Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament (3)

En nog een..

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 12/12/2020 - 15:26

dese rente van ses hondert gulden jaerlicks
ingaen nu Martini 1619, waervan het
eerste jaer omgecomen ende verscheenen zall zijn
op Martini 1620 toecomende, midts
conditien dat van de twee eerste jaren die daer
verschijnen zullen als Martini 1620 ende Martini 1621
den voorsz. joncheer Godert van Reede haer renten sall
jaerlicks hondert ende vijfftich guldens als yeder
vijfftich guldens ende langer niet, edoch is ge-
conditioneert bijaldien eenige van de voorsz. drie
kynderen als Dirck Adolph, Maria ende Geertruyt
van Reede quamen te sterven sonder blijckende
blijvende geboorten naer te laten, dat in sulcken
gevalle sijn gedeelte van de voorn. twee dusent
ende twee ende sestich guldens, die den voorsz. joncheer Godert
van Reede daer heeft bij geleyt wederkeeren ende
succederen sall moeten op denselven joncheer Godert
van Reede ende zijnen erven, voorts is bevorwaert
dat de lijfftochte van de oude vrou van Moersbergen
van drie hondert gulden jaerlicks sall blijven
ende comen halff tot lasten van
joncheer Godert van Reede ende d'ander helft tot
laste van de voorsz. drie kynderen, waervan het
eerste jaer van de voorsz. drie kynderen verscheenen
sall sijn op den 2 July 1620 ende het
voorgaende noch onbetaelt sall comen tot laste van
joncheer Godert voorsz., ende hiermede sullen de
voorsz. joncheer Godert van Reede ende sijn jonckste
broeder ende susters voornt. in aller fruntschap
sijn ende blijven veraccordeert, belovende elcks
met handen voorsz. voor haer ende haeren erven tgeene
in desen begrepen ende bevoirwaert is vast ende
onverbreeckelick van weerden te houden, gelijck
zij mede belooft hebben ende zij beloven bij desen
van weerden te houden ende te approberen als zij doen bij
desen alle sulcke vercopinge van goederen ende landen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.