Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbankakte Budel 26-05-1658

graag controle en correctie van mijn onderstaande transcriptie:

voor het affhouwen van het opgaende
houdt ende scharehout bijden voors[chreven] rendant
affgehouwen sedert den jaere 1636 voors[chreven], sal
den rendant geven voor het v[oorschreven] hout,
wat houdt dat het soude moghen wegen,
sal daer voor geven aende v[oorschreven obtinent 30 gulden
ende dese 30 gulden eens te geven sonder intrest
Item van het tgene is geconditioneert
op intrest sal den rendant daer van
betaelen vier ten hondert Bulder gelt
Item alle de costen die in Schravenhaghe
(in de kantlijn) voor den E[ede]len Raet
geresen sijn, of (?) sijn hier niet mede in geroert
sullen blijven tot den rendants lasten gelijck
des condemnatie van den Eedelen Raet is
mede brenghende
Item de costen die hier worden gedaen sullen
parthijen gelijck malcanderen helpen draegen
Item van het gelt van[den] H[eiligen] Geest sullen parthijen bij malcanderen
helpen draeghen, naer advenant de vaederen (?)
Item den rendant sal dit alles voldoen gelijck
boven geschreven is binnen den tijt van ontrent een
maent, item de goederen die tegenwordich noch
verhuert sijn, sal den huerlijnck sijn fare beganck hebben, mare
de huere sal bij den obt[inent] getrocken worden
Item soo belooft even (?) de voors[chreven] obt[inent]en alle de costen
die naer dato deses mochten reijssen, sedert ende
aengaende desen dach, sal den voors[chreven] gecondemneerde
nergens meer in gehouden sijn, tsij van de gift in brengen (?)
of andersijnts, mar hier op sijn niet in geroert
de costen vande v[oorschreven] condemnatie, item
de goederen blijven aen de voors[chreven] obt[inent] die hem toeco(men),
item of hem den v[oorschreven] rendant erghens in ver....... (?)
hadde, sal blijven totten last vanden v[oorschreven] ren(dant),
item alle de costen inden Haege geresen, blijven tot laste van #

(in de kantlijn) # gecondemneerde

Aldus gedaen ten daghe, maent, jaere als boven
ende parthijen hebben dit selve onderteckent ..........(?)
de onderges[chreven] schepenen ende arbitters

Jacop Peters voer den selven ende Merij als vael[iant] vael[iant] (?)
Erken agstijen (?) Hillen 

Dit # ist merck van Ercken
Geraerts verclaert niet te connen schrijven

Op dato voors[chreven] soo sijn de voors[chreven] comp(aranten)
selve int minnelijkck veraccordeert w(orden)
de twe hondert ende thijn gulden ende van in

(in de kantlijn)

Gerijet Hillen
Hoebert van Buil
Nijes Jan Cooken
schepen in
absentie van
s[creta]ris als gecommitteert sijnden
Martin Bartels

 

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 01/10/2024 - 00:10

Mijn versie, over vergulder ben ik niet zeker.:

voor het affhouwen van het opgaende
houdt ende schaerhout bijden voors[chreven] rendant
affgehouwen sedert den jare 1636 voors[chreven], sal
den rendant geven voor het v[oor]s[chreven] hout,
wat houdt dat het soude moghen wesen,
sal daer voor geven aende v[oor]s[chreven] obtinent 30 g[u]l[den]
ende dese 30 g[u]l[den] eens te geven sonder intrest
Item van het tgene is geconditioneert
op intrest sal den rendant daer van
betaelen vier ten hondert v[er]gulder? gelt
Item alle de costen die in Schravenhaghe
(in de kantlijn) voor den E[ede]len Raet
geresen sijn, en sijn hier niet mede in geroert
sullen blijven tot den rendants lasten gelijck
de condemnatie van den Eedelen Raet is
mede brenghende
Item de costen die hier worden gedaen sullen
parthijen gelijck malcanderen helpen draeghen
Item van het gelt van[den] H[eiligen] Geest sullen parthijen bij malcanderen
helpen draeghen, naer advenant de goederen
Item den rendant sal dit alles voldoen gelijck
boven geschreven is binnen den tijt van ontrent een
maent, item de goederen die tegenwordich noch
v[er]huert sijn, sal den huerlynck sijn faer beganck hebben, mare
de huere sal bij den obt[inent] getrocken worden
Item soo belooft even de voors[chreven] obt[inent]en alle de costen
die naer dato deses mochten reijssen, sedert en[de]
aengaende desen dach en[de] sal den voors[chreven] gecondemneerde
nergens meer in gehouden sijn, tsij van de gijssinlinge?
of andersynts, maer hier en sijn niet in geroert
de costen vande v[oorschreven] condemnatie, item
de goederen blijven aen de voors[chreven] obt[inent] die hem toeco(men),
item of hem den v[oorschreven] rendant erghens in verlae<ten>
hadde, sal blijven totten last vanden v[oorschreven] ren(dant),
item alle de costen inden Haege geresen, blijven tot laste van #gecondemneerde
Aldus gedaen ten daghe, maent, jaere als boven
ende parthijen hebben dit selve onderteckent met
de onderges[chreven] schepenen ende arbitters

Jacop Peters voer den selven ende Merij als wel wel
Esker Agssijen (?) Hillen

Dit # ist merck van Ercken
Geraerts verclaert niet te connen schrijven

Op dato voors[chreven] soo sijn de voors[chreven] comp(aranten)
selve int minnelijkck v[er]accordeert w(orden)
de twe hondert ende thyn gulden en[de] vier/VII st[uyvers]?

(in de kantlijn)

Gerijet Hillen
Hoebert van Buil
Nijes Jan Cooken
schepen in
absentie van
s[ecreta]r[i]s als gecommitteert sijnde
Martin Bartels

 

 

Henry Duisters zei op wo, 01/10/2024 - 13:15

René, hartelijk dank voor de genomen moeite 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.