Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament

Beste lezers,

 

Bijgevoegd is een testament uit Amsterdam. Kan iemand mij helpen met een transcriptie? Volgende pagina's volgen hieronder.

 

Hartelijk dank.

Reacties (4)

Elsa zei op di, 03/29/2022 - 21:24

2

Elsa zei op di, 03/29/2022 - 21:24

3

Geert Ouweneel zei op do, 03/31/2022 - 15:37

In den name des Almachtigen, Amen. Bij
desen openbaren instrumente zij kennelijck dat in den jare
ons Heeren 1624 in date den 29 October
naer noene ten 2 uren preciese, compareerde voor mij Salmen
Henrix, secretaris der stadt Amsterdam ende notaris publicq,
d'eersamen Guillam du Bray ende d'eerbare Trijntje Hendrixdochter, zijn
huysvrouw, mij notario wel bekent, d'voorsz. Guillam du Bray sieckelijck
te bedde leggende ende de voorsz. Trijntje Hendrix cloeck ende gesont van
licahem, gaende ende staende, dewelcke willende de ongewisselijckheyt
van den doot voorcomen mits haer testamentaire dispositie,
hebben met rijpen welverdachten rade ende vrijen eygen wille sonder misleyt
van yemant so sij verclaeren mits desen haren testament, uytersten ende lesten wille
gemaect, geordonneert ende gedaen sij seyden in manieren naervolgende
eerst ende alvoren God Almachtigh hun sielen
bevelende, hebben wederroepen ende te nyet gedaen
alle testamenten, codicillen ende dispositien van uyterse
wille voor date deser gepasseert, ende disponerende op-
nieuws, hebben geinstitueert ende genomineert, institueren
ende nomineren mitsdesen tot haeren erfgenamen
den kint of kinderen die sij tezamen zullen comen
achter te laten, met dyen verstande nochtans
dat vader of moeder langstlevende in den geheelen
boedel ende goederen zal blijven sitten, daermede onderhandelen,
negotieren, ende die verteren gelijck zij testateuren jegenwoordich
doende zijn ende of sij bijde noch op stoel zaten sonder
gehouden te wesen deselve haere kinderen kintskinderen
haren ... de heren weesmeesters deser oft eenige andere
steden ende plaetsen ofte yemant anders ter werelt
sal vertonen of geven eenigen staet ofte inventaris, rekening,
bewijs ofte reliqua daervan te doen off eenige cautie
derhalven te stellen, alle t'selve wel expresselijck
verbiedende, aen haren weesen ende alle
andere maachschap ofte vrunden, secluderende nyettegen-
staende eenige keuren deser stede of             
van de weescameren contrarie mochten inhouden
ende gebieden deselve alle nutscappen deroguerende
ende stellende denselven langstlevende van hun /
mitsdesen alleen tot voocht ende toesiender van de-
selve hunne kindderen en kintskinderen, omme haer
kinderen eerlijck naer haren staet op te brengen ter
deugden in de vreese des Heeren, deselven tot
haer mondigen jaren of huwelijcken state toe
gecomen sijnde, die uyt te setten ende doteren voor des
erstoverleden vaders of moeders erff met
de somme van een duysent carolus gulden elx
eens, voir hetgeene daerinne zij als voren in
institueren, welcke voorsz. duysent carolus gulden
de voorsz. langstlevende zal gehouden sijn sijn voorsz.
kinderen elx te bewijsen voor haaer overleden vaders
of moeders erff, wanneer hij of sij langst-
levende hun souden mogen begeven ten anderen huwelijck
voor twee van hunnen onmondige kinderen voochden
die hij of zij alsdan tot haer geliefte
willen kiesen ende stellen, t'sij uyt der kinderen
naeste vrunden van den eerstoverleden sijde, of
andere bequame persoonen, t'hunner discretie,
legateren ende maken zij testateuren malcanderen
en den erstoverlijdende den langstlevenden
t'genen de eerstoverleden zal meerder mogen
naergelaten hebben, behoudens
hij of sij langstlevende gevende
de macht omme deselve bewesen somme onder
hem of haer te mogen behouden alleenlijck onder
verbant van sijne of haere langstlevendens
generale goederen, sonder meer gehouden te
sijn, daervan eenige borge of vordere versekertheyt
te stellen, blijvende mede de
langstlevende gehouden de voorsz. onmondige ende bewesen kinderen
eerlijck op te brengen tot haren mondigen jaren of staet /
des huwelijcx alsvoren, oock indyen hunne
voorsz. kinderen mogten comen te sterven onmondich
ende sonder wettige geboorte naer te laten, dan
de goederen van het eene kint zullen erven ende
comen in t'geheel op d'andere kinderen in leven
zijnde, tot op den laetsten kinde toe, maer
so sij testateuren bijde mochten comen te overlijden
alleen alle hare kinderen mochten ten huwelijck
besteet of tot haren mondigen jaren gecomen sijnde,
[in de linkermarge staat:]
so prelegateren ende bespreken zij Sara ende
Pieter de Bray, haeren twee jongste kinderen
van oorsake hij daertoe bereyts elx de somme van duysent
gulden eens boven t'geene haer hiervoren van
haers vaders of moeders eff gemaect is geweest,
ende is alsdan mede
[vervolg hoofdtekst:]
willende ende begeerende dat alle hare
onmondige kinderen goederen binnen deser stede ter
weescamer gebracht ende also te haren besten
oirbaer ende geadministeert zullen werden,
ordonneren ende willen mede indyen yemant van
haren kint of kinderen met dese makinge nyet
te vreden en waren, maer hun pertien stellen ende
sochten dese te impugneren, door haer selffs of
door een ander van harentwegen, item dat
sij hun nyet wel en gehoorsamelijck wilden dragen,
oock hun ten huwelijck of andere state begaven
buyten consent ende belyven van de langstlevende,
dat God generaelijck verhoden wil, in
sulcken gevalle hebben sij tetateuren deselve
hunne kint of kinderen of van wyens wege t'selve
soude mogen werden gedaen, alleenlijck geinstitueert
ende gemaect in haere blootte en naecte legitime portie hun naer
scherpicheyt van rechte comperende ende verder nyet,
het overschot van welcke kinderen portie alsdan sal
aenwasen ende toecomen de langstleven van ...
moegen alleen. /
Al t'geen voorsz. is verclaeren sij testateuren te wesen
hun testament, uyterste ende laetste wille, t'welck
zij wilden als alsulx of als codicille, legaet,
gifte onder levenden of uyt zaecke des doots, soo
t'selve best zal mogen bestaen, van volder waerde
gehouden te werden ende zijn volle effcet te sullen
sorteren, nyettegenstaende alle solemniteyten naer
recht vereyscht hierinne nyet geobserveert en waren,
versoeckende aen mij notaris dese geregistreert
ende hiervan een instrument, een off meer gemaect        
ende gelevert te werden. Actum t'Amsterdam
ten huyse van de testateuren, staende in de Calver-
straet, genaemt den Rooden Os, in presentie van
Guillaem van Siminck, schilder, Jan Willemsz, apteker,
inwoonders deser stede als getuygen met mij notaris hier-
over gestaen ende versocht ende de minute van desen beneffens
de testateuren mede hebben ondertijckent
Guillam de Bray
Trientgen Hendrick
Ghiliaem van Simink
Jan Willemsz
S. Henricx

Elsa zei op do, 03/31/2022 - 18:41

Hartelijk dank, Geert. Helpt mij weer op weg.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.