Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament 1676

Bijgaande acte behandelt het testament van Anna Cornelis, oma van Neeltje Cornelis, de vrouw van mijn mijn voorouder Reijer Jacobz Baas.

De tekst was redelijk goed uit te werken, maar ik blijf steken op 1 ontbrekend woord, plus een vijftal onzekerheden, welke in eel gemarkeerd zijn.

Wie kan me helpen om de  "puntjes op de i te zetten"?

 

Ik heb gevonden:

In den naeme des heeres amen: kennelijck sij bij dese jegen-

woordige instrumente, dato in den jaere onses heeren, de

salichmaekende Jesu Christi: XVIc ses en seventich [1676] den 28en

januarij, des voornoens ten tien uren, voor mij Rombout van

Vechoven, Notaris ’s hooffs van Utrecht, binnen Utrecht residerende,

ende bij borgermeesters en vroedschappe der selver stadt

gedamiteerd, in presentie van de nabesc(chreve) getuijgen hier toe

versocht gecompareert ende erschenen is, Anna Cornelis, wed(uw)e

van Gerrit Jacobsz van Emmenes, cleermaecker, wonende op Tienhoven, mij

notaris well bekent, met ons gaende, staende, haer memorie

spraecke en verstant machtich, en volcoment[lijck] door des heeren

genade gebruijckende, als opentlick bleeck, overdenckende

de broosheijt van ’s menschen nature, de seeckerheijt des doots, en de

onseeckerheijt van de ure van dien, willende derhalve de zelve

onseeckere ure met testamentare & codicillare dispesitie

van hare tijdelcike goederen voorcomen, bevelende alvorens

hare siele in de grondelose barmherticheijt van Godt almachtich

en haer lichaem de cristelicke begrafenisse, [revocerende]

en wederroepende sij comparante alle voorgaende disposities

tsij testamentare als codicillare bij haer voor dato

eenichsints gemaeckt ofte gepasseert, houdende de selve voor

null, crachteloos, doots en te niet, en als die nimmer meer

gemaeckt waren, ende hiermede comende tot nieuwe

dispositie in crachte van den octroije van den voorsz. hove

op den VIIIe aprill 1651 des voornoens ten acht ure verleent

ter willen ordineren ende begeren dat Gerbrecht Gerrits,

hare dochter, alsmede Neeltje Cornelis, dochter van Maria

Gerrits, haer overleden dochter, verweckt aen Cornelis Willemsz

in sijn leven smith op Tienhoven voorsz. nae haer comparantes

overlijden ider van haer uijt des comparantes boedel genieten

en voor uijt trecken sall twee hondert vijftich g(u)l(den), maeckende

voor haer beijden vijff hondert gul(den) tot vergelijckinge in

plaetse van gelijcke twee hondert vijftich g(u)l(den) als haer overleden

dochter Catharina Gerrits ten tijde van haer houwelick met Jan

Petersz, in zijn leven timmerman tot Maersen, voo haer houwe-

lick goet hedat ende genoten heeft, en overssulcx de kinder-

ren van de voorn(oemde) Catharina Gerrits zo lange in haren boedell

still staen sullen tot dat de selve Gerbrecht Gerrits

en Neeltje Cornelis elck de voorsz. twee hondert vijftich g(u)l(den)

