Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Tekst uit 1652

Zou iemand mij kunnen vertellen wat er in deze tekst beschreven wordt?

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op do, 05/28/2020 - 13:51

Copie
extract
Pieter Jansz Backhuyse ende
Sebilla Wilt
Vorders verclaerden zij testateuren neffens den lanckstlevende
van henluyden gestelt ende genomineert te hebben, te stellen ende
nomineren bij desen tot voochden over haere minderjarige
 kinderen Jan Gijben, schrijnwercker, ende Corstiaen
Jansz, cleermaecker, haerluyder goede bekenden, die sij bij desen
versoeckende zijn de voochdie te willen aennemen, niet
willende ofte begeerende dat de Ed. heeren weesmeesters
deser stede met haeren boedel eenochsints sullen hebben
te bemoeyen, alsoo sij testateuren de E. heeren
weesmeesteren ende allen anderen (behoudens haer Ed. respect)
uyt haeren boedel ende naer te laetene goederen verclaer-
den gesecludeert te hebben ende secludeerden bij desen.
Alle t'welcket onderstont geëxtraheert uyt
den testamentaire dispositie van Pieter Jansz
Backhuysen, meester cleermaecker ende Sebilla
Wilt, echte man ende wijff, gepasseert voor mij
ondergeschreven notaris, ende seeckere getuygen in
date den 21 January 1652,. Ende naer collatie
gedaen is desen daermede bevonden op den 6 April
1652 te accorderen. Ende was onderteyckent
Johan Veeckemans, notaris publicq.
Gecollationeert jegesn sijne
proncipaele ende naer gedaene
collatie daermede bevonden
te accorderen.
J. van Haerlem

 

Rene van Weeren zei op do, 05/28/2020 - 13:55

Tineke,

Bij doorlezing blijken het uittreksels uit notariële akten (testamenten) te zijn. Aangezien het geen volledige kopieën, maar slechts deelkopieën betreft (volledige teksten zouden veel langer zijn en ook een standaard aanhef en slot hebben) heb ik de drie stukken vergeleken. Grootste gemene deler is zo te zien de uitsluiting van de weeskamer. Bij overlijden van een vader of moeder moest de langstlevende ouder een afspraak maken over de regeling van voogdij en over de garantie van uitbetaling van het wettig erfdeel. In sommige gevallen betaalde de langstlevende ouder het bedrag of garanties daartoe aan de weeskamer, die dit dan onder beheer hield. Het kwam echter ook vaak voor dat men de voogdij en/of nalatenschap al bij testament liet regelen, zodat de weeskamer zich daar niet mee kon bemoeien. De weeskamer werd dan 'uitgesloten'.

Tineke Ghijben zei op do, 05/28/2020 - 15:49

Beide heren, heel hartelijk dank voor jullie medewerking! E.e.a. wordt steeds duidelijker.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.