Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schuldeiser

In de tekst van het bijgevoegde manuscript zou een schuldeiser 40 Karolingische gulden eisen, en daarbij worden er onder andere een rente en een woning in pand gegeven (begint halverwege de linkerpagina). Wie kan mij helpen bij het opstellen van een transcriptie? Tweede pagina volgt hieronder.

 

Fijn weekend iedereen,

Elsa

Reacties (3)

Elsa zei op za, 05/22/2021 - 17:35

Hierbij het tweede deel. De tekst loopt door tot op het bovenste deel van de rechterpagina, met 31 augustus 1562 als einddatum. 

Geert Ouweneel zei op za, 05/22/2021 - 18:34

Cornelis van der Dordt, goutsmit, debet
Aertus van der Strepen antharum latori
de somme van sesthiene hondert carolus
guldenen eens van viertich grooten vlaems t'stuck,
toecomende van gelijcke somme eens bij denselven
Artus hem comparant wel ende deuchdelijck
gedaen ende geleent, alsoo hij mits esen verclaerde,
welcke voorsz. somme van sesthien hondert
carolus gulden eens, hij comparant geloeft
heeft ende geloefde mits esen opt vonnisse
ende als oft hij alsoe dairinne gedoempt ende
gecondempneert waere, ter manisse des amptinus
bij ende met wethouderen vonnisse deser stadt
wel ende volcomelijck te betalene den voirsz.
Aertus van der Strepen aut harum lutori opten
twintichsten dach van Februario anno 1572
proximo absess ulterori, unde
obliganit ipse comparens ende stelde in handen /
de voorsz. sesthien hondert carolus gulden eens
opten voorsz. twintichsten Februario naestcomende,
nyet geheelicken ende al en betaelde bij hem oft
denselven hebbende deser brieve die hij tot dien
effecte in dien gevalle daertoe irrevocabelijck
is constituerende ende in sijne plaetse ende stelde,
stellende mits desen alsdan van stonden
ane de voirsz. twee huysen cum suo et pertinen
predicitis en voirdane alle sijne andere goeden,
voerscreven bij subhastatien ende executien te
worden vercocht bynnen drye vrijdagten nair
datum van den voirsz. twintichsten Februarii anno
1562, proximo bij openbaere
uytroepinge ende eenden iegelicken enen na bij
alsulcken onderleercoopen alst den voirsz, Artus
van der Strepen oft ende hebber deser brieve goetduncken
ende gelieven sal ende den cooper vandien dairinne
diarenteynden te goedene t'ervene ende vestigene
oft doen en laten goedene erven ende versigene ende
hem comparant daeraf t'ontgoeden t'onterven ende
t'ontvestigen, oft doen en laten ontgoeden, onterven
ende ontvestigen met brieven ofte anderssins, soe
t'selve nader plaerser oft ende steden rechte, dair
deselve goedenisse geschiede sal behoirt,
halm etc. warantschap etc. sijns comparants
persoon ende goeden dairvoren te verbinden, de
penningen daeraf comende t'ontfangen et quitandum,
en voirts al wairt gelovende ende
dit al sonder eenige voirdere proceduere van
rechte ofte evictie meer daeromme te dorven
doene in eeniger manieren, gelijck ende alsoft
sulcx al alsoe oick bij ende met vonnisse van
wethouderen deser stadt alsoe gewesen waere,
ende renunchierende ende verthyende hij comparant
tot noch meerderen effecte van alle desen van
allen previlegien, subterfugien, cautelen ende behulpen
van beyde den rechten, geestelijck ende weerlijck, ende alle
andere die hem jegens dese jegewoirdige eenichsins
te hulpen ende staden souden mogen comen /
ende int besundere van de rechte dicterende dat
gemeyne renunchiatie ofte veryhyen nyet en
doocht, ten sij datter speciale voirginge.
Sonder argelist.
Die ultima Augusti1562.

Elsa zei op zo, 05/23/2021 - 05:24

Hartelijk dank Geert. Dat helpt mij weer een eind op weg.

 

Met groeten,

Elsa

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.