Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbrief uit 1502

Kan iemand hulp bieden bij het leesbaar maken en zo mogelijk omzetten naar modern Nederlands van bijgevoegd document uit een oud dorpsarchief ?  Het origineel is op perkament.  Bovenaan lees ik een nota van een eerdere onderzoeker: schepenbrief - 2 febr. 1502 - Vorsselaer (huidige gemeente Vorselaar in de Kempen).
Met dank !
 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 12/08/2021 - 08:45

Wij Lucas Lemmens, Peter Bruynzele, Herbaert Schonen, Michiel Peters van Ravens, Gheert Vekenmans, Wouter Cliffen ende Anthoenis van den Plassche, scepenen van Versselair /
doen cond allen uyden die dese litteren selen sien offt hooren lesen, dat voer ons comen is in haeren properen persone Liszbeth van Branteghem Joes dochter, daer moeder aff was /
Kathelin Vos Jans dochter, met Jannen den bastaert van Pauwels haeren momboire, haer in desen metten rechte ghelevert, ende heeft bekent ende verleden dat sij omme een /
somme van penninghen daer aff sij haer met haeren voirsz. momboire bekende vernucht ende wel ghepait also wij verstonden wel ende wittelick vercocht heeft Heen Heinricken Emmens /
priestere, geseten tot Vorsselair seven schellinghen ses penninghen groten brabants ghelts erffelicker reynten goet ende cuyszbaer alsulcken penninghen als tot elcken verschijndage /
binnen Antwerpen ghemeinlick binnen Antwerpen van hande te hande in bursen gaen selen, verschinende van jaer te jaer eewelick ende erffelick duyrende, den voirsz. Heen Heynrick /
ende sinen naecomelinghen bringhere desere litteren op Onser Liever Vrouwendach lichtmisse, daer aff den iersten verschijndach sal sijn Onser Lieven Vrouwendach lichtmisse /
te anno vijffthienhondert drye, over welcke seven schellinghe ses penninghen groten brabants ghelts voirgenoemt die voirgenoemde Liszbet met haeren voirsz. momboire den voirgenoemde Heen Heynricks /
en sinene naevolgers tot eenen gherechten erffpande gestelt heefft haer kints ghedeele van eenen hoeven met allen huerder toebehoerten, ghestaen ende ghelegen binnen Versselair tot /
pallair oestwaert an Mertin Vekenmans kinderen erve, westwaert ende zuydewaert ants godtshuysz erve van Sinte Michiels, noordtwaert comende an Loys Tsermeis ende eyneth /
op eenen beempt tot Pulle ghelegen, aenhoudende sevendachmaele offt daer omtreint in alle der manieren ende vueghen alsoe die voirgenoemde hoeve emtten voirsz. beempt onder Pulle ghelegen /
hueren part ende kints ghedeel daer aff haer bleven ende verstorven is bij der doot van Kathelinen Vos haerder voirgenoemde moeder, dese voirgenoemde erffpanden hadt die voirgenoemde Lijszbeth met /
hueren weghen daerop ghemaect mochten hebben menigher manieren ende op den ouden commere daer jaerlicx voer uutgaende ende anders niet, welcke voirgenoemde seven schellingen ses penningen /
die voirsz. heere Heinrick Emmens terstont overghaff ende met desen eewelicke ende erffelike overgheefft om die minne Godts ende ter eeren van den heiligen sactamente totter missen /
van den heiligen sacramente alle donderdaghe tot Vorsselair te singhene, alsoe verre als die misse gesonghen woirt ende anders niet, en offt sij niet gesonghen en woirt so gheefft die voirsz. /
heere Heinrick dese voirsz. seven schellinghe ses penningehn erffelick den godtshuise van den throne, dat sij daervoer jaerlicx ende erffelic selen doen een solemne jaerghetide voer /
sijn ende sinre ouders zielen. In orconden der waerheit ende om der meerder sekerheit willen hebben wij scepenen voirgenoemt ter beden van partien den ghemeinen zegele ons scependoms /
hier onder an dese litteren doen uuthangen in den jaere ons Heeren vijffthienhondert twee den tweeden dach February nae den stile van scrivene des hoofs van Camerijck.

Johan Leysen zei op wo, 12/08/2021 - 10:37

Beste mijnheer Ouweneel,
Bedankt voor je vlugge en uitgebreide reactie op mijn vraag.  Dit heeft je zeker nachtwerk gekost !  Ik vreesde nog dat de afbeelding (aan de rechtse zijde) niet scherp genoeg zou zijn maar dat probleem heb je moeiteloos overbrugd.  Kan je me ook nog op weg helpen met de hertaling naar modern nederlands ?  Mijn vertrouwdheid met formuleringen en woordkeuzes van enkele eeuwen geleden is daarvoor te ontoereikend ... .
 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.