Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Svp hulp met vertalen testament

Betrft een testament van 1704 van Lambert Janssen Faessen en Christina van Oeteren. Die hebben ergens een link in mijn stamboom, maar ik kom er niet precies uit waar. Mogelijk dat een duidelijke vertaling iets opleverd. Wie kan/wil helpen. Het zijn 4 pagina's.

Groeten Frank

Reacties (6)

Frank Faasen zei op wo, 12/08/2021 - 13:15

Blad 2

Frank Faasen zei op wo, 12/08/2021 - 13:15

blad 3

Frank Faasen zei op vr, 12/10/2021 - 12:33

blad 4

Geert Ouweneel zei op za, 12/11/2021 - 10:46

In het midden raak ik de draad even kwijt.

 

In den naeme ons Heeren, Amen.
Bij den inhoude van dese openbaren instrument
zuh kennelijck eene iegelijcken dat op heden
desen 29 May 1704 voore mij Herbert van
Audenhoven als openbaer notaris bij den Ed. Mogende
Raede van Brabant geadmitteert, ende in presentie
van getuygen ondergenoempt, sijn gecompa-
reert ende erschenen in propre persoonen Lambert
Janssen Faessen ende Christina dochter
Martins van Oeteren, wettige beddegenooten,
inwoonderen in den dorpe van Wentelrode, voirn.
Lambert sieckelijk te bedde leggende
ende de geseyde Christina gesont gaende ende staende,
beyde hun verstant, sinnen ende memorie
wel machtich, gelijcke als claerlijcken
bleeck, dewelcke overdenckende de
broosheyt der menschelijcker nature,
de seeckerheyt des doots ende d'onseeckerheyt
van d'ure derselver, ende niet willende
uyt deser werelt scheyden sonder alvorens
van de tijdelijcke goederen haer bij Godt Almachtich
op dese aerde verleent, gedisponeert te hebben
hebben verclaert na goede rijpen raede, on-
bedwongen ende onverlijt van iemanden
t'damen gemaeckt ende geordonneert te hebben        
gelijck maecken ende ordonneren mits desen
hunne testament, leste ende uytersten wille
in voughen ende manieren naervolgende,
ierstelijck hebben hunne zielen soo wanneer /
naer den wille Godts uyt hunne
lichamen sellen comen te scheyden be-
volen aen Godt Almachtich ende hunne
doode lichamen eerlijcker begraeffe-
nisse.
Waermede comende tot dispositie van
hunnen tijdelijcke goederen ende effecten, verclaerden
de testateuren wederzijdts malcanderen, den
lanxtlevende van hun beyden van allen
deselve, niets uytgescheyden, gemaeckt
ende verleent, gelijck macken ende verleenen
mits desen nae doot ende ierstafflijvigheyt
van ... ierstende voor ...
... d'een d'andere den eerst aff-
stervende alsoo daer inne den testateur
.... weedersijts
erffgenaem in vollen rechte van
institutie, geinstitueert ...
gelijck kinderen nae doot ende haer te
... in hunne legitme portie.

Alle t'welcke voorschreven staet ver-
claerden de testateuren wederzijts alsoo
te wesen hunnen testament, lesten ende uytter-
ste wille ende welcken willen en begeren dat
nae hunnen aflijvicheyt ende nae t' overlijden
van hunnen weder bij eenen ieder sel
werden achtervolght ende alomme sijn /
volcomen cracht ende effect hebben ende        
sorteren sal in alder bester manieren.
Aldus gedaen, gepasseert in den dorpe
van Wintelre ten huyse der testateuren
op date als boven, ter presentie ende overstaen
van Jan Roots ende van Willem Jan
Aerts van Beerse, inwoonderen aldaer ende
hebben de testateuren als getuygen hier-
toe geroepen den dese beneffens de voorn.
testateuren  hebben onderteeckent.
X t'Handtmerck gestelt bij Lambert Janssen
Faessen welcke verclaerde mits sijne sieckte ende geswel
aen de handt nu niet anders te connen schijven
& t'Handtmercek van Christina
Martens van Oeteren, testatrice, vercalerende niet te connen schrijven
$ t'Handtmerck van Jan Roots, getuyge, vercalerde oock niet te connen schrijven
Willem van Aerts
Mij present als notaris H. van Audenhoven, notaris

 

 

 

Geert Ouweneel zei op za, 12/11/2021 - 10:47

In het midden raakte ik de draad even kwijt.

