Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schuldbekentis 1715

Bijgaand een schuldbekentenis van een voorouder van mij uit 1715, middels een acte bij notaris G. van Vianen te Utrecht.

Het handschrift is een beetje lastig, en ik heb wat vraagtekens bij het begin van de 2de bladzijde en een woord onderaan de eerste pagina.

 

Ik heb gevonden:

Huijden den 15e Junij deses jaers 1715

compareerde voor mij Gijsbertus van Vianen, notaris

voor den Ed(ele) Hove van Utrecht etc in het bijwesen

van naarbenoemde getuigen, den eersamen

Peter Janssen van Seijl, weduwenaar & boedelh(oude)r van

Weijntie Claes Vosch, woonende tot Bunnick,

mij notaris bekent gemaeckt, dewelcke bij desen

verclearde ende bekende voor hem, sijne erven

ende naarcommelingen wel & deugdelijck

schuldich te wesen aan ende ten behoeve

van Jacobus de Bruin, jonckman woonend

tot Odijck een capitale somme van drie

hondert Carloij guldens tot twitigh stuijvers

stuck, spruijtende uijt saecke van

deugdelijcke verstreckte & contant aangetelde

gelden, voor den comparant in vollen uijt

handen voornoemd ontfangen & tot sijne

oirbaar geeomployeert, renunciterende over-

sulcks van alle exceptien van geen gelt

getelt te sijn, ofte ontfangen te hebben

mitsgaders alle anderen deses eenisints

contrarierende, belovende daar vor aan

handen voornoemt, ofte derselvs wettige

recht tot desen becomend, tot interesse te

betalen de somme van twaelf guldens

wesende jegens vier pourcento van ieder

hondert guldens in ’t jaar precies op den

verschijndach te betalen, ende hebben alsoo

dese renten inganck genomen den 10en Junij 1715 //

sulcks het eerste jaar rente van dien

verschenen & omme [gecoomen] wesen sal op den

10e Junij des toecomende jaars 1716 ende soo

vervolgens te gedueren van jaar tot jaer,

tot de volle effectuele ende volcomende

voldoeningen ende aflossinge van ‘t gemelde

capitael van drie hondert guldens toe

gedurende, welcke aflossinge ende opsegginge

van het voornoemde capitael van drie hondert

guldens nochtans van jaar tot jaar sal

mogen ende ook moeten geschieden ende

dat ten eenemaale …. & niet aan

….ofte deelen, altijt oock in

goede geefalueerde silveren gelde [ten]

tijde der aflossinge [laest] binnen Utrecht

gepermiteert & ganckbaar sijnde …

…. ook daar op verschenen ende

onbetaalde renthen van dien, mits dat de

opsegginge & aflossinge van het genoemde

capitael & verschenen renten den anderen

drie maande voor elcken verschijndagh sal

moeten worden behoorl(ijck) gedenuntieert

& bekent gemaeckt.

Tot securiteijt van ’t gemelde capitael

van drie hondert guldens & de daar op te

verschijnen renthen, den comparanten bij

desen waar verbindende sijn persoon ende

alle sijne goederen present & toecomende

genige geexcipieert, alle deselve //

submitterende de Ed(ele) Hove van Utrecht & Ed(ele)

Gerechte deser Stadt, mitsgaders alle andere

heeren, hoven, rechteren ende gerechten

ende constitueerden de comparant oock daar

toe onwederroepel(ijck) Harminius Ribbius, proc(ureur)

’s hoofs voorsz. ende Hendrick van Hees, proc(ureur)

deses gerechts, ofte iemandt anders van alle

de andere vordere procureurs, soo voor den Ed(ele)

Hove als Ed(ele) Gerechte te samen ende een

ieder van hunlieden in ’t bijsonder

in der tijt postuleerende hier toe, eerst

versocht wordende, omme desen te reitereren,

renoveren & bekennen, ende hem

comparant in den inhouden deses,

daar sulcks begeert wert, te sijnen

costen vrijwillighligl(ijck) te doen & te laten

condemneeren, belovende in alles de rato

onder ‘t verband & submissie als voren,

Versoeckende hiervan notariele obligatie

in forma uijtgegegevn sal worden. Aldus

gedaan & gepasseert binnen Utrecht ten

huijse van mij notaris staande aan de

oostzijde van de Oude Gracht, tusschen de

Vie & Jacobij Bruggen, ter presentie van

Abram Spruijt & Daniel van Vianen,

getuigen van gelove, hier toe versogt.

{Peter van Sijll}

{Abram Spruijt}

{Daniel van Vianen}

{G. van Vianen, not(ari)s, 1715}

 

Wie kan de openstaande punten voor mij oplossen?

Het is niet nodig te hele tekst na te lopen (hoewel er hier en daar toch ene foutje in geslopen kan zijn aan mijn kant).

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 06/21/2021 - 13:44

De ontbrekende delen:

neffens
paeyen
ende dat mette alsdan

Louis v. V. zei op ma, 06/21/2021 - 15:05

Hartelijk dank Geert voor de aanvullingen !

Een woordje ontbrak overigens, en wel hetgene na uw aanvulling "paijen" maar ik kan daar nu "parten" uit opmaken.

Ook zag ik dat ik in mijn tekst een paar grote typo's had zitten, waaronder de woorden "uitgegeven" in de slotalinea, en, 4 regels erboven "vrijwillighl(ijck)."

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.