Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

tekst over 1668 boedelscheiding

Hartelijk dank voor jullie hulp met de vorige akte van Anna du Vivi. Nu moet ik aan de slag om de vertaalslag te maken naar het nu-nederlands, en google zal wel helpen denk ik.

 

Ik had ook nog een andere akte van haar, waarin er namen worden genoemd van haar echtgenoot Jan Jansz van Lith (of Lidt) en haar oom Gillis (?) de Vivij? daarin gaat het over boedelscheiding en hier en daar begin ik woordjes te herkennen; maar ik vermoed zo dat er teveel correcties zullen moeten plaatsvinden :).

Kan iemand mij helpen met deze tekst aub?

Reacties (2)

René van Weeren zei op do, 07/16/2020 - 23:15

Compareerde voor mijn onders[chreven] Gijsbert van Bijlevelt,
notaris 's Hoofs van Utrecht, alsmede bijde heeren borgem[eeste]rs
ende vroetschap der selven stadt gepermitteert, binnen
Utrecht residerende, ende de getuygen naebenoemt,
daerte v[er]socht Jan Jansen Lith, laackendrapier ende
borger deser stadt, man ende voocht van Anna de Vivi,
eenige naegelaten dochter van Warnard de Vivi, in dier
qualité voor een gerecht seste part erffgenaem
ab intestato van Gillis de Vivi, sijn comp[aran]ts {oom} huysvrouwe
v[er]s[eyt] oom was, binnen Leyden overleden, ende heeft hij comp[aran]t
in de bester forme ende manier hem eenichsints doenelijck
sijnde bij desen geconstitueert ende volmachtich gemaeckt
Egbert Bisschop, m[eester]-laackenbereyder, tot Leyden voorm[el]t
woonachtich, speciaelijck omme uuten namen ende van-
wegechen constituant met Maria Lalau, weduwe van den
opgemelten Gillis de Vivi, alsmede mette verdere erffgh[enaemen]
bij denselven achtergelaten, te procederen tot {scheyd}
schiftinge, scheydinge ende deylinge van den naer-
gelaten boedel ende goederen van Gillis de Vivi
voorn[oem]t, sijn constituants aenpart te ontfangen, ende
oer te nemen, ook 't selve t'gelde te maecken ende
te transporteren, pen[ninghen] t'ontfangen, ende daervan quitantie
te passeren, alsmede oock alle ende soodanige bescheuden
als tot voltreckinge van de v[er]sz[eyde] scheydinge bevonden
sal worden te behoeren, ende generalijck ter saecke
v[er]sz[eyt] ende wat daeraen kleeft alles te doen ende
te laten v[er]richten wes hij constituant present sijnde
selffs soude connen oft mogen doen, al waer 't oock
sulcx dat daer toe eenige naerder oft speciaelder
last mochte behooren, met belofte van ratificatie
onder 't v[er]bant als nae rechten, des sal sijnen geconsti-
tueerde gehouden sijn ende blijven van sijnen ontfangh
ende uutgaeff tot v[er]maninge te doen behoorlijcke
reeck[eningh]e, bewijs ende reliqua, v[er]soeckende hiervan
gemaeckt ende gelevert t'worden acte die is
dese. Aldus gedaen ende gepass[eer]t t'Utrecht ten
comptoire mijns not[ari]s, staende aldaer in de
Romerburghstraet over het hoff, ter presentie
van Claas Eel ende Nicolaes Edesser, beyde borger
binnen Utrecht als getuygen toe v[er]socht die dese
neffend de voors[zeyde] comp[aran]t ende mij notario mede ond[erteken]t
hebben op den vijffden dach der maent marti XVIc acht
ende sestich ouden stijll.

{dit + merck is
gestelt bij Jan Jans
comp[aran]t voorn[oemp]t

getekend:
Nicolaus Edesser
Clas Kel
G. van Bijlevelt not[ari]s 1668}

 

Tim zei op do, 07/16/2020 - 23:46

Dank u wel, René. En wat een boel juridische termen. Het is even wennen en tegelijkertijd heel interesant allemaal.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.