Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbrief uit het Antwerps Schepenregister van 1512

Graag jullie hulp bij het transcriberen van deze akte uit 1512.

Voor het eerste stukje kom ik voorlopig uit op onderstaande:

Jan vander Hoeven droechscheerder, Lambrecht vander Hoeven

geseten tSchooten, Peter de Jonge Brouwer en[de] Cornel[is] Bollaert

cleermaeckere als … … en[de] … en[de] gekende moboren

methen rechte van Huybrechte, Gheerde, Gheertruyden, Lossien en

Amelen vanden Hoeven wettige kinderen wylen Gheerde vander

Hoeven, daer moeder af is Magriete Scrimers??, … …

by consente vanden … des Stad …

Ende de voors[zeyde] Magriete Scrimers?? … … … Bekenne

en[de] verkope onderlinge … … …

versterffenissen … … …

… … voors[zeyde] wylen Gheerd … gelaten

heeft, dat hy daer af …

Alvast bedankt!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 02/12/2023 - 15:56

Niet compleet, maar wel meer:

 

Jan van der Hoeven, droechscheerder, Lambrecht van der Hoeven,
geseten t'Schooten, Peter de Jonge Brouwer ende Cornelis Bollaert,
cleermaeckere als naeste vriende ende mage ende gekeuerde momboren
metten rechte van Huybrechte, Gheerde, Gheertruyden, Lossien ende
Anetken van den Hoeven, wittige kinderen wijlen Gheerds van der
Hoeven, daer moeder af is Magriete Scrivers quod susceperunt
bij consente vanden weesmeesteren deser stede  …
Ende de voorsz. Magriete Scrivers ende tuthore ex altra, bekennen
ende verlijden onderlinge ex utra… aengaende den
versterffenissen van den haeflijcken ...
die de voorszeyde wijlen Gheerd achtergelaten
heeft, dat sij daer af overcomen sijn ende deselve gepaert
ende gedeylt soe hierna volcht: in den iersten soe sal de voorsz.
Margriete t'haerwaerts behouden alle de haeflijcke goeden in den
voorsz. sterfhuyse bevonden, dies soe sal hij moeten uutreycken ende
betaelen alle de schulden die t'voorsz. sterfhuys schuldich ende
t'achter mach wesen, sonder der voorsz. kinderen cost, item voort
sal de voorsz. Margriete hebben ende aenveerden de hoeve met
alle huer toebehoorten, soe de voorsz. wijlen Gheerd, die jegens
den pprelaet? s'Goidshuys van St. Michiels innegenomen hadde, na
uutwijsen der brieve daeraf sijnde, metgaders den
coeyen, peerden ende andere have daerop wesende, daeraf den tijt
van den innement alnoch geduert sesse jaeren, behoudelic dien dat men
ten eynde van den selven ses jaren de huysen opte voorsz. hoeve
staende scatten sal, gelijc oft sij ter eerden lagen ende indien
sij daer beter bevonden worden dan se de voorsz. Gheerd aengenomen
hadde, dat die bate toebehooren sal half derselver Margrieten
ende half den voorsz. kinderen, dies soe sal de voorsz. Margriete
deselve huysen moeten onderhouden van wande ende van dake
onse baerkt na hoefrecht, sonder der voorsz. kinderen cost ende ...
dat sij die alsoe nyet en onderhielde, dat sij dan de schaede
daeraf alleene dragen sal, ende hiertegens soe sal de
voorsz. Margriete uutreycken ende gheven den voorsz. haer
vijf kinderen de somme van vijftich ponden groten brabants eens, te weten
elcken van hen thiene ponden groten brabants eens daeraf ende die
elcken van hen betaelen soe schieren
hij 16 jaren oud sal wesen, maer waert dat sij alsser een 16 jaer
sal wesen, denselven sijne voorsz. portie van thien ponden
nyet en betaelde, dat dan de voorsz. geheele vijftich ponden
al verschenen selen wesen ende t'eenemale betaelt moeten worden
elcken van hen sijn portie als voren, item dat de voorsz. Margriete
hare voorsz. kinderen sal houden van etene, van drinckene, van lijnen,
van wullen, sieck ende gesont redelic ende tamelick na hueren /
staet ende de twee joncxste van denselven kinderen te
doen leeren lesen ende scrieven totter tijt toe dat elc van hen
16 jaren oud sal wesen, algader sonder der voorsz. kinderen
cost ofte last, pro omnibus istis admipsende obt. voorsz.
Margriete ... Ende myds desen soe
vertegen de voorsz. partreure ende schanden, oerkoenden etc.

Gerrit Verhoeven zei op zo, 02/12/2023 - 20:14

Dag Geert, wederom van harte bedankt voor je bijdrage!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.