Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Tekst met o.a. Abel Tasman uit 1638

Goedemiddag,

ik probeer het gewoon, maar als het een te lange tekst is voor dit forum, dan begrijp ik dat. Ik kwam een fragment van deze tekst tegen via google en later in het archief van A'dam de hele tekst die o.a. betrekking heeft op Abel Tasman en vrij zeker m'n voorvader Bartholomeus Segers. Ik ben benieuwd wat de hele tekst zegt. In elk geval komt ook Ambon erop voor. Goed, ik wacht rustig wat de ogen op dit forum erin lezen. Alvast veel dank!

 

H. Gr. 

Erik

Reacties (4)

Erik zei op za, 08/06/2022 - 15:54

Ik zie nu dat er maar 1 van de afbeeldingen is doorgekomen, waar het er 3 waren.... Hier afb. nummer 2

Erik zei op za, 08/06/2022 - 15:55

En nr. 3

Geert Ouweneel zei op za, 08/06/2022 - 20:00

Procuratie gepasseert bij Abel Jansz.
Op huyden den sesten Aprilis
anno 1638, compareerde
voor mij Jacob Westfrisio, openbare notaris,
bij den Hove van Hollandt geadmitteert,
t'Amsterdam residerende, ter
presentie van de getuygen naergenoemt,
Abel Jansen Tasman, geweesen comman-
deur in Oost Indien oover die schepen ende
jachten in Amboina, tegenwoordich wederom varende
naer Oost Indien voor schipper mettet
schip Den Engel, heeft oversulcx ge-
constitueert ende machtich gemaeckt,
constitueert ende maeck machtich
mitsz desen Gillis [onleesbare naam] van Kessel, suycker-
backer, thoonder deses, specialijck omme uytten namen
ende van sijnen constituants wegen van /
Bartholomeus Zegers bij desselffs wederom-
kompste uyt Oost Indien in patria, ofte
uyt desselffs gagien ofte andere goederen
ende actien, die hij hier ter stede ofte elders te goede
mach hebben, ofte komen te gekrijgen, te manen,
eyschen ende recouvreren alsulcken vijftich realen
van achten tot eenenvijftich stuvyers t'stuck,
mette interessen ende de kosten als hem van
denselven Zegers competerende sijn, volgens
sijn obligatie daeroover opten 12 July anno 1636 in
Ambonia t'sijne comparants behoeve gepasseert,
penningen t'ontfangen ende daervan te quiteren, daer-
omme (ist noot) opten persoon ende goederen van
voorn. Zegers alomme waer ende op wat plaetsen
dieselve aen te treffen sijn, kommeringe ende
arrestementen te doen ende voorts daerop te
procederen tot dien einde voor allen heeren,
hoven, wetten ende gerechten te compareren,
litem te contesteren, paramentum ca-
luniæ ende allen anderen, eeden in rechte
geadmitteert in sijne siele te presteren,
in rechte te concluderen, sententie
te begeren, aenhoren pronuncieren ende te doen
executeren ofte daervan te provoceren, die
provocatie ten diffinitive te procequeren
ende voorts int recouvreren van sijn voorsz.
achterwesen te doen ende generalijck te exerceren
t'gunt van noode is ende naer gelegentheyt
van saecke oock stijle ende usantie van
yegelicx plaets, daer die saecke mach komen
te dienen gerequireert wert,
cum potestate substituendi, gelovende
voor goet, vast ende van waerden te houden
ende achtervolgen allen t'gunt daerinne bij den voorn.
sijne geconstitueerde ofte
desselffs gesubstitueerde, gedaen /
ende gehandelt sal worden onder alle verbanden
van rechte, sonder eenige fraude.
Actum ten comptoire mijns notary ter
presentie van Dirck Sarcerius ende Olbert Minnen,
getuygen hiertoe specialijck versocht. Anno et die ut supra.

 

Erik zei op zo, 08/07/2022 - 10:05

Zeer veel dank, beste Geert. Ik ga het eens rustig lezen.

 

M.v.g.

Erik

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.