Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

schuldbekentenis 1619 Delft

Goedemiddag allen,

 

Zou iemand me kunnen vertellen wat er in deze akte over Gabriel wordt geschreven? Ik kan maar één afbeelding uploaden, onderstaande link geeft deze afbeelding en nog een volgende in hogere resolutie

 

https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl/detail.php?id=183225934&nav_id=1-2

 

Met vriendelijke groet,

 

Danny

Reacties (3)

Danny zei op wo, 06/08/2022 - 16:53

Tweede afbeelding

Geert Ouweneel zei op do, 06/09/2022 - 10:29

Compareerde voor mij Adriaen Rijshouck, notaris
publicq, residerende binnen der stadt Delff ende de ondergeschreven
getuygen, Gabriel de Lannoy, sergeant onder
de compagnie van zijn Ed. Graeff Henrick
Fredrick van Nassauw, garnisoen houdende
binnen der stede van den Bryel, in zijn prive
naem, ende bekende wel ende deuchdelicken schuldich
te wesen Dirckgen Dirxdochter de somme van twaelff
hondert carolus gulden tot 20 stuvyers den gulden, spruytende
uyt saecke van deuchdelicken geleenden penningen
die hij comparant mitsdien bekent van deselve
Dirckgen Dirxdochter ontfangen te hebben,
den lesten penning metten eersten, welcke
voorsz. twaelff hondert carolus gulden hij comparant
belooft heeft ende belooft mitsdesen
wederomme te restitueren ende te betalen over
ses maenden ofte over twaelff maenden beyde
nae date van desen tot keure van den comparant
ende dat metten intreste vandien tegens seven ten
hondert int jaer, bij soeverre de penningen over
ses maenden een maent off ses weken daer-
nae onbegrepen worden gerestitueert ende bij soeverre hij comparant
de penningen tgehele jaer uut behoudt, soe sal hij
mogen volstaen midts betalende intrest
jegens den penning sestyen, te rekenen van date deses
aff totte volle betalinge toe, sonder
nochtans onder pretexte van den voorsz. intrest
de penningen eenichsins langer te mogen onderhouden
dan voorsz. staet, ten ware met consent van den
houder deser obligatie ende met geen minder
payement te mogen betalen als met penningen
van ses stuyvers, coers ende ganck hebbende,
mitsgaders ten prijse als die lest gevalueert sullen
sijn, verbindende daervooren hij comparant
zijn persoon, mitsgaders spesialicken zijne gagie
hem over zijn voorsz. dienst van den
Heeren Staten competerende ende voorts
alle zijne andere goederen, roerende ende onroerende,
ten bedwange van allen rechten ende rechteren
mette costen daeromme te doen, ende tot meer versekertheyt
van de voorsz. Dirckgen Dircxdochter ofte houder voorsz.,
soe heeft hij comparant deselve beneffens desen
noch als pant metter minne in handen gestelt sylcx hij doet
mits desen de naervolgende goederen /
als eerst een gladde overdeckte silvere
vergulde schael ofte coppetys, noch twee
vergulde schalen van Duyts silver, noch een vergulde
cop met een dexel van Duyts silver, noch drye silvere
vergulde coppen met dexelen, die cleynder
zijn, noch een kelckgen van silver sonder dexel vergult,
ende noch twee silveren vergulde schrouven,
wegende tesamen dese voorsz. thyen stucken
de nombre van twee hondert vijff ende
veertich oncen thyen Engelsen, ende
noch acht stucken schalen daeronderen een
gebroken is, met twee
silvere soutvaten, welcke acht silvere
schaelen ende twee soutvaten tsamen wegen een
hondert sevenentwintich oncen ende
bij faulte van betalinge ten voorsz. verschijndagen
van de voorsz, hooftsomme ende intreste vandien
soeverre het strecken mach, mede onder
gelijck recht ende verbant als boven, sijnde
voorts mede te wercken hij comparant hem int
inhouden van desen bij den Hove van Hollant
goetwillichlicken (bij faulte van betalinge
ten voorsz. verschijndage) te laten condemneren,
gevende daertoe onwederroepelicken last
ende speciale procuratie Jan van Tongeren ende
Hendrick Boom, beyde procureurs voor den Hove
van Hollant, tesamen ende elx van hen int
bysonder, belovende deselve constitutie voor
goet ende van waerden te houden ende de costen te betalen
onder verbant als boven, alleenick sonder
arch ofte liste, Aldus gedaen ende verleden
ten comptoire mijns notaris, staende an de
Groote Marckte binnen der voorsz. stadt,
ter presentie van Mathijs Jacobsz, leydecker
ende Joris Robbertsz, oudt schoenmacker, beyde binnen
de voorsz. stadt Delff, als getuygen van
gelove met mij notaris hiertoe verscoht
opten 27en Mey anno 1619 stylo novo.
Volgen de ondertekeningen

 

Danny zei op vr, 06/10/2022 - 12:28

Geachte heer Ouweneel,

 

Bedankt (opnieuw, eerder in 2019 met andere akte over dezelfde persoon Gabriel la Noij/de Lannoy) voor deze volledige transcriptie!

 

Met vriendelijke groet,

Danny

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.