Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament

Beste medezoekers,

wie kan me helpen, om het Testament compleet en begrijpelijk te lezen ?

Hartelijk dank voraf !

MvG Arnold

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 03/04/2023 - 12:07

In den name des Heeren, Amen. In den jare des-
zelfs onses Heeren zestienhondert zevenentwin-
tich, den dertichsten July, s'morgens de clocke
ontrent half acht, indictione decima regerende etc.,
compareerden etc., Gerrit IJsbrantsz ende Neeltgen
Foeckesdochter, echteluyden, burgers deser voorsz.
stede, mij notario bekent, cloeck ende gesont van
lichamen ende hare verstant, memorie ende uytsprake
wel hebbende ende volcomentlijck gebruyckende,
diewelcke willende d'onvoirsienlijcke uyre
des doots voorcomen met haere testamentelijcke
dispositie, mitsgaders wederroepende, casserende,
doot ende te niet doende mits desen allen makingen
ende dispositien van uyterste willen bij henluyden
voor date deses gepasseert, hoedanich dieselve
souden mogen wesen, hebben met rijpen, voor-
gedachten rade haerluyder testament ende uyterste
wille opnieus gedaen schrijven ende verclaert
sulcx te sijn als volcht, in den eersten
bevelende haren zielen God Almachtich ende
haren lichamen der Christelijcke begravinge,
hebben zij testateuren elck reciproce ende aen
wedersijden uyt reyne liefde ende conjugale
affectie tot hare eenigen ende universele
erffgenamen geinstitueert ende genomineert,
zoo zij institueerden ende nomineerden mits desen,
den langstlevenden van hen beyden in
allen den goederen, roerende, onroerende, actien,
crediten ende gerechticheden, niets uytgesondert, die
de eerstaflijvige van hen beyden metter doodt
deser werelt ontruymen sal, omme minnelijck ende
Christelijck daermede te doen sijn ofte hare
vrije wille ende geliefte als met zijne ofte hare
vrije eygen goet, mits dat die langstlevende
van hen testateuren sal gehouden sijn uyt te keeren
aen Tietgen Gerrits ende Barthel Gerritsz,
hare kinderen, ofte bij haere vooroverlijden aen
derselver kind of kinderen bij representatie
de naecte ende bloote legittime portie
(namentlijck een gerecht zeste part van de
gemeenen boel) heurluyden nae't scherpste der
rechten competerende, in welcke legittime
portie zij testateuren hare voorsz. kinderen ende
desselfs nasaet bij representatie bij yemants
overlijden mede tot hare erffgenamen
institueerden ende nomineerden mits desen ende
verder niet, onder conditie dat die
langstlevende van hen testateuren den voorsz.
hare kinderen ende descendenten in minderinge
van de voorsz. legittime portie sal moghen
imputeren ende aenrekenen ofte haerluyden op de-
selve corten alle 't geene zij testateuren den-
selven ten huwelijcken ende andersints gegeven, bijgeset
ende verstrect souden mogen hebben, ende nae
desen noch ten huwelijcke souden mogen coment te
geven, bij te setten ende te verstrecken, ofte voor
haerluyden te betalen, maer hare voorsz. kinderen
ende alle desselfs nasaet stervende voor de
eerstofflijvige van hen testatueren, soo /
wilden zij dat d'langstlevende van hen
beyden uyt crachte van de voorsz. institutie
alleen den voorsz. goederen sal behouden zonder
gehouden te sijn yets uyt te keeren. Alle
t'welck voorsz. staet verclaerden zij testateuren
te wesen haerluyder testament ende uyterste
wille, die zij wilden als alsulx ofte als
codicille, gifte uyt saecke des doots off
onder den levenden, vast ende onverbreckelijck
gehouden te worden ende volcomen effect te
sorteren, van den minsten totten meesten
articule toe, nietjegenstaende alle
vereyschte solemniteyt van rechten hierinne
niet geobserveert en waren, versoeckende
voorts aen mij notaris haerluyden hieroff
gelevert te werden een ofte meer
behoorlijcke instrumenten in der bester
forme. Aldus gedaen in Amstelredamme,
ten huyse mijns notarii, gestaen in de
Molenstege, ter presentie van Jan
Dircksz Pool ende Jacob Jansz Hartshooft,
poorteren der voorsz. stede, getuygen hier-
toe versocht ende gebeden.
Gerrit Isbarnts
X t'merck gestelt bij Neeltgen Foeckes
Jan Dircksz Pool
Jacob Jansen Harthooft

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.