Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Stel nieuwe woorden , graag jullie hulp en controle

06/05/ 1501 Jan Snoeye droochscheerder Janss gaf Gielise Snoeye broer te Doerne stede heh Cattelberge te Doerne aen Luysbekerlaer tuss sheerenstrate , aerts daerbij

InventarisNr. SR#120 f005 v002 en f006 r001 Felixarchief Antwerpen

1. Jan Snoeye droochscheerder Janss gaf terve Gielis Snoeye

2. zinen brueder woenende te Doerne een stede met

3. huysingen , hove, lande, bogaerde , gronde et pertinentis geheeten

4. Cattelberge houdene omtrent I buynder gestaen ende

5. gelegen te Doerne voers aen Luysbekelaer tusschen

6. Jan Mane zijns erve ex una ende sheerenstrate ex altera

7. Item noch omtrent I buynder Aerts ad fundo et pertinentis gelegen

8. daer bij tusschen Jan Bloets erve ex una ende der wedewen

9. Jans van Dinthers erve ex altera. Ende noch III vierendeel

10 van eenen beemde oft aerde, gronde et pertinentis , houdende den geheele

11. beemde omtrent een buynder daer af tvierde vierendeel der wedewen

12. Jans van Dinther voers toebehoert , gelegen te Doerne voors tusschen

13. des godshuys van sinte Michiels erve ex una ende Aert Nouts erve

14. was ex altera comende metten eene eynde aenden clockwech

15. gelyck ende in alle der manieren hij die inden jare m CCCC ende

16. LXXXVII XIIII dage in meerte jegens Janne Wrage lijndraeyer

17. met zinen medeplegeren gecregen ende terve genomen heeft

18. ….. ….Antwerpen . D…. …...daer af hij den zinen mede

19. overgaf cladens gesuz… tjaers erflic omme XV scellingen groten brabantse prout pertinentis

20. Dandum alle jaere te half meerte. Te waerne op VI pond

21. payements ende II tapuyere ende II lypinen erflic den vicaririj tonser

22. vrouwen . Item V scellingen IIII dinaeren groten brabantse erflic here Jan van Ranst ridder. Item

23. X scellingen groten brabantse erflic den voers Janssoone van Wrage ende so . Item

24. een zister rocx erflic jouffrou Gheertruyden Scheelkens beghiene

25. ende huere suster. Item 1 oude lypine ende 1 scellinge groten brabantse erflic den erfgenaam

26. Petere de Decker. Item XV maten erflic den godshuyse van Sinte

27. Michiels. Ende een viertele rocx erflic Gielise van Loenhout

28. ende anders nyet. Ende dien voerediene ende voorchijs geloefde de

29. voers Gielis Snoeye pro se se suis van half meerte lestleden

30. want hij de voers stede ende prout pertinentis alsdan aenvaerde

31. van doen voor de eeuwelic duerende jaerlix te geldende ende

32. te betalene sonder mindernisse oft afcorten ende oic

33. sonder etc. Salvo dat de voers Gielis Snoeye ad suis des voers

34. Jans Snoeye XVI scellingen groten brabantse erflic voerscreven zal oft zelen moeten

35. aflossen en quiten te half meerte XX ste teenenmale elken

36. penninge daer af met XVI dinaeren ende met voerschenen renten

37. ende dat met alsulken gelde als noch beyden percelen ende des

38. staten van lande generaliseer geset en gestelt is

39. pro certidine et degustatione ende obligavit se et sua.

 

 

Reacties (2)

Guido Snoeys zei op zo, 05/01/2022 - 19:53

vervolg

Michel zei op zo, 05/01/2022 - 21:54

Dag Guido,

 

Dit is wat ik ervan maak. Eén probleem: waar de stede bij jou 1 bunder groot is, ben ik geneigd om 5 te lezen, en dan natuurlijk ook 5 bunder aert (bebouwd land); hetzelfde teken komt nog eenmaal terug bij de ene oude hynne (=hen, kip; capuyn = ex-haan) en 15 groten Brabants. Tenzij je dit teken moet lezen als "een half", maar ik kan er echt geen streep in onderscheiden. Tot slot: ik schrijf pertinentibus (voor 'toebehoren'), maar pertinentiis kan ook.

 

1. Jan Snoeye, droochscheerdere, Janss. gaf terve Gielise Snoeye

2. zinen bruedere, woenende te Doerne, een stede met

3. huysingen, hove, lande, bogaerde, gronde et pertinentibus, geheeten

4. Cattelberge, houdende omtrent 5 buyndere, gestaen ende

5. gelegen te Doerne voers. aen Luysbekerlaer, tusschen

6. Jan Manezijns erve ex una ende sheerenstrate ex altera.

7. Item noch omtrent 5 buyndere aerts cum fundo et pertinentibus, gelegen

8. daer bij tusschen Jan Bloets erve ex una ende der wedewen

9. Jans van Dinthers erve ex altera. Ende noch III vierendeel

10 van eenen beemde oft aerde, gronde et pertinentibus, houdende den geheelen

11. beemde omtrent een buyndere, daer af tvierde vierendeel der wedewen

12. Jans van Dinther voers. toebehoort, gelegen te Doerne voers., tusschen

13. des godshuys van Sinte Michiels erve ex una ende Aert Nouts erve

14. was ex altera, comende metten eenen eynde aen den clockwech,

15. gelijck ende in alle der manieren hij die in den jaere M CCCC ende

16. LXXXVII, XIIII dage in meerte, jegens Janne Wrage, lijndraeyer,

17. met zinen medeplegeren gecregen ende terve genomen heeft,

18. prout littere Antwerpenses deinde confecte con daer af hij den zinen mede

19. overgaf, clarius continent, tsjaers erflic omme XV scellingen groten Brabants, prout continetur.

20. Dandum alle jaere te half meerte. Te waerne op VI pond

21. paeyments, II capuyne ende II hynnen erflic den vicarisen tOnser

22. Vrouwen; item V scellingen IIII denieren groten Brabants erflic heeren Janne van Ranst ridder; item

23. X scellingen groten Brabants erflic den voers. Janne Wrage cum sociis; item

24. een zistere rocx erflic jouffrouwen Gheertruyden Scheelken, beghine

25. ende huerer suster; item 1 oude hynne ende 15 groten Brabants erflic den erfgenamen

26. Peters de Deckere; item XV miten erflic den godshuyse van Sinte

27. Michiels, ende een viertele rocx erflic Gielise van Loenhout,

28. ende anders nyet. Ende dien voercommere ende voerchijs geloefde de

29. voers. Gielis Snoeye pro se et suis van half meerte lestleden,

30. want hij de voers. stede cum pertinentibus predictis alsdoen aenveerde,

31. van doen voordane eeuwelic duerende jaerlicx te geldene ende

32. te betalene, sonder mindernisse oft afcorten etcetera ende oic

33. sonder etcetera. Salvo dat de voers. Gielis Snoeye cum sui des voers.

34. Jans Snoeye XV scellingen groten Brabants erflic voerscreven zal oft zelen moeten

35. aflossen ende quiten te half meerte proximo teenenmale, elken

36. penninck daer af met XVI denieren ende met verschenenen renten,

37. ende dat met alsulken gelde als nu bij den prince ende den

38. staten van den lande gevalueert, geset ende gestelt is,

39. pro certitudine et dequitacione, unde obligavit se et sua.

eiden.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.