Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament Leiden 1633

Voor wie zich geroepen voelt om 5 paginas te bewerken van het testament van Laurens van Lanschot, kapitein van de schutterij, zoon van Burgmeester Gerrit van Lanschot in Leiden.

Hierbij 1ste pagina.

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op vr, 09/02/2022 - 09:30

Dit is de complete akte. Een paar woorden kon ik niet oplossen.

 

Bij den innehouden van desen jegen-
woordigen openbaren instrumente zij
cundich ende kennelick eenen ygelicken
die't behoort dat in den jare
na der geboorte ons Heeren ende
Zalichmaecker Jesu Christi
duysent ses hondert ende
driendertich, in de maent
van January opten 21en dach
derzelve maent, des savonts
de clock ontrent ten negen uyren
regierende d'alderdeurluchtichste
grootmachtichste ende onoverwinnelicxste
... ende heeren heere, Ferdinandus
van Oistenrijck, tevooren Roomsch keyser,
de tweede dier name, int vijftienste jaer
zijnde mayesteyts verkiesinge, voor mij
notaris publicq ende voor den ondergeschreven
getuygen in eygener persoone
gecomen ende verschenen is d'eersame
Louris Lantschot, capiteyn  van de prinselicke schutterije
deser stede, woonende opte
Oude Chingel in de vergrootinge deser stede,
mij notaris wel bekent,
wesende sieckelicke
van lichame te bedde leggende,
doch zijn reedenen, memorie ende verstant
wel machtich ende ten vollen
gebruyckende, naer allen uytwendige
schijn, zo ick notaris ende getuygen
niet anders en conde bemercken,
verclaerde niet seeckerder
te wesen dan de doot ende
ter contrarie niet onzeecker-
der dan de tijt ende uyre vandien,
willende daeromme de zeeckere
uyre des doots prevenieren /
ende voorcomen mit dispositie,
testamentaire ende zulcx niet
van deser weretl te scheyden
sonder van zijne tijtelicke
goederen gedisponeert te
hebben, doende t'zelve, zo hij
opentlick verclaerde, met zijn vrije
gemoet ende wille, sonder bij
yemant daertoe gepersuadeert
ofte misleyt te zijn, bevelende eerst ende
alvooren zijne onsterfelicke
ziele in de genade ende barm-
hartige handen Godes Almachtich,
zijn hemelsche vader, ende sijne
dode lichame d'aerde mit een
eerlicke begravinge, ende comende hier-
mede ter dispositie van
zijn goederen, verclaerde eerst
te maecken, te legateren ende te
bespreecken, gelijck hij comparant testateur
maeckt, legateert ende bespreeckt mits
desen, eerst aen Philips Pieters Lantschot,
zoon van de heer burgemeester Gerrit Lantschot,
zijn gouden medalye tot een pillegift,
gecomen van zijn comparants
zaliger vader, noch aen d'voorsz
heer burgemeester Pieter Lantschot,
zijn broeder, zijne tapijten
ende noch aen Susanna van den
Bogert, zijn testateurs
voorsz. broeders huysvrouwe, twee
zilvere zoutvaten, noch aen Philips
van Lantschot, zoon van Johan
Lantschot een zilvere schael,
ende noch aen Margriete van Craeyen-
steyn, husyvrouwe van men-
heer Johan van Lantschot /
een gouwe ketting, noch aen Anna
Beents, husyvrouwe van Francois
Beens, ses zilvere lepelen, noch aen
Jannetgen, zijn testateurs
dienstmaecht, dertich guldens,
aen Geertruyt, mede zijn
dienstmaecht, twaelff guldens,
noch aen mr. Cornelis Ockerten?chrirugijn
ses zilvere lepelen, namentlick
koevoetgens, ende verclaerde
wijders tot zijne algeheel ende
universeel erffgenaem te
stellen, nomineren ende te
institueeren, gelijck hij comparante
ende testateur tot zijn algeheel
ende universeel erffgenaem
stelt, nomineert ende institu-
eert mits desen Guwalterus
van Lantschot, zijn eenige