zullen genoten & ontfangen hebben. Prelegaterende ende //

voor uijt maeckende sij comparante aen de voornoemde

Gerbrecht Gerrits, hare dochter uijt de comparantes

gereetste naelatenschap & goederen de somme van vier hondert

car(olij) gul(dens) tot twintich stuijvers het stuck, en dat uijt insicht

van hare getrouwe moeijte voor haer testatrice gedaen ende

deselve hare dochter hare boedell geavanceert, en merckelick

het tot dienst van deselve [geweest] hadde, mitsgaders aen de

selven Gerbrecht Gerrits een eicke kasje met twee deuren,

met de drie beste tinne schotels, ses tinne taeffel borden, een tinne

waterpoth, ende een silveren beecker, gemaeckt off geteekent

G.J. ende in alle tgene de testatrice vorders boven

’t voorschreve gemaeckt alsoock schult en dootschult mitten doots outruij-

men ende nalaten zall, daerinne heeft zij comparante tot

enige en universele erffgenaemen genomineert, gestelt

en geinstitueert, als zij institueert en nomineert bij desen

de voornoemde Gerbrecht Gerrits, hare dochter voor een darde part & Neeltje

Cornelis, dochter van Maria Gerrits verweckt aen Cornelis

Willems smith en jegenwoordich huijsvrouw van Reijer Jacobsz

oock voor een derde part, en de kinderen van Catahrina Gerrits,

verweckt aen Jan Petersz voorn(oemt) insgelijcx een darde part,

ende bij voor aflijvicheijt van imant van de selve de wettige kint

ofte kinderen in hare overleden ouders plaetse bij representatie

ende ingevalle enige van de voornoemde hare geinstitueer-

de erffgenaemen ende imant van harent wegen [over] de

bovens(eijde) dispositie misnoechde en t’onvreden waer, en daer tegens

deden ofte poochte te doen met de alderminste woorden ofte werc-

ken directelijck ofte indirectelijck, judietielijck oft extrajuditielijck,

onder wat pretext schijn sulcx mocht geschie-

den, soo verclaerde zij comparante in sulcken gevallen en

anders onder de selve onwillige en tegendoende alleenlijck

institueren in hare naecte legitime portie de selve nae

scherpheijt van rechten competerende, willende dat het surplus

oft overschoth vandien [a..resteren] en aencomen sal hare goet-

willige geinstitueerde erffgenamen oft desselffs descendenten

die zij testatrice in cas als voren daerinne instituerende en

alle twelck de testatrice voornoempt verclaerde haer

testament, codicille, laetste en uijterste wille te sijn

Begerende dat de selve volcomen effect sorteren sall tsij als

testament, codicille, gifte onder den levendigen ofte uijt saeke

des doots, als een dispositie van een moeder & grootmoeder onder

hare kinderen gedaen, in sulcx tselve kan bestaen alwaren //

alle solemniteijten naer rechten nodich in deses niet onderhouden

noch geobserveert, versoeckende de comparante hier

van instrumente in forma, de welcke ick notaris verlene.

Aldus gedaen en gepasseert op Tienhoven ter

huijse en woonplaetse van de comparante ter presentie

van Jan Gijsbertsz Breij, ende Jan Jansz Breij, schoenmaec-

kers als getuigen van gelove hier toe specialijk versocht, die

dese neffens de voornoemde testarice & mij notaris

onderteeckent hebben op den dage, maende, jare, ende ure

voorsz.

{Angen Cornelis}

{Jan Gijsberts d’Breij}

{Jan Jans Breij}

{R. v. Vechoven, 1676}

Reacties (3)

aline zei op zo, 01/24/2021 - 12:18

Louis, volgens mij heb je op de laaste twee woorden alles goed.

