Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Stad Utrecht 1551

Goedemorgen,

In mijn bibliotheek heb ik bijgevoegd document hangen. Het betreft een document van de Stad Utrecht uit 1551? Het document ks in het Nederlands. Kan iemand mij iets vertellen over de tekst?

met vriendelijke groet,

Hans Meulenkamp 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 07/22/2023 - 12:27

Allen dengheenen die dese letteren sullen zien ofte hooren leesen doen wij verstaen, schoudt ende schepenen /
der stadt Utrecht, dat voer ons quamen int gerechte Metgen Herman Huejucks, weduwe ende heeren Beernt /
Hermanssoen, priester vicarius tot Oudemunster t'Uytrecht, ende gaven alse Metgen voerscreven mit hoers gecoren /
momboers hadne ende heeren Beernt voerscreven mit zijn gecoren voecht handt, daer sij elcx mit recht /
ende mit vordele aen quamen, ende zij gaven mit gesamenderhandt alse recht wijsde over Willem /
Heynricxz Crmere die alinghe, huyssinge ende hoffstede, gelegen opten hoeck van de Smeesteech /
aen de zuytzijde mitte woeninghen daerafteraen gelegen, mitsgaders alle glaes, glaesraemten /
eertvast ende negelvast, daer stenen die uut zuytwert ende ende oestwert ende die Smeesteech /
noortwerdt naestgeleghen zijn, ende zij verteghen daeroff ende van alle rechts ende toe- /
seggens, dat sij daeraen hadden, ende mede van allen brieven die daeroff ruerende zijn, /
tot Willem Heyndricxz behoeff voern. als recht ende oordele wijsde, dat zij schuldich ware te /
doen, ende sij geloeffdense hem mede te vrijen ende waren als erffcoop recht is na den rechte /
van den lande op sessendartich stuvers t'sjaers onteygen die die weduwe van mr. Rutger /
van der kerck noch op twyntich stuvers t'sjaers alse othephame van asch noch op thien phillippus - /
gulden (twintich stuvers voer den gulden) t'sjaers lossrenthen den penninck twintich /
alse Cornelis van Overen daer jaerlicx uut hebben ende anders alle voorcommen ende /
voorpechten off te doen sonder argelist. Dit geschieden onder heeren Johan van
Cuylenborch, ritter schoudt Heynrick Valckenaer, Anthonis Soeyt, heeren Crust van Nyenroode, /
ritter Adriaen van Lantscroon, Willem Bor van Amerongen, Willem van Hindersteyn, Johan Boll /
Gherit Pot, Cornelis Thin, Cornelis van der Maeten, Cornelis van Leeuwen, Roeloff /
Wijckersloot, Heynrick Ote, voecht van Rijnevelt ende Jan van Renesse van Cuylenborch /
die Jponghe, scepenen t'Uytrecht ende opdat dit vast ende staede blijve, soe /
hebben wij schoudt ende scepenen voergenoempt deser stadt groote zeghel /
aen desen brieff doen hangen t'eenen oirconde. Gegeven int jaer ons /
Heeren duysent vijffhondert eenenvijfftich den vijffthiensten dach van Mey.
A. van Lantscroen

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.