulcken
voochden als zij testatrice met onderteke-
ninge van haer eygen handt na desen /
sal noemen, vrundelijck aen deselvige
versoeckende dat haerluyden gelieve desen laste
aen te nemen, haerluyden daertoe gevende
alle alsulcken macht, last, authoriteyt ende
bevel als haerluyden nae scherpicheyt van
rechte competeert, mitsgaders oock
volkomen macht om die penninghen van de
kinderen op deposito off andersinds onder
obligatie uyt te setten, ofte oock op
eenigen vasticheyt te beleggen, hetzij
met ofte oock zonder borge, sonder dat
sijluyden daervan eenige schade die door
bancquerotten ofte andersins daerop soude
mogen komen te vallen, sullen hebben te
wachten, nemaer wilde zij testatrice
dat sodanige schade sal moeten gedragen
werden bij haer kinderen ende erffgenamen
ende bij dengeenen van henluyden op wiens name ende
voor wien die uytgestelt souden mogen sijn,
end yemant van de genoemde voochden
stervende t'zij voor ofte naer haer
testatrice, soo sullen ofte sal die langst-
levende van de voochden een ander in des
overledens plaets met gelijcke macht
tot hem mogen kiesen, ende dit vervolgens
bij sterven van een van de voochden geduyrende
soo lange tot dat de voorsz. voochdije
ten einden sal sijn geëffectueert,
ende dit al niettegenstaende eenighe
wetten placcaten ofte ordonmnantien van de
weescamer deser stede contrarie is
luydende, die zij testatrice alle ende
yegelijck mits desen derogeerde ende hiervan
wilde te sullen cesseren, ten lesten
wilde zij testatrice dat alle t'geen
zij nae date deses onder hare eygen
hand ofte ondertekeninghe alleen
noch sal comen te maecken, bespreecken,
legateren, ordonneren ofte disponeren,
hetzij tot vermeerderinge, verminderinge
ofte eenge veranderinghe van desen
testamente, dat alle t'zelve even
bondich ende crachtich sal sijn ende moeten
nagekomen werden alsoff van woorde
tot woorde in desen testament geschreven
stonde ofte anderins voor notaris
ende getuygen gepasseert ware.
Alle t'welcke voorsz. staet verclaerde
zij testatrice te wesen haere testa-
mente ende uyterste wille, die zij wilde
als alsulcx ofte als codicille, gifte in
saecke des doots ofte onder de levenden /
vast ende onverbreeckelijck gehouden te
werden ende volkomen effect te sorteren,
van den minsten totten meesten articule
toe, niettegenstaende alle vereyschte
solemniteyten van rechte hierinne niet
geobserveert en waren, versoeckende
voorts aen mij notaris haer hieroff
gelevert te werden een ofte meer
behoorlijcke instrumenten in der bester
forme. Aldus gedaen in Amstelredam,
ten huyse mijns notariy, gestaen in de
Molenstege ter presentie van Symon
Janssen, Joannes Buys, inwoonderen der
voorsz. stede, getuygen hiertoe versocht
ende gebeden.
Marry Jakops
Symon Jansz
Joan Buys

* susterlingen: nichten

 

Jan T. zei op zo, 09/06/2020 - 09:34

Geert, Dit was een lange tekst. Heel veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.