Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament )4'

Nr 4

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 12/12/2020 - 15:39

als bij joncheer Willem van Oestrum, hare oom, als
momber ende administrateur van hare goederen
geduyrende haer onmondicheyt is gedaen tot vrij-
dinge van des boedels lasten ende waervan de
cooppenningen bij zijn E. in reeckeninge sijn ge-
brocht ende verantwoort, ende heeft den voorsz.
joncheer Godert van Reede noch daerenboven voor hem ende
sijnen erven belooft als hij belooft bij desen, den voorsz,
joncheer Willem van Oestrum, sijn oom, aff te hoduen ende hem
te vrijen ende te waren van alle sulcke penningen
als bij denselve in qualite voorsz. ten behoeve van de-
selve boedell op zijn credit op renten sijn gelicht
ende in de voorsz. reeckeninge bij hem verantwoort,
ende dat met den intresse vandien sedert Mey
1618 verschijnende, daerbeneffens
off Dirck Adolph van Reede, noch onmondich sijnde, dit ac-
coort niet en wilde toestaen ofte approberen,dat
in sulcken gevalle sijn oom joncheer Willem van Oestrum
van dese beloofte als mombaeir voor hem gedaen
sall wesen ontlast, ende hij Dirck Adolph gestelt
in zijn geheel midts dat hij Dirck Adolph alvoorens
sall hebben te restitueren sijn gedeelte van de penningen
ofte renten van twee dusent twee ende sestich guldens
bij joncheer Godert daer bij geleyt ende tot sijnen behoeve
opgebeurt ende ontfangen, voorts sullen de voorsz.
joncheer Dirck Adoplh ende joffrouwen Maria ende
Geertruiyt van Reede elcks behouden haer ge-
deelte van den incomen van haer moeders goet ende
den aencleven vandien ende dit voor haer ende haren
erven, twelck zij boven de voorsz. veraccordeerde
penningen sullen ontfangen met een verloopen renten
ofte pachten vandien zedert Martini ofte Victoris
1617 verscheenen, ende om alle

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.