r. anders [onder], lees ik : niets

r. overschot..... lees ik : accresterende

Geert Ouweneel zei op zo, 01/24/2021 - 12:18

In den naeme des heeres amen: kennelijck sij bij desen jegen-
woordigen instrumente, dat in den jaere onses Heeren ende
Salichmaeckers Jesu Christi: XVIc ses en seventich den 28en
January ouden stijll, des voornoens ten tien uren, voor mij Rombout van
Vechoven, notaris ’s hooffs van Utrecht, binnen Utrecht residerende,
ende bij borgermeesters en vroedschappe der selver stadt
geadmiteert, in presentie van de nabeschreven getuygen hier toe
versocht, gecompareert ende erschenen is, Anna Cornelis, weduwe
van Gerrit Jacobsz van Emmenes, cleermaecker, wonende op Tienhoven, mij
notaris well bekent, met ons gaende, staende, haer memorie,
spraecke en verstant machtich, en volcomentlijck door des Heeren
genade gebruyckende, als opentlick bleeck, overdenckende
de broosheyt van ’s menschen nature, de seeckerheyt des doots, en de
onseeckerheyt van de ure van dien, willende derhalven dezelve
onseeckere ure met testamentare ende codicillare dispositie
van hare tijdelicke goederen voorcomen, bevelende alvorens
hare siele in de grondelose barmherticheyt van Godt almachtich
en haer lichaem de cristelicke begrafenisse, revocerende
en wederroepende sij comparante alle voorgaende dispositien
tsij testamentare als codicillare bij haer voor date deses
eenichsints gemaeckt ofte gepasseert, houdende deselve voor
null, crachteloos, dooth en te niet, ende alsoff die nimmermeer
gemaeckt waren, ende hiermede comende tot nieuwe
dispositie in crachte van den octroye van den voorsz. hove
op den VIIIe aprill 1651 des voornoens ten acht ure verleent,
te willen ordineren ende begeren dat Gerbrecht Gerrits,
hare dochter, alsmede Neeltje Cornelis, dochter van Maria
Gerrits, haer overleden dochter, verweckt aen Cornelis Willemsz,
in sijn leven smith op Tienhoven voorsz., nae haer comparantes
overlijden ider van haer uyt des comparantes boedel genieten
en vooruyt trecken sall twee hondert vijftich gulden, maeckende
voor haer beyden vijff hondert gulden tot vergelijckingh off in
plaetse van gelijcke twee hondert vijftich gulden als haer overleden
dochter Catharina Gerrits ten tijde van haer houwelick met Jan
Petersz, in zijn leven timmerman tot Maersen, voor haer houwe-
lick goet gehadt ende genoten heeft, en oversulcx de kinder-
ren van de voornoemde Catharina Gerrits zo lange in haren boedell
still staen sullen totdat deselve Gerbrecht Gerrits
ende Neeltgen Cornelis elck de voorsz. twee hondert vijftich gulden
zullen genoten ende ontfangen hebben, prelegaterende ende //
vooruyt maeckende sij comparante aen de voornoemde
Gerbrecht Gerrits, hare dochter, uyt der comparanten
gereetste naelatenschap ende goederen de somme van vier hondert
carolus guldens tot twintich stuyvers het stuck, en dat uyt insicht
van hare getrouwe moeyte voor haer testatrice gedaen en in
deselve hare dochter hare boedell geavanceert, en merckelick
tot dienst van deselve geweest hadde, mitsgaders aen de-
selve Gerbrecht Gerrits een eycke kasje met twee deuren,
met de drie beste tinne schotels, ses tinne taeffelborden, een tinne
waterpoth, ende een silveren beecker, gemerckt off geteekent
G.J. ende in alle tgene de testatrice vorders boven
’t voorschreve gemaeckt alsoock schult en dootschult mitter dooth ontruy-
men ende nalaten zall, daerinne heeft zij comparante tot
hare enige en universele erffgenaemen genomineert, gestelt
en geinstitueert, als sij institueert ende nomineert bij desen
de voornoemde Gerbrecht Gerrits, hare dochter voor een dardepart ende Neeltjen
Cornelis, dochter van Maria Gerrits, verweckt aen Cornelis
Willems smith en jegenwoordich huysvrouw van Reyer Jacobsz,
oock voor een dardepart, en de kinderen van Catahrina Gerrits,
verweckt aen Jan Petersz voornoemt, insgelijcx een dardepart,
ende bij voor aflijvicheyt van imant van deselve de wettige kint
ofte kinderen in hare overleden ouders plaetse bij representatie,
ende ingevalle enige van de voornoemde hare geinstitueer-
de erffgenaemen ende imant van harentwegen over de
bovenseyde dispositie misnoechde en t’onvreden waer, en daertegens
dede ofte poochde te doen met de alderminste woorden ofte werc-
ken directelijck off indirectelijck, judietielijck oft extrajuditielijck,
onder wat pretext en schijn sulcx mocht geschie-
den, soo verclaerde zij comparante in sulcken gevallen en
anders niet deselve onwillige en tegendoende alleenlijck te
institueren in hare naecte legitime portie, deselve nae
scherpheyt van rechten competerende, willende dat het surplus
off overschoth vandien accresseren en aencomen sal hare goet-
willige geinstitueerde erffgenamen off desselffs descendenten
die zij testatrice in cas als voren daerinne instituerende is.
Alle twelck de testatrice voornoempt verclaerde haer
testament, codicille, laetste en uytterste wille te sijn,
begerende dat deselve volcomen effect sorteren sall tsij als
testament, codicille, gifte onder den levendigen ofte uyt saeke
des doots, als een dispositie van een moeder en grootmoeder onder
hare kinderen gedaen, en sulcx tselve kan bestaen al waren //
alle solemniteyten naer rechten nodich in desen niet onderhouden,
noch geobserveert, versoeckende de comparante hier-
van instrumente in forma, de welcke ick notaris verlene.
Aldus gedaen en gepasseert op Tienhoven ten
huyse en woonplaetse van de comparante, ter presentie
van Jan Gijsbertsz Brey, ende Jan Jansz Brey, schoenmaec-
ker, als getuigen van gelove, hiertoe specialijk versocht, die
dese neffens de voornoemde testarice ende mij notaris
onderteeckent hebben op den dage, maende, jare, ende ure
voorsz.
Angen Cornelis
Jan Gijsbertsz Bray
Jan Jansz Brey
R. v. Vechoven, 1676

Louis v. V. zei op zo, 01/24/2021 - 12:30

Aline & Geert, hartelijk dank voor de aanvullingen op mijn transcriptie.

De tekst is nu compleet !

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.