Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament d.d. 1728 van Marie Bertout weduwe van Jacques de(s) Sauvage

Kan iemand de tekst lezen van de akte? Ik herken slechts enkele woorden. Ik zie dat de kinderen Jan, Jacob, Abraham, Elisabeth en Anna de Sauvag(i)e worden genoemd in het testament.

Zie:

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/sc…

 

Hartelijke dank en met vriendelijke groet,

Jan de Sauvage Nolting

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 09/15/2020 - 14:34

Testatrice heeft ver-
claert in den 200e penningh
niet bekent te staen

In den name des Heeren Amen.
Op huyden den 2e Mey 1728
des avonts de clocke ontrent half tien uuren,
compareerde voor mij Pieter van Dieningen ,
notaris publicq, bij den Ed. Hove van Holland
geadmitteert, binnen de stad Leyden resi-
derende ende voor de nabeschreven getuygen, d'eerbare
Maria Bertoe, weduwe van Isaacq de Sauvage,
woonende binnen dese stad in de Kijfhoeck,
mij notairs bekent, wesende sij comparante
sieckelick van lighame te bedde leggende,
edogh haar verstand, redenen ende memorie wel
magtigh ende ten vollen gebruykende, soo
uytterlijk bleecq.
Te kenne gevende sij comparante, dat
sij uyt overdenkinge des doods goedgevonden
hadde uyty haere eygene vrije wille ende gemoet,
sonder ymanden opmakinge ofte misleydinge, van
haare tijdelijcke goederen in manieren als volgt
te disponeeren.
Dienvolgende eerst revocerende, dood ende
te niette doende bij desen, alle ende sodanige
testamenten, codicllen ofte ander makinge
van uytterste willen, egeene uytgesondert, als
sij comparante voor dato deses in eenigerhande manieren eenichsints ge-
maekt ofte verleden soude mogen hebben.
Ende sulcx op nieuws bij desen ter dispositie
koomende, soo verclaarde sij testatrice eerst
te prelegateeren ende vooruyt te maken aen
haar soon Jan de Sauvagie alle de gereet-
schappen, soo van ketelen, swaalen gewigt, scheer-
molen, haspels winckel ende coek en anders, eenigsints
tot de kammerije behoorende.
Voorts prelegateerde ook sij testatrice aen
haare twee dogters Elisabeth ende Anna de
Sauvage, alle haar testatrices clederen van /
zijde, wolle ende linden tot haar lijve ende geryve
behoorende ende voorts
aen ider van hun een bed ende peluwe,
twee hooftkussens, twee wolle dekens ende een
beddecleet, twee bedgordijnen, drie paar
slaaplakens ende drie paar sloopen.
Noch prelegateert sij testatrice aen haer
soon Abraham de Sauvagie, bijaldien hij
bij t'leven van haar testatrice van haar niet
is uytgeset, maar anders niet, eens een somme
van veertigh caroli guldens.
Wijders stelt ende constitueert sij testatrice
tot haare algeheele ende universele erfgenamen
haare gesamentlijcke kinderen, met namen
Jan, Isaeq, Abraham, Elisabet ende Anna de
Sauvagie, alle hooft voor hooft ende bioj egale porties
ende bok vooroverlijden van ymand van deselve der-
selver wettige descendenten bij representatie
in haar ouders plaetse, met vollen regten
van eygendomme.
Soo nogtans ende onder dese conditie dat
haar outste zoon Jan de Sauvagie, gehouden
sal wesen de erfportie van haare minder-
jarige kinderen onder hem te slaan ende te
behouden ter tijden toe deselve haare minder-
jarige kinderen gekoomen sullen wesen tot haar
respective monidge dagen, off aen der huwelijken
staate, ende dat sonder daarvan eenige de
minste intresse te voldoen ende uyt te keeren,
mits dat haar voorn. oudste soon ook
verpligt sal sijn deselve hare minderjarige
kinderen middelerwijle op te voeden ende
te onderhouden tot derselver 25 jaren off ten
huwelijken staate toe, ende alsdan haaer voorsz.
erfportie aen deselve kinderen uyt te keeren ende
te voldoen.
Stellende ende committerende wijders sij
testatrice tot absolutie voogden over de minder- /
jarige, uytlandige ende andere toesigtbehoe-
vende kinderen ende erfgenamen die sij sal
mogen komen agter te laten, d'eersamen
Jan de Suavagie, haar soon, ende Willem van
Houten, haar goede bekende, gevende de-
selve ende die uyt cragte deses sullen mogen
werden vercosen, sodanige ampele ende onbepaelde
last, magt ende authoriteyt als alle voogden naa
regten toecomt ende eenigsints kan off mogen gegeven
werden ende specialijk ook met magte van surro-
gatie ende assupmtie bij overlijden, onwilligheyt
ofte onbequaem werden van ymand van de
voogden als andersints gedurende sulcx ten
uyteynde van de voogdije toe, mede omme
alle handelinge ende vercopinge van vaste ende
andere goederen te mogen doen, sonder daar-
toe eenige het minste consent off decreet
van den regter van noden te hebben.
Sluytende mitsdien sij testatrice voor altijt
uyt haaren agter te laten boedel ende goederen alle
geregten ende weescameren ende wel specialijk daer
ter plaetse daar haar sterfhuys sal mogen koomen te vallen.
Voorts verclaarde ook sij testatrice dat op het
sterven van haar man, den boedel van haar
man ende van haar met soo veel schulden belast was
als de goederen quamen te bedragen, soo-
dat sij op die tijd niets heeft beseten gehad
ende sulcx ook niet aen haar kinderen voor vaders
goed heeft konnen bewijsen, alls hebbende sij tes-
tatrice naa haar mans dood door de hulp van
haar soon ende den zegen des Heeren vercregen
t'geene sij nu is besittende, in voegen haar voorn.
overleden man ook geen voogden heeft gestelt
gehad op sijne minderjarige kinderen, maar haar
testatrice metten boedel heeft laten gewerden,
daerinne sij testatrice voor soo verre het nodigh sij
de voorn. voogden mede is stellende als voogden over
haare minderjarige kinderen ten respecte van
haarluyder vaderswegen, schoon daarvan geene
goederen waren geweest. Alle t geene'voorsz, staat
verclaarde sij testatrice alsoo te wesen haar testament,
laeste ende uytterste wille, begeerende ook dat sulcx
daarvooren sal valideeren ende effect sorteeren sal,
tzij als solemneel testament, codicil, gifte ter sake des
doods als andersints, soo als hetselve best bestaen ende
plaets grijpen sal mogen, nietjegenbstaende eenige
versuymenissen ende allen belet van dien. Aldus gepasseert
binnen Leyden, present Abraham Huybregts ende Leendert van
Pluym als getuygen ten desen versocht.
X Dit merck is gestelt bij Maria Bertou weduwe van Isaeq de Sauvagie
Abraham Huybregtsz
X Dit merkc is gestelt bij Leendert van den Pluym
Twelkc ick affirmere P. van Dieningen nots. pub.

 

Jan de Sauvage Nolting zei op di, 09/15/2020 - 16:07

Beste Geert Ouweneel,

Heel veel dank voor de (wel heel snelle) transcriptie.

Vriendelijke groet, Jan de Sauvage Nolting

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.