zoon, in alle zijne goederen,
zo roerende als onroerende,
actien ende crediten, egheen
uytgesondert, nocht uyt-
gehouden, die hij comparant ende
testateur mitter doot ontruymen
ende achterlaten sal
[in de marge staat nog, maar het is moeilijk
te bepalen waar dit precies in de tekst
opgenomen moet worden:]
zo wilt ende begeert hij comparant ende
testateur dat alle de voorsz. goederen die
hij van hem sal hebben geërft comen sullen
op ende bij t'overlijden van dezelve zonder
blijckende geboorte na te laten
Johan van Lantschot, dr. St. Lantschot ende
Anna Beents, huysvrouwe van Francoys Beens,
zijn testateurs broeders ende suster in
een gerecht derde paert vandien /
int vorder verclaerde hij comparant
ende testateur tot voocht over zijn
voorsz. zoon Gouwalterus van
Lantschot te nomineren ende
te stellen, gelijck hij comparant ende
testateur doet ende stelt ende
nomineert mits desen in zijn testateurs
plaets, d'voorn. heer burgemeester ... Lant-
schot, zijn broeder ende bij zijn
overlijden Johan Lantschot,
mede zijn broeder ende mede bij t'overlijden
van dezelve de naeste van den
bloede van hem testateur,
t'welck bij verder versterven
also gecontinueert sal werden, met
macht bij elck derzelven voocht om
een medevoocht bij hem te kiesen,
ende dat alles bij henselven ende sonder
alle kennisse, moeyenisse off
becroon van eenige andere
vrunden, excluserende weesmannen
ende magistraten, wie hetzelve zoude mogen
wesen, als dewelcke hij comparant
ende testateur van de kennisse
zijns boedels ende d'opsichte van
zijn nat te laten minderjarige
erffgenamen persoonen ende goederen
van hem comparant /
te erven geëxcuseert hout ende
buytensluyt mits desen,
t'gene voorsz. staet verclaerde
hij comparant ende testateur,
mit wettige stipulatie ten dien eynde
aen handen mijnsnotaris als
een publyck persoon gedaan,
alo te wesen zijn testament ende
uyterste wille, begerende
ende willende dat t'zelve
daervoren valideren ende volcomen
erffecte sorteren sal, t'sij
als solempneel testament,
codicille, gifte uyt zaecke
des doots ofte eenige
andere gevinge, off maeckinge,
off soo t'selve op alre
crachtichste bestaen ende plaets-
grijpen sal mogen,
niettegenstaende eenige
deffecten off omissien en
zonder alle beleth comende,
ende ten lesten versocht
hij comparant ende testateur
hiervan bij mij notaris
gemaeckt ende gelevert te
werden behoorlick instru-
ment een off meer in
forma, omme te mogen dienen
ende strecken als meer betoocht.
Aldus gedaen, verleden ende gepasseert
binnen den voorsz. stadt Leiden
ter woonplaetse van de voorn.
testateur, ten dage, jaere /
maent, uyre ende ...
als boven , ter presentie ende ten overstaen
van Jan Ceden van Valckenburch
ende Jaecques Gessier, gebuyren van
de voorsz. testateur, als geloof-
waerdige getugyen, hiertoe
versocht ende zonderling gebeden.
Laurens van Lanschot
Jan Cornelis van Valckenburch
Jaques Gesquier
De Haes, notaris publicus

 

René van Weeren zei op vr, 09/02/2022 - 11:48

Nog even ter aanvulling op de puntjes

Prince

dr. St. Lantschot (hoewel Gt. Lantschot ook een optie is, dat zou dan ook voor de vermelding daarvoor moeten gelden)

keisserijcx

Hans Van Landschoot zei op vr, 09/02/2022 - 19:02

Geert 

Van harte dank u wel om dit te doen. Ik was eigenlijk van plan de link met de andere paginas mee te sturen. Maar je was mij al voor. Ik wou het niet forceren. Nogmaals dank je wel.

 

René

het is Gerrit van Lantschot, staat zo op alle akten zo vermeld.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.