Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament 1620

Bijgaande akte zou een testament betreffen van Peter van der Laeck en zijn vrouw Barbara uit 1620 ??

Kan iemand helpen dit te bevestigen en het vertalen?

Reacties (10)

Geert Ouweneel zei op ma, 03/15/2021 - 21:07

Peter en Barbara komen in deze akte niet voor.

Bernadette van de Laak van de Laak zei op ma, 03/15/2021 - 21:42

Dank voor de screening Geert.

Het stuk wat ik kreeg toegestuurd van het regionaal historisch centrum Eindhoven komt dus opnieuw niet overeen met de gegevens uit de index. Erg jammer

Groet, Bernadette

Ria van de Laak zei op di, 03/16/2021 - 00:54

Dag Geert, bijgeleverde akte zou geen testament zijn van Peter en Barbara, zij zouden slechts vermeld worden in een trits aan namen. Ik weet niet wiens testament het wel is en of het dan toch interessant is in onze zoektocht naar te bewijzen lijntjes. Is de akte compleet en zou je toch een transcriptie kunnen geven?

Geert Ouweneel zei op di, 03/16/2021 - 09:38

De akte is niet compleet. En Peter van der Laeck en zijn vrouw Barbera komen er niet in voor.


In den naem ons Heeren, amen. Bij den inhoudt van desen
tegenwoordighen openbaeren instrument zij kennelijck
eenen iegelijcken hoe dat in den jaere der saligen geboirten ons Heeren
Jesu Christo XVIC ende twintich opten 17 dach der maent
July gecompareert zijnde voir mij openbaer notaris ende den
getuyghen naergenoempt de eersame Catharijn Jenneken dochter Willem...,
ingesetene deser vrijheyt van Oirschott, cranck van lichaem
te bedde liggende, haer verstant, wille ende memorie noch-
tans wel machtich ende gebruyckende, soo dat eenen ieglijcken,
haer aensiende, genoechsaem was blijckende, dewelcke
overdenckende de broosheyt der menschelijcke natuere ende datter
niet seekerder en is dan de doot ende niet onsekerder dan
de ure derselffven, ende niet willende van deser aerden scheyden
voir ende aleer zij van haere goedens, haer van Godt verleent,
en hadde gedsiponeert, heefft met rijpen ende welbedachten
voirraede, onbedwongen van iemant, verclaert, geordineert /
gemaeckt ende gesloten haer testament, lesten ende
uytersten wille, in veugen ende manieren hierna volgende.
In den iersten wederroepende alle voirgaende testamenten
ende maickeselen bij haer testatrice voir date van desen
eenichsints gemaeckt offt geordineert, heefft alleenlijck
gewilt dat dit tegenwoirdich testament alleen
zijn plaetssche ende stede zal grijpen, volcomen cracht ende
macht hebben ende van werden gehouden sal worden,
t'zij bij manieren van testament, codicille, contract,
donatie offt andersints soo t'selffve alderbest ende
crachtichste zal connen offt moghen, niettegenstaende
al en waeren allen solemniteyten van rechtsweghen hier
nodich niet geobserveert, allen dewelcke de voirn.
testatrice wilden gehouden hebben als hierinne geobserveert.
Ten viersten haer ziele soo wanneer die uyt haeren
lichaem gescheyden zal wesen, die beveelt zij Godt van
hemelrijck, Marie, zijnre gebenedijde moeder, ende allen
den hemelschen geselschap, ende haer doode lichaem der gewijden
aerden ende christelijcke begraeffenisse. Comende tot
dispositie van haere tijtelijcke goedens, heefft gelegateert
in recognitie van haeren patroon ende voir ongebeterde sonden
der fabrycke van Ste Peeters alhier de somme van thien carolus gulden
eens. Item tot behoeff van der cappellen van Onse Lieve
Vrouwe aen den heyligen eyck de somme van sess carolus gulden eens,
20 stuyvers den gulden, alomme in desen testament te reekenen. Item laet
ende maeckt den vier biddende oirdenen henne statie alhier
hebbende elcken van hen eenen gulden eens. Item laet ende
maeckt aen Jan Jan Goortssen als bittus de somme van hondert
carolus guldens eens, die ter puerder aelmissen om Godtswille, met
conditie nochtans dat hij sal moeten tevreeden wesen dat die-
zelffve somme hem op enen schultbrieff sal worden bewesen ende
dien in betalinge overnemen. Item liet ende maeckten der
taeffelen des heyligen geests alhier in Oirschott de somme van
vijfftich carolus guldens eens. Insgelijcks oick midt eenen schultbrieff
offt andere bewijsinge uyt te reycken. Idem laet ende
maeckt aen ...arelissen den sone van Goeyart Aertssen
de somme van vijfftich gulden eens te bewijsen als voir /
[in de marge:]
dat ten respecte van alle t'gheene zij soude moghen genoten hebben
van haeren iersten man ende soo iemandt van desselffs
weghen compt pretendeeren hem naerder te wesen als voorsz.
dyen maecken sij uyt der voorsz. somme hondert gulden
sess carolus gulden eens

Bernadette van de Laak zei op di, 03/16/2021 - 10:09

Beste Geert,

Dank voor de transcriptie.

