Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament 1721

Beste allen, wie kan mij helpen met een transcript van een testament uit 1721?

Na flink puzzelen ben ik tot het volgende gekomen voor blad 1:

De testamen                                                                                                                                                      71

200 Folio

 

In den name des Heren amen.

Inhoudelijk sij .. ijgelijken bij dezen jegen-

woordige openbare instrumenten dat in den

jaar onze Heren en Zaligmaker zeventien

een en twintig op de 18 dag des maand                    

September voor mij Justius Everswinkel

notaris bij de hove van Holland geadmitteerd,

residerend binnen des Gouda en de getuigen on-

degenoemde , in eigenen personen gekomen

en gecompareerd zijn …  Thonis Ariensz van

Vliet en Neeltje Dircks Verkade echteluijden

woonachtig op de watermolen aan de Goudkade

onder Zuid Waddinxveen, mij notaris wel bekend

beiden kloek en gezond van lichaam geest en

sterk ook der aard hare verstand, redenen

en memorie wel machtig en met den …

.. zaken gebruikende, so mij notaris en de ge-

tuigen uiterlijk …., de beiden

de  ……… en de

van ..  beiden van misleidingen .. zijn van

… tijdelijk ..testamentaire als willen

disponerende alleen zij er …worden

en dat zij er ……mijn .. vrij ..

willen zonder enige vrijwillige juridische (?)

 frisch zonder misleidingen van jemand (soo zij er

affirmeerden) …. lichaams

…., ..wils in de grondgeloof barmhar-

tige van God Almachtige …

Vader en .. door lichaam dat aardse begrafe-

nis,

… alles voorgelezen Testamenten,

codicillen en alle andere soorten van uiterste willen

 

 

Reacties (5)

Erwin van Vliet zei op ma, 05/09/2022 - 18:18

blad 2, nog geen transcript, wie helpt?

