Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament 1635 (Utrecht)

Hier een testament uit 1635 (Utrecht). Zou iemand hier een transcriptie van kunnen maken?

Alvast erg bedankt!

Reacties (4)

Adriaan van Heemstede zei op za, 09/18/2021 - 19:17

Het tweede deel.

Geert Ouweneel zei op zo, 09/19/2021 - 08:30

Op huyden den 12en September na d'oude stijle des jares
1635 compareerden voor mij Gerrit Houtman, open-
bare notaris, bij den Ed. Hove provinciael van Utrecht geadmitteert,
int bijweesen der naebenoemde getuygen, Bartholomeus Aerts,
out corduwamer? ende borger deser stadt Utrecht, ende Grietgen
Beerntsdochter, ons notaris ende getuygen seer well bekent, hij
Bartholomeus Aerts gesont ende machtich met ons gaende
ende staende ende sij Grietgen Beernts
sieckelijck van licaem te bedde leggende, doch beyde t'gebruyck
haerer redenen, spracke, sinnen ende verstant ende memorie door
Godes genade well hebbende, als opentlick bleeck ende verclaerden
uut crachte van octroye henluyden bij den Hove van Utrecht
verleent, date huyden ten acht uren voor de middach, ons bij apos-
tille vertoont, d'een den anderen reciprocquelijck over ende weder over
uut rechter echtelijcke lieffde ende affectie gegeeven ende gemackt
te hebben, als sijluyden d'een den anderen reciprocquelijck over ende weder over
geeven ende maecken bij deesen, de ususfructe ende lijftochte
aen alle haerluyder beyde ende yders bysonders goederen, onroerende, roerende,
actien, crediten, present ende toecomende, geen uutgesondert, die
sijluyden comparanten nu hebben, naemaels noch vercrijghen ende hun in
eeniger wijs aencomen mogen, van wat nature die oock souden
moghen weesen om alle deselve bij de lancxtlevende van hun
comparanten echtelijck behouden, beseeten, genoten ende gebruyckt te
worfden in rechter lijfftochten ende ten lijfftochten rechte sijne ofte
haere lancxtlevendens levenslanck gedurende, welke lijfftochte
de comparanten van yders handen danckelijck accepteeren, belooffden,
deselve des nootelijck d'een tot des anderen vermaningen daer /
des nooth sijn mochte te doen ende bekennen, houdende deesen bij leeven
ofte sterven als alsoo gedaen ende bekent te sullen blijven sonder
verandering, ten waare bij hun beyden gesamenderhant weegens de
comparanten dat de lancxtlevende testateur van deesen sall genieten
alle waerheyt alle solemniteytey niet geobserveert, oock uut
crachte vant voorgeroerde octroy, constitueert ende stellen voorts
sij comparanten echteluyden tot mombers ende voochden over haere nae te laten
onmondige kinderen ende erffgenamen Anthonis Willems Wantenaer
ende Hans Vleugels, beyde borgers t'Utrecht, tesamen ende elcx bysonder,
henluyden gevende ende toevoegende alsulcke last, macht ende authoriteyt
als een momber van onmondige kinderen naer rechten nodich heeft
ende henluyden eenichsints toegevoecht can worden, met uutsluytinge
daervan als oock van kennisse haren na te laten goederen in
regart van onmundigen de Ed. heeren vroetschap der stadt
Utrecht ende derselver gecommitteerden ter saecken der
momberschappen, niet willende dat haer Ed. hun int minste
t'gheen voorsz. sullen onderwynden ofte de kennisse daervan
neemen, willende dat dit mede erffect sorteren sall, versoekende
hiervan instrument in forma. Aldus gedaen etc. ten
huyse van de comparanten, staende in Laurensteechgen ter presentie
van Abraham Winter ende Harmen Everts vander Coy, beyde borgers
t'Utrecht, getuygen hiertoe versocht, die deese mette compranten genomineerde
mombers ende mij notaris onderteyckent hebben des nanoens ten een ure.
Bartholomeus Aertsen
Anthonis Wyllems
Hans Vleugels
Wantenaer
Harmen Everts van der Coy
Abram Winter
G. Houtman notaris

 

Adriaan van Heemstede zei op zo, 09/19/2021 - 20:36

Hartelijk bedankt, Geert!

Otto Vervaart zei op ma, 09/20/2021 - 10:57

@Geert, ik denk dat er corduwanier staat, een leerbewerker, meer specifiek een schoenmaker. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, online te raadplegen via https://gtb.ivdnt.org/search/# ,  heeft als hoofdvorm corduanier.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.