Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament (2)

Beste Geert Ouweneel,

Het klopt want er zijn nog enkele pagina's 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 12/12/2020 - 15:13

joncheer Dirck Adolph van Reede ende joffrouwen Maria
ende Geertruyt van Reede, sijn jonckste broeder ende twee
susters ende haeren erven te betalen, voor eerst de
somme van seven dusent vijff hondert ende
acht ende dartich guldens tot twyntich stuvers den
gulden gereeckent, als haer comen bij slott van de
reeckeninge bij haer oom joncheer Willem van Oestrum
als hebbende gehadt de administratie van hare goederen
voor desen gedaen, ende daerenboven sall den voorn.
joncheer Godert van Reede daer noch bijleggen ende
opbrengen de somme van twee dusent ende twee ende
sestich gelijcke guldens, maeckende tesamen de somme
van negen dusent ende ses hondert gulden,
welcke penningen den voorsz. joncheer Godert van Reede
sall mogen houden op lossrenten tegens den penninck
sestien, te lossen met twee ende dartich hondert guldens
teffens, maeckende ter somme van ses hondert
gulden jaerlicks, waervan de voorsz. joncheer Dirck
Adolph ende joffrouwen Maria ende Geertruyt van
Reede elks sullen genieten het rechte dardendeell,
welverstaende dat den voorsz. joncheer Godert van Reede
sall gehouden zijn haer dese voorsz. renten tot ver-
maninge te verseeckeren ende suffisante vestenisse
daervoor te doen tot zijnen costen uyt goet vrij goet,,
dat zij daer wel mede verwaert ende tevreden zullen
zijn, daervan te leveren behoorlicke brieven in forma
ende zall daerbeneffens gehouden zijn goed aen-
wijsinge te doen van jaerlickse betaelinge der voorsz.
renten aen sijn gereetste pachten ofte renten, dat
zij hem Godert van Reede niet behoeven te manen,
ofte bij foute vandien sullen sij over haer achterwesen
sijne gereetste pachten ofte renten daervoor mogen
anspreken ende die daervan innen sonder te be-
hoeven andere ordinantie als dese, ende sall

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.