Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Sterckmans

Beste mensen,

in bijgaand document (rechter pagina) gaat het om de voogdij over de broers Benjamin en Aelbertus Sterckmans.

Ik kom er niet uit of de comparant Dirck Sterckmans een broer of een ander familielid is van de eerstgenoemden?

Ook wordt Anna Maria Sterckmans genoemd. Wat is de familierelatie?

Ik kom er niet  uit wie de vader van Benjamin Sterkmans is (ook niet door veel andere documenten uit BHIC etc.).

Kan iemand mij helpen? Het is een stuk uit 1691, Baardwijk, archief Langstraat, Heusden, Altena.

Met vriendelijke groet, Yvon Rijshouwer

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op di, 02/01/2022 - 13:24

Compareerde voor d'ondergeschreven schepenen der
heerlijckheyt van Baerdwijck sr. Dirck Sterckmans,
soo voor hemselven ende mede als vooght over
Aelbertus ende Benjamin Sterckman, sijne minder-
jarige broeders, volgende d'acte van authorisatie
van den officier ende schepenen van Roosmael, schepenen
in behoorlijcke forme op gelesen ende hieraeen volgende
geregistreert,  Matthijs van de Velde als man ende
vooght van Pieternelle Sterckmans, Geertruyt
Sterckman, getrout wesende soo sij verclaerde
met Willem Baeth, mits desselffs absentie, soo
verclaerden den voorn. Dirck Sterckman ende Mattijs
van de Velde haer daervoor fort ende sterck te
maecken ende de rato daervoor te caveren, ende
Anna Maria Sterckman, meerderjarige dochter,
gessisteert met den voorn. Matthijs van de Velde als
haren gecoren vooght in desen, ende hebben in
dier qualiteyt wettelijck vertegen ende getrans-
porteert aen ende ten behoeve van Adriaen
Thomassen de Jongh ende Adriaen Reynen van
Raemsdonck, seker halff huys met de halve
erve daeraen gehoorende, gestaen ende gelegen alhier
tot Baerdwijck opt hoogh endt, belent ten oosten
d'erfgenamen van Jan van de Grint ende west Bastyaen
Smits, streckende van de straet af noortwaerts
op tot den dwarssloot voor den dijck toe, waerinne
de wederhelft is toebehoorende Symon Hulshouts, substituut
schout alhier, wesende vrij allodiael goet, sonder
chijnsen ofte renten, dan dorps loopende commer
die de transportanten betalen sullen tot den jare 1690
incluys, voorts met de schouwe ende naeburen rechten
ende voorts met restrictie dat Jan van Harpt over
de geheele voorsz. erve magh wegen ende stegen met eenen
dagelijcxsen erfwegh tot sijne koeyweyde ende landt
daer noortwaerts aen gelegen, ende verclaerden
de voorsz. transportanten aent voorsz. halff huys
ende halve erve egeen recht, actie ofte toeseggen
meer aen te behouden, noch te vermeten in eeniger
manieren, ende in oirconden bij schepenen onder-
teeckent op den 3e February 1691.
Willem Cock
Jan Pankerst

Geert Ouweneel zei op di, 02/01/2022 - 13:29

Zoals ik het zie zijn Dirck, Aelbertus, Benjamin, Pieternella, Geertruy en Anna Maria leden van een en hetzelfde gezin. Waarschijnlijk zitten zij met een erfenis, waarvan het te verkopen huis en erf deel uitmaken.

Yvon Rijshouwer zei op di, 02/01/2022 - 14:28

Beste Geert,

dat is snel! Dank je wel.

Ja, als ik het nu zo lees, dan denk ik ook dat ze allemaal uit één gezin komen. Ik ga verder puzzelen, nogmaals bedankt!

Yvon

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.