 

In den naeme ons Heeren, Amen.
Bij den inhoude van dese openbaren instrument
zuh kennelijck eene iegelijcken dat op heden
desen 29 May 1704 voore mij Herbert van
Audenhoven als openbaer notaris bij den Ed. Mogende
Raede van Brabant geadmitteert, ende in presentie
van getuygen ondergenoempt, sijn gecompa-
reert ende erschenen in propre persoonen Lambert
Janssen Faessen ende Christina dochter
Martins van Oeteren, wettige beddegenooten,
inwoonderen in den dorpe van Wentelrode, voirn.
Lambert sieckelijk te bedde leggende
ende de geseyde Christina gesont gaende ende staende,
beyde hun verstant, sinnen ende memorie
wel machtich, gelijcke als claerlijcken
bleeck, dewelcke overdenckende de
broosheyt der menschelijcker nature,
de seeckerheyt des doots ende d'onseeckerheyt
van d'ure derselver, ende niet willende
uyt deser werelt scheyden sonder alvorens
van de tijdelijcke goederen haer bij Godt Almachtich
op dese aerde verleent, gedisponeert te hebben
hebben verclaert na goede rijpen raede, on-
bedwongen ende onverlijt van iemanden
t'damen gemaeckt ende geordonneert te hebben        
gelijck maecken ende ordonneren mits desen
hunne testament, leste ende uytersten wille
in voughen ende manieren naervolgende,
ierstelijck hebben hunne zielen soo wanneer /
naer den wille Godts uyt hunne
lichamen sellen comen te scheyden be-
volen aen Godt Almachtich ende hunne
doode lichamen eerlijcker begraeffe-
nisse.
Waermede comende tot dispositie van
hunnen tijdelijcke goederen ende effecten, verclaerden
de testateuren wederzijdts malcanderen, den
lanxtlevende van hun beyden van allen
deselve, niets uytgescheyden, gemaeckt
ende verleent, gelijck macken ende verleenen
mits desen nae doot ende ierstafflijvigheyt
van ... ierstende voor ...
... d'een d'andere den eerst aff-
stervende alsoo daer inne den testateur
.... weedersijts
erffgenaem in vollen rechte van
institutie, geinstitueert ...
gelijck kinderen nae doot ende haer te
... in hunne legitme portie.

Alle t'welcke voorschreven staet ver-
claerden de testateuren wederzijts alsoo
te wesen hunnen testament, lesten ende uytter-
ste wille ende welcken willen en begeren dat
nae hunnen aflijvicheyt ende nae t' overlijden
van hunnen weder bij eenen ieder sel
werden achtervolght ende alomme sijn /
volcomen cracht ende effect hebben ende        
sorteren sal in alder bester manieren.
Aldus gedaen, gepasseert in den dorpe
van Wintelre ten huyse der testateuren
op date als boven, ter presentie ende overstaen
van Jan Roots ende van Willem Jan
Aerts van Beerse, inwoonderen aldaer ende
hebben de testateuren als getuygen hier-
toe geroepen den dese beneffens de voorn.
testateuren  hebben onderteeckent.
X t'Handtmerck gestelt bij Lambert Janssen
Faessen welcke verclaerde mits sijne sieckte ende geswel
aen de handt nu niet anders te connen schijven
& t'Handtmercek van Christina
Martens van Oeteren, testatrice, vercalerende niet te connen schrijven
$ t'Handtmerck van Jan Roots, getuyge, vercalerde oock niet te connen schrijven
Willem van Aerts
Mij present als notaris H. van Audenhoven, notaris

 

Frank Faasen zei op za, 12/11/2021 - 15:23

Bedankt voor de service.

Hier kom ik wel wat verder mee.

Groeten

Frank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.