Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament 1

Graag hulp gezocht bij deze translatie van 3 pagina's testament.

Reacties (6)

Roel ten Klei zei op zo, 11/22/2020 - 23:38

Deze notaris had erge haast of was een beetje tipsie 

D zei op ma, 11/23/2020 - 18:20

Dat schiet niet echt op.

Roel ten Klei zei op ma, 11/23/2020 - 18:32

dat weet ik, maar kan met dit schrift eigenlijk niets. Sorry dat ik je niet kan helpen.

Johan zei op ma, 11/23/2020 - 21:36

Een aanzet van het begin en van het einde... (Is een grotere kopie mogelijk? Tekst is nogal klein voor mij..)

 

Indenaeme ons heeren, Amen
Bij den inhoude van dese teghenwoordighe openbaere intru-
ment sij kennelijck eens iegelijcken dat op heden desen
15 junij 1706 voor mij Heribert van Audenhoven als
openbaer notaris binnen de vrijheijt Oirschot ... ter
presentie van getuijghen naerschreven is gecompareert

___
Aldus gedaen en gepasseert  binnen de dorpe van Wintele
in woonhuijs der testatrice op dato als boven, ten
presentie en overstaen van Peeter Willems Vanderpardo
ende van Marcus Peeters Vande Pardo, inwoonders
vande voorseijde dorpe van Winteler als getuijghen
hier toe versocht die dese beneffens de testatrice
hebben ondertekent

 

René van Weeren zei op ma, 11/23/2020 - 23:27

Wellicht niet foutloos, maar hierbij mijn transcriptie van de eerste pagina; klopt het dat de overige twee elders staan?

 

In den Naeme[n] ons Heeren, amen.

Bij den inhoude van dese teghenwoordighe openbare instru-
ment zij kennelijk eenen jegelijcken dat op heden desen
15 junii 1706 voor mij, Heribrt van Audenhoven, als
openbaer not[ari]s binnen de Vrijheyt Oirschot residerende, en[de] ten
presentie van getuuygen naerbeschreven is gecompareert
en[de] erschenen Maijken Anthonissen, naergelaetener
wed[uw]e van wijlen Wilbrort de With, inwoondresse van
Wintelre, {doorgehaalde tekst}, caduq en[de] catijvich*
van lichaem, dogh noch gaende en[de] staene, en[de]
her v[er]stant, sinnen, end[de] memorie wel machtich en[de]
gebruyckende, gelick des claerlijcken bleecke, de-
welcke, overdenkende de borsheyt** der menscher-
lijcker nature, de seeckerheyt des doots en[de] d'on-
seeckerheyt van d'ure der selve, en[de] niet willende
uyt dese wereld te v[er]scheyden zonder alvoorens van
hare tijdelijke goedt en[de] haeven, Godt Almachtich
v[er]leent, mede gedisponeert te stellen, heeft
v[er]claert naer goede eygen rade, onbedroeghen
ende onverleyt van iemanden gemaekt en[de] geordonneert,
^gelijck sij maeckt en[de] ordonneert bij desen^
te stellen dat haer testament, lesten en[de] uyttersten wille
in voeghen en[de] manieren naervolghende, gebruyckende daer-
toe wel expresselijken de macht en[de] meesterschap dat
daerover bij wijlen des voorn[oemden] haeren man gemaeckt en[de]
gegeven bij den mutuelen testament metten selven
gemaeckt en[de] gepasseert voor den notaris
Franchois van Zibben, geresideerd hebbende in den
dorpe van Diessen en[de] seeckere getuyghen, in dato den
........
Ierstelijcken heeft de testatrice hare ziele, soo
wanneer naer den wille Godts uyt haers lichaems
sal comen te scheyden, bevolen aen Godt Almachtich
en[de] haer doot lichaem ter eerlijken en[de] Christelijken
begraefenisse

 

* catijfig = miserabel

** vermoedelijk werd hier broosheid bedoeld

D zei op wo, 11/25/2020 - 20:20

Geeft ook niet als het niet lukt haha, het lukt me zelf amper.

Super bedankt zover.

Er staan er inderdaad 3 in totaal, allen genaamd 'Testament' met een nummer dacaht ik.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.