Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament 1-2 1711

Beste mensen,

Wie kan mij helpen met de vertaling van de volgende twee documenten.

Laatste pagina's, echter vanwege het schrift lukt het me niet meer.

 

Bvd!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 03/04/2021 - 09:35

Op een enkel woord na ...

scheyden houwelijcken kindt ofte kinderen quaeme te
verwecken ende achter te laeten, dat eer deselve kinderen
naerder van hunnen vader off moeder sonder onder-
scheyt soo van den irsten, tweeden als voorderen houwelijck
in t'voorsz, erfdeel aen de voorsz. hunnen vader ofte moeder
toegecomen ende in allen andere voordere goederen ende effecten
welcke naer doot van den lanxtlevende uytten hooffde
van hun testateuren naemaels sullen een comen te
deylen of erfven allen sullen wesen een gelijke
ende egale kinderen al sullen waren van denselven huwelijcke
allomme bij representatie ende de doode van den lanxt-
levende te deylen. Alles op peene
dat ingeval iemandt
van der testeuren kindt ofte
kindtskinderen sigh tegen t'ghene voorsz. staet
mochte comen postije te maecken, in recht ofte
daerbuyten, uyt allen t'geene hem wegens de testa-
teuren soude moghen sijn toegevoegt ofte
mogen soude, mogte aencomen, sal wesen geexclu-
deert ende uytgesloten, gelijck de testateuren deselve
daervan uytsluyten mits desen ende dat oversulcx sigh sal
ende sullen moeten tevreden houden met hun ligitime
portie.
Alles t'welck voorsz. staet verclaerden de testateuren
wedersijts alsoo te wesen hun testament, leste
ende uyttersten wille, dewelcken willen ende begeren dat naer
hunnen aflijvicheyt bij een ider sal worden achter-
volght ende als in sijn volcomen cracht ende effect
willen ende sorten sal, t'sij als testament, codicille,
donatie cousu mortis ende allesints anders in
alderbeste manieren, sonder hierdoor de voorsz.
heur houwelijxde voorwaerde nochtans te
prejudiceren, als dewelcke in heur regard ende
in alles ten regarde van den lancxtlevende sijn
houdende in volle cracht en vigeur /

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.