Erwin van Vliet zei op ma, 05/09/2022 - 18:18

blad 3

Erwin van Vliet zei op ma, 05/09/2022 - 18:19

en blad 4

Geert Ouweneel zei op di, 05/10/2022 - 10:03

De testateuren verclaerden in den
200e penning niet bekent te staenmen                                                                                                                                                      

In den name des Heren amen.
Keenelijck sij eenen ygelijck bij desen jegen-
woordigen openbare instrumente dat in den
jare onses Heeren ende Saligmaker Jesu Christi
1721 op de 18 dach der maende   
September voor mij Justius Everswinkel, openbaere
notaris, bij de hove van Holland geadmitteert,
residerend binnen der Goude ende de getuigen on-
dergenomineert, in eigener perzonen gecomen
en gecompareerd zijn geweest, Thonis Ariensz van
Vliet ende Neeltje Dircks Vercade echteluyden,
woonachtich op de watermolen aan de Goudcade
onder Zuid Waddincxveen, mij notaris wel bekent,
beyde cloek en gezont van lighaam, gaende ende
staende over der aard, haerluyder verstant, redenen
ende memorie wel hebbende, ende met bequame
uytsprake gebruykende, soo mij notaris ende de ge-
tuigen claerlijk bleek, dewelcke aenmerckende
de sekerheyt des doots ende d'onsekere tijt ende uyre
vandien, seyden van mmeyninge te zijn van
hare tijdelijcke goederen testamentairlijk te willen
disponerende aleer zijluyden van deselve overvallen werden
ende dat zijluyden sulx doende uyt haren vrijen, eygenen
wille sonder eenige fruaduleuse inductien,
persuatien ofte misleydinge van iemand (soo zijluyden
affirmeerden) alvorens hare zielen uyt hare lighamen
scheydende, bevelende in de grondeloose barmher-
tigheyt van God Almachtich, haren hemelschen
Vader ende hare doode lighamen der aerde begraeffen-
nisse, wijders revocerende, casserende, doot ende te
niette doende alle voorganeden testamenten,
codicillen ende alle andere soorten van uyterste willen /
welcke zij testateuren voor date deses te-
samen, yder apart ofte met iemand int bysonder
gemaeckt, gepasseert souden mogen hebben, niet
willende dat op deselve ofte eenige vandien eenich
het alderminste regard sal werden genomen, ende
comende sij testateuren tot hare voorgenomene
dispositie, verclaerde hij testateur vooruyt uyt haere
gemeenen boedel te maken ende legateren aen
de voorn. sijne huysvrouw, sulcx hij doet bij desen,
zijne helfte in alle de cleederen van linne, wolle
ende zijde, mitsgaders silver ende gout tot zijn voorn. huysvrouws lijff
behorende, niets daervan uytgesondert, instituerende
hij testateur tot zijne erffgenamen, gelijck hij
institueert bij desen, zijne kinderende ende descendenten
bij representatie in de rest van zijne helfte in den
voorsz. gemeenen boedel, ende comende zij testa-
trice mede opnieus tot hare voorgenomene dispo-
sitie, verclaerde zij testatrice tot haer eenich
ende universeel erffgename te nomineren ende institueren,
sulx zij nomineerde ende institueerde bij desen, den
gemelten haren man Thoonis Ariensz van Vliet
ende dat in alle hare goederen, roerende ende onroerende,
actien, crediten ende gerechtigheden, gelt, gout ende silver,
gemunt ende ongemunt, niet uytgesondert van t'gunt
zij testatrcie eenigsints metter doot sal komen te
ontruymen ende naer te laten, omme bij den voorn.
haren man met alle deselve goederen te mogen
werden gedaen ende gehandelt als met zijn vrij eygen
goederen sonder contradictie ofte tegenseggen van
yemanten, stellende ende eligerende hij testateur tot
voochden over zijne erffgenamen die ten tijde van
zijn overlijden minderjargh mochten werden bevonden /
de twee naeste ende bequamste bloetvrienden
van hem testateur, gevende aen deselve soodanige
ampelen macht ende commissie des eenige voochden
op het sterckste ende bondichste kan werden gegeven,
met macht ook omme bij t'overlijden van iemand
van hun beyden bij den langstlevenden weder een
ander bequaem perzoon in des afgestorvens
plaetse te werden gesurrogeert, gelijcke macht
hebbende, geduyrende sulx ter expiratie van de
voorsz. voochdije toe ende dat met seclusie ende buyten-
sluyten van allen anderen mede (onder
reverentie geseyt) van de heer schout ende weesmannen
van Waddinxveen voorsz. ende alle oppervoochden elderts
alwaer sijn testateurs sterfhuys soude mogen comen
te vallen, niet willende dat aen deselve eenigen
staet ende inventaris gelevert ofte eenige de minste
openinge van zijn testateurs boedel sal werden
gedaen, veel min dat deselve haer daermede sullen
hebben te bemoeyen in eeniger manieren, alles
omme sonderlinge redenen hun testateuren (soo
zij seyden) daertoe moverende, alle t'welcke voorsz.
staet verclaerden zij testateuren te wesen haer
testament ende uytterste willen, begerende dat hetselve
stathouden ende effect sorteren sal, t'sij als testament,
codicil, gifte ter sake des doots ofte in sulcker
voegen yemants uytterste wille best naer rechten
sal mogen bestaen, al waer't ook soo dat alle solem-
niteyten hierinne gerequireert niet en waren geobserveert,
versoekende bij mij notario alle t'selve genoteert ende
daervan gemaekt ende gelevert te werden een ofte meer
instrumenten in behoorlijcke forma. Aldus gedaen ende
gepasseert binnen der Goude, ten comptoire mijns
notarii, ter presentie van Dirck van Goch ende /
Jacobus Groen, poorters deser stad, getuygen
waerdich van geloove met mij noatiro hiertoe
versocht ten dage, maende ende jare als boven,
morgens de clock ontrent thien uyren.
Teunis Ariese van Vledt
X t'Merck gestelt bij Neeltje Cornelis

Erwin van Vliet zei op di, 05/10/2022 - 16:15

Beste Geert, enorm bedankt, ik waardeer dit zéér!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.