Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenenproces vervolg (4)

Beste lezers,

 

Hierbij de laatste stukken van het schepenenproces. Wie helpt mij bij het afmaken van deze transcriptie?

 

Hartelijk dank,

Elsa

Reacties (7)

Elsa zei op vr, 08/06/2021 - 18:18

Tweede stuk.

Elsa zei op vr, 08/06/2021 - 18:18

Derde stuk.

Elsa zei op vr, 08/06/2021 - 18:19

Vierde stuk.

Elsa zei op vr, 08/06/2021 - 18:19

Vijfde stuk.

Geert Ouweneel zei op za, 08/07/2021 - 08:13

den eerste February lestgeleden
alhier in juditio contradictorie
apud acte verclaert t'excipie
opte voorsz. voorgaende gewijsde
van 19en Decembris hier
voor in den 18en article
geresumeert.

21. Sulcx dat oyck daervoor
up t'voorseyde geallegeert
pretens vonnisse d'welck
de verweerder ende inter-
venteur in desen pretendeert
teghens den ververnoemde Hans
Bosch geobtineert te hebben
egheenssints en staet te
lettene tot laste achter-
deele ofte prejudutien des
actors in desen als nyet
zijnde noch oyt geweest /
hebbende in rerum natura
ende waerteghens oyck
anderssints in allen gevalle
denselven interventeur is ende
blijft obsterende t'voorsz.
vonnisse van de neghentienste
Decembris lestleden op het
welcke d'aenleggere heeft
geëxcipieert als voosz. is
ende alnoch blijft excipieren
bij desen.

Midts allen denwelcken soe
concludeert de voorsz. aenleggere
ten eynde dat bij vonnisse
van uwen Eerwaerden zal
wordden verclaert voor recht
dat d'interventeur ende verweerdere
omme in respecte van de voorsz.
penninghen uwertijt van questien /
bij zijn antwoorde geconcludeert
te hebbene tot preferentien
oft oyck anderssints in
maten ende vueghen gelijck
hij dat heeft gedaen
nyet en is gefundeert,
noch ontfanghbaer, maer
dat hij aenleggere als
deselve penninghen met
alle puncten van rechten
ter hooghe vierschaer alhier
geëvinceert ende voor zulcx
hem aldus bij vonnisse
aengewesen zijnde, zal
obtineren in de conclusie bij
hem uyt crachte ende
volghende de voorsz. zijne
evictie teghens ende tot
laste des voorn. Hans /
Bosch op den voorsz. 17en Sep-
tembris in den jaere van
'79 alhier apud
acta genomen als voorsz.
is, oft dat anderssints
ende uyterlijcken uwen Eerwaerden
sullen ordonneren ende hem
aenleggere aenwijsen zoo ende
gelijck hij uyten deductien
van desen processe int
maken van den vonnisse zullen
bevinden naer gelegentheyt der
voorsz. zaecke ten meesten
voordeelen desselfs aenleggers
te behoorene, makende nyettemin
oyck altijts heysch [eis] van
costen, schade ende interesten
bij hem aenleggere ter causen
ende geduerende desen processe /
mitsgaders int dienen van de
penningen dewelcke uyt
crachte ende voeghen zijner
evcitie zullen wordden bevonden
hem te competerene alreede
gedaen ende geleeden ende alnoch
te doene ende te lijden
in ende op al uwer Eerwaerde
heeren goederthien offitie
oyt moredelijck implerers.
[ondertekeing onleesbaar]
1580

Michel G. zei op za, 08/07/2021 - 17:07

Ook hier is het volgens mij "aenleggers" ipv actors

Elsa zei op za, 08/07/2021 - 18:41

Hartelijk dank, Geert, Michel, voor jullie inspanningen!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.