Het is sowieso een prachtig verhaal. 

Ik heb meerdere documenten toegestuurd gekregen waarvan ik me nu afvraag of het aanvullende delen zijn.

Dus misschien wil je deze ook nog sceenen op van der Laeck?

 

 

Bernadette van de Laak zei op di, 03/16/2021 - 10:10

En nog een 3e deel

Geert Ouweneel zei op di, 03/16/2021 - 11:55

pagina 0002
In deze akte gaat het om de erfgenamen van wijlen Jenneken dochter van Willem Colem en een inventarisatie van de goederen die zij achtergelaten heeft. Onder de bezittingen worden een aantal obligaties genoemd. Een daarvan staat op naam van Peeter Janssen van der Laeck van 50 gulden. (Zie rechts iets onder het midden).

 

Op pagina 0001 wordt geen van der Laeck genoemd.

 

Bernadette van de Laak zei op di, 03/16/2021 - 12:18

Opnieuw veel dank Geert! 

Ik heb zijn naam gevonden in de tekst.

Dat betekent dus zoiets als dat Jenneken een lening van 50 gulden verstrekte aan Peeter Janssen van der Laeck.

Mocht je zin en tijd hebben, dan heb ik wel belangstelling voor een volledige transcriptie van deze tekst. 

Hartelijke groet

 

Geert Ouweneel zei op di, 03/16/2021 - 15:08

Op heden den 4 dach Novembris anno 1621, soo hebbe ick
notarius in presentie van de naergenoemde getuygen ter instantie
van de erffgeanemen van wijlen Jenneken dochter Willens
Colem, gemaeckt d'inventarisatie der goederen ende
meublen bij haer achtergelaten in vueghen ende manieren
hier naevolgende. In den iersten bevinden in der kercken
van Sinte Peeters alhier, bij den aultaer van Onser Liever
Vrouwen een kist, daerinne bevonden eenen swerten
laeckenen rock met root gevoedert, een swert
wullen lijffken, een quade ouden huyck, negen vademenen /
ongebleyckt lijnwaet, noch acht ende eenen
halven vademen ongebleyckt lijnwaet, noch drye
ende eene halven vadem grover ongebleyckt laken,
twee vrouwenhembden met eenen quaeden buydel,
sess vrouwencappen, twee craghen ende twee halsdoec-
ken met wat blauwe ende wit garen twijn, een quaet
buydelken, twee staelgrauwe hoosen, noch
een vrouwencappe ende een groff slapenlaken,
een tenne schotel, een cleyn lapken nieuw lakens,
drye lapkens ende eenen reyssel nieuwe lakens,
quade doeckens, een obligatie van Henricksken
Jan Adriaens van 24 gulden, een obligatie van
Peeter Francken van 30 gulden, item een schepenen
obligatie van 40 gulden op Adriaen Arienssen Verhoeven,
een testament gemaeckt bij Wijnant van Hove
ende Jenneken voirn. voir heer Robbrecht van Ses,
noch een testament Wijnants voirn. gemaeckt met
Lijntken Henricx Pennincxrijck voir heer Robbrecht
voirn., noch een testament Wijnants voirn. gepas-
seert voir heer Merten Jans heer van Ochuarts, een obligatie
van 14 gulden staende op Dirck Janssen van Cuyck,
een obligatie van Peeter Janssen van der Laeck van
vijfftich gulden, een obligatie van Lenaert Rolofts
Smetsers van achtenvijfftich gulden, een obligatie
van tweendertich gulden, staende op Peeter Wouterssen
van der Venne, noch een obligatie van Lambrecht
Lambrechtssen, dekens van sessenvijfftich gulden, ende
dese navolgende speciael van goude ende silvere penningen
hiernae gespecificeert, noch een kiste staende
bij Sinte Willerts aultaer, daerinne bevonden wert noch
min als sess vadems groff ongebleyckt laken,
vier grove brijdelkens lijnen, twee oude schrenen

Bernadette van de Laak zei op di, 03/16/2021 - 22:10

Dankjwel Geert,

Een mooi kijkje in de geschiedenis en bijzonder dat er in de                  St Petruskerk eigendommen van haar in een kist bewaard werden. Kwam dat vaker voor, zo jij weet?

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.