Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Sententie Hof van Holland 1549

Graag ontvang ik een transcriptie van de 6de en 7de folio van de sententie van het Hof van Holland van 1549. Hierna volgt nog een folio met vier regels.

Bij voorbaat dank,

Anton 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 04/05/2022 - 08:17

de voorsz. weten an hem gedaen, noeyt
gecompareert en was, hadde t'selve
de konincklijcke majesteyt te kennen gegeven ende geobtineert
requeste civile, tenderende omme gegereleveert
te wesen van de pretense continuatie ende
dat dyen nyetjegenstaende recht gedaen
soude werden in de materie van reformatie,
welcke requeste den voorsz. hove gepresenteert
ende vanwegen den impetrant geconcludeert
sijnde ten interinemente vandien, was de-
zelfde bij den gedaichde gedebateert ende
partijen daerop geappoincteert acten te
maicken ende te vougen bij den principalen
processe, welcke appoinctement die
voorsz. parthijen insgelijcx gefurneert hebben,
vougende bij den voirsz. processe van reformatie
mede t'proces tusschen de voorsz. partijen
gevallen upte oppositie vanwegen de
voorsz. gedaichde gedaen jegens de
versochte interpositie van den voirsz decrete,
d'welck die voorsz. gedaichde poochde
te beletten, soeverre alst roerde de
voirsz. zes mergen ende een hont, sustinerende
hem die in eygendom toe te behoiren ende
materie van reformatie eensdeels gededuceert
en up welcke different de voirsz.
partijen geappoincteert waren bij memorie
ende advertissementen van rechten ende
daerna bij sekere sententie interlocutoir
van den voorsz. hove in date den 18e
May anno 1540 geordineert te vougen
bij den voorsz. processe van reformatie
om int wijderen vandien t'samen gecontinueert
off anders geapporbeert te werden als
t'hoff bevinden soude te behoiren, versouckende /
up als recht, t'voirscreven hoff met
rijpe deliberatie van raide deurgesien
ende overgewegen hebbende al t'gunt
dat ter materie dienende es, bevindt
dat men t'proces termineren mach sonder
encqueste te doene upte feyten, begrepen
in de voorsz. reprochen ende salvatien, ende
doende recht in den name ende vanwegen
des keysers van den Romeynen Coninck van
Germanien, van Castillien ende als grave
van Hollant, Zeelant ende Vrieslant,
interineert de requeste civile bij den
impetrant vercregen, releveert hem van den
continuatie in dese saicke gebesicht, doet
te nyete de maninge, aenvanck ende proceduren
daer questie om es, verclaert den
gedaichde quaet opposant in de voorsz. materie
van decreet ende condemneert den impetrant
achtervolgende zijn presentacie den gedaichde
up te leggen ende te betalen de verlopen renten
tot desen dage toe gevallen, mette costen,
schaden ende interesten die de gedaichde
gehadt ende geleden heeft bij t'ontberen van-
dien, ende zal de voorsz. impetrant met
zijn begonste decreet mogen voorts procederen
zoo zijnen goeden raedt gedragen zal, mits
dat hij de zes margen ende een hondt lants
in questie vercopen zal mette renten
die de gedaichde daerop heeft, oick
volgende zijn presentacie, ende condemneert
den voorsz. gedaichde in de twee deelen
van de costen van beyder instantien, al
tot tauxatie ende moderatie van den voirsz.
hove, compenserende het ander derdendeel
om redenen denzelfden hove daertoe
porrende. Actum bij Assendelft

Anton van Seventer zei op di, 04/05/2022 - 10:17

Beste Geert,

Dat gaat snel.

Hartelijk dank!

Anton van Seventer

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.